projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Юнаците, община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Юнаците, община Пазарджик.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 171/28.07.2016 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик,


ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и с. Юнаците, община Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 29.09.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

        - За позиция 7 в гр. Пазарджик, местност „Татар Мезар” и за позиция 1 с. Юнаците, местност „Долен Герен”: не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 26.08.2016 г. до 28.09.2016 г. на място след заявка в общинска администрация или кметство с. Юнаците.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 28.09.2016 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 27.09.2016 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 28.09.2016 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242                       

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 29.09.2016 г. от 11.30 часа

 

гр. Пазарджик


   1. Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1388 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Кочо Честименски», с площ 331 кв. м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, при съседи: имоти с идентификатори 55155.506.979, 55155.501.9643, 55155.506.1389, 55155.506.980, 55155.506.978, 55155.506.976, актуван с акт за частна общинска собственост №4550/13.06.2016 г., с начална тръжна цена 39 720 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 7 447.50 лева).

 

2. Поземлен имот с идентификатор 55155.506.390 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Петър Бонев», с площ 366 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м), при съседи: имоти с идентификатори 55155.506.380, 55155.506.389, 55155.506.1379, актуван с акт за частна общинска собственост № 4449/07.01.2016 г., с начална тръжна цена 25 620 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 146.70 лева).

   

3. Поземлен имот с идентификатор 55155.505.1212 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Панайот Волов», с площ 450 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – комплексно застрояване, при съседи: имоти с идентификатори 55155.505.703, 55155.505.1214, 55155.505.1213, 55155.505.9531, 55155.505.1184, 55155.505.1183, 55155.505.699, актуван с акт за частна общинска собственост № 4560/21.06.2016 г., с начална тръжна цена 31 500 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 7 110.00 лева).

   

4. Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1096 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Свобода», с площ 109 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за друг обществен обект, комплекс, при съседи: имоти с идентификатори 55155.506.1321, 55155.506.1090, актуван с акт за частна общинска собственост № 4531/27.04.2016 г., с начална тръжна цена 7 630 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 137.80 лева).
   

5. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.935 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Дунав», с площ 225 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, при съседи: имоти с идентификатори 55155.503.9654, 55155.503.1361, 55155.503.933, 55155.503.932, 55155.503.9688, 55155.503.931,  актуван с акт за частна общинска собственост № 4570/05.07.2016 г., с начална тръжна цена 22 500 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 062.50 лева).

   

6. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1932 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Преспа» № 69А, с площ 120 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.9580, 55155.502.1931, 55155.502.9578, 55155.502.873, актуван с акт за частна общинска собственост № 4563/24.06.2016 г., с начална тръжна цена 9 600 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 289.30 лева).

   

7. Поземлен имот с идентификатор 55155.54.36 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, местност «Татар Мезар», с площ 332 кв.м., трайно предназначение на територията – територия, заета от води и водни обекти, начин на трайно ползване  – напоителен канал, при съседи: 55155.54.37, 55155.54.8, 55155.54.28, 55155.54.9, актуван с акт за частна общинска собственост № 4564/24.06.2016 г., с начална тръжна цена 1 660 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 607.40 лева).
   


с. Юнаците

    1. Поземлен имот 061004 в местността «Долен герен» по картата за възстановена собственост на с. Юнаците, с площ от 122.283 дка, с начин на трайно ползване  – нива, категория на земята при неполивни условия: седма (50.356 дка), пета (64.097 дка), четвърта (7.830 дка), актуван с акт за частна общинска собственост № 1771/09.11.2009 г., поправен с акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 4545/31.05.2016 г., на начална тръжна цена – 73 370 лева (данъчна оценка 11 280.78 лв.).