projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ С ПЛ. № 479 В КВАРТАЛ 41, ПОПАДАЩ В УЛИЦА-ТУПИК С О.Т.О.Т. 106-107–108 ПО ПЛАНА НА С. ОВЧЕПОЛЦИ

PostHeaderIconОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ С ПЛ. № 479 В КВАРТАЛ 41, ПОПАДАЩ В УЛИЦА-ТУПИК С О.Т.О.Т. 106-107–108 ПО ПЛАНА НА С. ОВЧЕПОЛЦИ

О Б Я В Л Е Н И Е


 

ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ С ПЛ. № 479 В КВАРТАЛ 41, ПОПАДАЩ В    УЛИЦА-ТУПИК С О.Т.О.Т. 106-107–108 ПО ПЛАНА НА С. ОВЧЕПОЛЦИ

 

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинска собственост, Община Пазарджик

 

У В Е Д О М Я В А

 

собствениците на имот, който попада в улица-тупик с о.т.о.т. 106–107-108 в квартал 41 по плана на с. Овчеполци за предстоящото отчуждаване, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, както следва:

 

 

     №

на имота

Вид

на

имота

Местона-

хождение

Размер на

отчуждава-

ната част

в кв.м.

Собственици на имота

Размер на         дължимото обезщетение

в лв.

част от имот

№ 479

дворно място

квартал 41

252

Атанас Стефанов Шаранков

 

 

1 638