projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 118/31.05.2012 год., взето с Протокол № 8 на Общински съвет – Пазарджик и Решение № 134/27.06.2012 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет -Пазарджик, променени с Решение № 76/31.03.2016 год., взето с Протокол № 4 на Общински съвет- Пазарджик.

 

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 21.10.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 19.09.2016 г. до 20.10.2016 г. на място, след заявка в общинска администрация Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 20.10.2016 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 19.10.2016 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 20.10.2016 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242             

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 21.10.2016 г. от 11.30 часа

         гр. Пазарджик      

    

1.   Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1707 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 140 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана. Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди. В имота има построена (недовършена) масивна жилищна сграда на два етажа със застроена площ 37,50 кв.м., с 37% завършеност на строителните работи. Административен адрес: ул. ”Веслец” №58. По ПРЗ на имота съставлява УПИ ХVІ-655 в кв. 540, актуван с акт за частна общинска собственост № 2783/10.05.2012 год., като намалява началната тръжна цена от 15 675 лева на 12 233 лева, по оценка, определена от оценител на имоти.             
 

2.   Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1708 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София. Площ на поземления имот – 86 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана. Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди. В имота има построена (недовършена) масивна жилищна сграда на два етажа със застроена площ 37,50 кв.м., с 37% завършеност на строителните работи. Административен адрес: ул. ”Веслец” №56. По ПРЗ на имота съставлява УПИ ХVІІ-655 в кв. 540, актуван с акт за частна общинска собственост № 2782/10.05.2012 год.,  като намалява началната тръжна цена от 14 055 лева на 10 613 лева, по оценка, определена от оценител на имоти.         
   

3. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1709 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София.  Площ на поземления имот – 84 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана. Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди. В имота има построена (недовършена) масивна жилищна сграда на два етажа със застроена площ 37,50 кв.м. с 37% завършеност на строителните работи. Административен адрес: ул. ”Веслец” №54. По ПРЗ на имота съставлява УПИ ХVІІІ-655  в кв. 540, актуван с акт за частна общинска собственост № 2781/10.05.2012 год., като намалява началната тръжна цена от 13 995 лева на 10 553 лева, по оценка, определена от оценител на имоти.          
         

4. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1705 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София.  Площ на поземления имот – 110 кв. м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана. Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди. В имота има построена (недовършена) масивна жилищна сграда на два етажа със застроена площ 48,50 кв.м. и  РЗП 99,11 кв.м., с 37% завършеност на строителните работи. Административен адрес: ул. ”Веслец” №62. По  ПРЗ  на имота  съставлява  УПИ  ХІV- социални жилища  в кв. 540,  актуван с акт за частна общинска собственост №2789/11.05.2012 г, като намалява началната тръжна цена от 18 410 лева на 13 877 лева, по оценка, определена от оценител на имоти. 
       

5. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1706 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, одобрени със заповед № РД-18-97/28.10.2008 год. на АГКК София.  Площ на поземления имот – 157 кв. м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана. Начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди. В имота има построена (недовършена) масивна жилищна сграда на два етажа със застроена площ 48,50 кв.м. и  РЗП 99,11 кв.м.,  с 37% завършеност на строителните работи. Административен адрес: ул. ”Веслец” №60. По  ПРЗ  на имота  съставлява   УПИ  ХV- социални жилища  в кв. 540,  актуван с акт за частна общинска собственост №2788/11.05.2012 г., като намалява началната тръжна цена от 19 820 лева на 15 287 лева, по оценка, определена от оценител на имоти.