projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение РАЗШИРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СИ ПО СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ НА НАЕТАТА ПЛОЩ...

PostHeaderIconСъобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение РАЗШИРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СИ ПО СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ НА НАЕТАТА ПЛОЩ...

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение


„РАЗШИРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СИ ПО СЪБИРАНЕ, СЪХРАНЯВАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ПЛАСТМАСИ, ЧРЕЗ УВЕЛИЧАВАНЕ НА НАЕТАТА ПЛОЩ И МОНТЕРАНЕ НА МЕЛНИЦА С КАПАЦИТЕТ 1000 КГ/Ч И ПРЕСА ЗА БАЛИРАНЕ С КАПАЦИТЕТ 1440 Т/ГОД.“

         Местонахождение:                                                                             

гр. Пазарджик, ул. "Христо Смирненски" №52, индустриална зона, ПИ с идентификатор 55155.12.157, УПИ ІІІ-111 по плана на гр. Пазарджик                                                                             

           Възложител:                                                                             

"ПЛАСТТРЕЙД" ЕООД, гр. Пазарджик, ул. "Мильо Войвода" №18                                                          

 

 

        Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /29.08.2016г. - 12.09.2016г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ