projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобение относно инвестиционно предлоожение за извършване на геоложко проучване на терени в ПИ 000469, местност „Гьола” и ПИ 000506, на с. Алеко Константиново.

PostHeaderIconСъобение относно инвестиционно предлоожение за извършване на геоложко проучване на терени в ПИ 000469, местност „Гьола” и ПИ 000506, на с. Алеко Константиново.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

         Община Пазарджик уведомява за:

         Инвестиционно предлоожение за извършване на геоложко проучване на терени в ПИ 000469, местност „Гьола” и ПИ 000506, на с. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254, с обща площ 114,403 декара, за доказване (утвърждаване) на определени количества запаси от неметални полезни изкопаеми – за строителни материали от трошен камък .

         1. Местонахождение: Поземлени имоти № 000469-пасище, мера и № 000506-скали, по КВС на с. Алеко Константиново, община Пазарджик, област Пазарджик.

         2. Възложител: „НАДЕЖДА-91” ЕООД – гр. Пазарджик, със седалище и адрес на управление, ул. „Велико Търново” № 8, ет.2, ап.4, представлявано от Вили Петров Кючуков.

         3. За проучването не се предвижда използването на реагенти и взривни материали.

         4. В близост до обекта няма защитени територии и зони НАТУРА.

         5. Не се предвижда нова или промяна на съществуващата пътна инфраструктура.

         6. Формираните в процеса на проучване отпадъци ще се извозват след писменното съгласие на Община Пазарджик до съответното депо за отпадъци.

        

         Жителите на Община Пазарджик имат право да вземат отношение в срок от 14 дни /07.11.2011 г. - 21.11.2011 г./ за мнение и възражение по обявеното по-горе инвестиционно предложение.

         За контакти: стая 406 в сградата на Община Пазарджик,

                                 тел. (034)402-266.