projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

There are no translations available.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал.3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства Решение № 99/26.04.2012 год., взето с Протокол № 6 на Общински съвет - Пазарджик, променено с Решение № 75/31.03.2016 год., взето с Протокол № 4 на Общински съвет - Пазарджик

 

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 20.10.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 16.09.2016 г. до 19.10.2016 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 19.10.2016 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 18.10.2016 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 19.10.2016 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242             

 

 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 20.10.2016 г. от 11.30 часа

 

         гр. Пазарджик

         1. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1717 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 210 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди. Административен адрес: ул. “Веслец” №74. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 31/15.02.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ І-656 в кв. 541, актуван с акт за частна общинска собственост № 2725/28.03.2012 год., с начална тръжна цена – 8 400 лева.

      2. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1718 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 139 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди. Административен адрес: ул. “Сютка” №43. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 31/15.02.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ ІІ-656 в кв. 541, актуван с акт за частна общинска собственост № 2719/26.03.2012 год., с начална тръжна цена – 5 560 лева.

      3. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1719 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 156 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди. Административен адрес: ул. “Сютка” №41. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 31/15.02.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ ІІІ-656 в кв. 541, актуван с акт за частна общинска собственост № 2711/23.03.2012 год., с начална тръжна цена – 6 240 лева.

      4. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1720 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 211 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди. Административен адрес: ул. “Сютка” №33. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 31/15.02.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ ІV - соц. жил. в кв. 541, актуван с акт за частна общинска собственост № 2712/23.03.2012 год., с начална тръжна цена – 8 440 лева.

      5. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1721 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 166 кв.м. Трайно предназначение на територията- урбанизирана. Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди. Административен адрес: ул. “Сютка” №31. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 31/15.02.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ V-соц. жил. в кв. 541, актуван с акт за частна общинска собственост № 2718/26.03.2012 год., с начална тръжна цена – 6 640 лева.

         6. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1725 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 239 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди. Административен адрес: ул. ”Сютка” № 35. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 31/15.02.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ ІХ-соц. жил. в кв. 541, актуван с акт за частна общинска собственост № 2714/26.03.2012 год., с начална тръжна цена – 9 560 лева.

      7. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1726 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 169 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди. Административен адрес: ул. ”Сютка” №37. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 31/15.02.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ Х-соц. жил. в кв. 541, актуван с акт за частна общинска собственост № 2713/26.03.2012 год., с начална тръжна цена – 6 760 лева.

      8. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1727 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 205 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди. Административен адрес: ул. ”Сютка” №39. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 31/15.02.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ ХІ-соц. жил. в кв.541, актуван с акт за частна общинска собственост № 2720/28.03.2012 год., с начална тръжна цена – 8 200 лева.

      9. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1728 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 255 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди. Административен адрес: ул. ”Веслец” №72. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 31/15.02.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ ХІІ-656 в кв. 541, актуван с акт за частна общинска собственост № 2724/28.03.2012 год., с начална тръжна цена – 10 200 лева.

      10. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1729 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 208 кв.м. Трайно предназначение на територията - урбанизирана. Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди. Административен адрес: ул. ”Веслец” №70. По ПРЗ на имота, одобрен със заповед № 31/15.02.2011 год. на Кмета на Община Пазарджик, съставлява УПИ ХІІІ-656 в кв. 541, актуван с акт за частна общинска собственост № 2723/28.03.2012 год., с начална тръжна цена – 8 320лева.