projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно осъществяване на подбор на 8 социални работници и 1 Началник екип за Областен екип по приемна грижа /ОЕПГ/ по проект „Приеми ме 2015”

PostHeaderIconСъобщение относно осъществяване на подбор на 8 социални работници и 1 Началник екип за Областен екип по приемна грижа /ОЕПГ/ по проект „Приеми ме 2015”

priemime2015

ОБ Я В Л Е Н И Е

 

Oбщина Пазарджик, в качеството си на партньор на Агенция за социално подпомагане, Дирекция »Анализ, административно и информационно обслужване», която е конкретен бенефициент по проект Приеми ме 2015”, бюджетна линия BG05M9OP001­2.003, ще осъществи подбор на 8 /осем/ социални работници и 1 /един/ Началник екип за Областен екип по приемна грижа /ОЕПГ/ със следните работни места и обхват на дейността:

Работно място: Пазарджик /обхват: общините Белово и Пазарджик/

Брой социални работници: 3 (на пълен работен ден)

Началник – екип: 1 (на пълен работен ден);

Работно място: Панагюрище /обхват: общините Панагюрище и Стрелча/

Брой социални работници: 1 (на пълен работен ден);

Работно място: Ракитово /обхват: общините Велинград и Ракитово/

Брой социални работници: 4 (на пълен работен ден)

 

При подбора на социални работници в ОЕПГ за изнесените работни места /ИРМ/ – Панагюрище, Ракитово - преимущество за кандидатите ще бъде местоживеенето в общината - работно място, а при липса на подходящ кандидат - съседна община в обхвата на ИРМ

 

Съгласно утвърдения стандарт за натовареност един социален работник работи/отговаря за не по-малко от 12 приемни семейства с настанени в тях деца.

 

І. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА СОЦИАЛНИЯ РАБОТНИК ОТ ОЕПГ

         Основни функции:

 1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето и в т.ч. услугата “Приемна грижа”;
 2. Изпълнява регламентираните с Методиката за условията и начина на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа” дейности, свързани с предоставяне на услугата в условията на взаимодействие с ОЗД/ДСП;
 3. Изпълнява в срок всички заложени дейности съобразно план-графика на проектните дейности;
 4. Информира и консултира утвърдените приемни семейства относно възможностите за промяна на профила им, както и новите кандидати за приемни семейства относно грижи за деца до 3­годишна възраст и за предоставянето на специализирана приемна грижа за: деца с увреждания; деца, непридружени бежанци; деца, жертви на насилие или трафик;
 5. Информира началник – екипа за необходимостта от предоставяне на подкрепящи услуги на приемните семейства и на настанените деца;
 6. Информира обществеността за същността и развитието на услугата „приемна грижа“;
 7. Поддържа връзка с други организации и институции, касаещи проблемите и потребностите на приемните родители и децата, настанени в приемни семейства;
 8. Отговаря за правилното и своевременно водене и съхраняване на цялата документация по случаите, за които отговаря, съгласно изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешки ресурси” 2014-2020;
 9. Участва в организираните обучения и супервизии за ОЕПГ;
 10. Участва при провеждане на екипни срещи;
 11. Спазва професионалната етика и съхранява професионална тайна. Не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им;
 12. Познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца;
 13. Отчита своята работа пред Началника на ОЕПГ;

 

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образователна степен: средно образование;
 2. Професионална квалификация: хуманитарна;
 3. Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години;
 4. Опит при изпълнение на проекти – предимство;

Специфични изисквания:

 1. Да умее да работи самостоятелно и в екип;
 2. Да умее да планира, да е комуникативен и инициативен;
 3. Да предлага решения на възникнали проблеми;
 4. Обективност на преценката;
 5. Да познава и да прилага законодателството, свързано със социалната услуга “Приемна грижа”;
 6. Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”;
 7. Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
 8. Компютърни умения.

 

IІ. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА НАЧАЛНИК ЕКИП

           Основни функции:

 1. Познава и прилага нормативната уредба в сферата на закрила на детето, свързана със социалната услуга „Приемна грижа”.
 2. Отговаря за изпълнението на указания, свързани с пряката работа на ОЕПГ по конкретни случаи, дадени от Ръководителя на проекта.
 3. Организира, координира и осъществява контрол на всички дейности, свързани с предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” на територията на област Пазарджик.
 4. Контролира дейността на социалните работници от ОЕПГ, свързана с ежемесечното проследяване на развитието на децата, настанени в приемни семейства, и удовлетворяването на техните специални/специфични потребности.
 5. Работи в тясно сътрудничество с ОЗД/ДСП.
 6. Поддържа връзка с други организации и институции с цел разрешаване на проблемите, свързани с потребностите на приемните семейства и децата, настанени в приемни семейства;
 7. Съблюдава изпълнението в срок на всички заложени дейности съобразно проектния план-график.
 8. Участва в планирането и организирането на обучения и супервизии за ОЕПГ и експерти от ОЗД и РДСП.
 9. Инициира и участва при провеждане на екипни срещи.
 10. Спазва професионалната етика и не разпространява лична информация за потребителите, станала му известна при или по повод изпълнение на служебните       задължения, която би довела до нарушаване правата или интересите им.
 11. Познава и спазва Етичния кодекс на работещите с деца.
 12. Отчита своята и работата на социалните работници от ОЕПГ съгласно проектните изисквания.

Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образователна степен: бакалавър;
 2. Професионална квалификация: хуманитарна;
 3. Професионален опит: доказан професионален опит в дейности по закрила на детето не по-малко от 3 (три) години.
 4. Опит при изпълнение на проекти – предимство.

Специфични изисквания:

 1. Да умее да организира и да координира работния процес;
 2. Да умее да работи самостоятелно и в екип.
 3. Да умее да планира и да анализира;
 4. Да предлага решения на възникнали проблеми;
 5. Обективност на преценката;
 6. Да познава и да прилага законодателството, свързано със социалната услуга “Приемна грижа”;
 7. Да познава спецификата на работата, изискванията за информиране и публичност на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”;
 8. Да познава и прилага реда и начина за отчитане на проектните дейности, свързани с пряката му работа;
 9. Компютърни умения.

 

Длъжностите ”социален работник” и ”Началник екип” се заемат чрез сключване на трудов договор по чл. 67, ал. 1, т. 2, във връзка с чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда с Кмета на община Пазарджик.

Основното месечно възнаграждение на Областния екип по приемна грижа – Пазарджик се осигурява по проект ”Приеми ме 2015” и се определя, както следва: в размер на 600,00 лв. за социалните работници, за Началник – ОЕПГ – в размер на 700,00 лв.


ІI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора, са:

2. Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Информационен център на община Пазарджик – гише “Деловодство”, за проект ”Приеми ме 2015” в срок до 17.00 часа на 30.09.2016 г. включително.

3. Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Пазарджик, в която участват представител на РДСП Пазарджик и представител на ДСП Пазарджик.

4. Подборът протича в два етапа:

 • Проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 3 (три) дневен срок от изтичане срока на обявлението.
 • Интервю в 2 (дву) дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

         До по – нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Пазарджик и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Пазарджик до 17:00 часа на 04.10.2015 г. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т. 3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 (три) дневен срок от провеждането на интервюто. Списъкът с класираните кандидати се публикува на интернет страницата на община Пазарджик и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Пазарджик.


Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.