projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ сглобяем павилион на бетонова основа със склад с идентификатор 55155.502.1059.3 с обща площ 81.00 кв. м., находящи се в гр.Пазарджик в НУ „Г. С. Раковски”.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ сглобяем павилион на бетонова основа със склад с идентификатор 55155.502.1059.3 с обща площ 81.00 кв. м., находящи се в гр.Пазарджик в НУ „Г. С. Раковски”.

На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, представляващ сглобяем павилион на бетонова основа със склад с идентификатор 55155.502.1059.3 с обща площ 81.00 кв. м. /осемдесет и един квадратни метра/, построени в поземлен имот с идентификатор 55155.502.1059, находящи се в гр.Пазарджик в училище НУ „Г. С. Раковски”, ул. „Гарибалди”, актуван с Акт за частна общинска собственост № 429/15.11.2000 г., вписан в дв. вх. рег. № 1070 от 07.03.2005 г., том І­І, акт № 49 при Агенция по вписванията - Служба по вписванията гр. Пазарджик, при граници на имота: изток – ул. „Тополница”, запад – двор на училище „Г. С. Раковски”, север – двор на училище „Г. С. Раковски”, юг – ул. „Гарибалди”, за срок от 5 /пет/ години, с предназначение – продажба на закуски, безалкохолни напитки и хранителни стоки и начална месечна наемна цена 146,00 лв. /сто четиридесет и шест лева/ без ДДС.

 

Търгът ще се проведе на 18.10.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – ”Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 16.09.2016 г. до 14.10.2016 г. на място след заявка в НУ „Г. С. Раковски” – гр. Пазарджик.

Депозитната вноска в размер на 175,20 лв. /сто седемдесет и пет лева и двадесет стотинки/ се внася до 16,30 часа на 17.10.2016 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 14.10.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 17.10 .2016 г.

      

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357