projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения ОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ С ПЛ. № 658 В КВАРТАЛ 42, ПОПАДАЩ В ПРОЕКТИРАНАТА УЛИЦА С О.Т.О.Т. 136 – 137 ПО ПЛАНА НА С. ПАТАЛЕНИЦА

PostHeaderIconОБЯВЛЕНИЕ ОТНОСНО ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ С ПЛ. № 658 В КВАРТАЛ 42, ПОПАДАЩ В ПРОЕКТИРАНАТА УЛИЦА С О.Т.О.Т. 136 – 137 ПО ПЛАНА НА С. ПАТАЛЕНИЦА

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 

ЗА ПРЕДСТОЯЩО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ – ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ С ПЛ. № 658 В КВАРТАЛ 42, ПОПАДАЩ В ПРОЕКТИРАНАТА УЛИЦА С О.Т.О.Т. 136 – 137 ПО ПЛАНА НА С. ПАТАЛЕНИЦА

 

На основание чл.25, ал.1 от Закона за общинска собственост, Община Пазарджик

 

У В Е Д О М Я В А

 

собствениците на имот, който попада в проектираната улица с о.т.о.т. 136 – 137 в квартал 42 по плана на с. Паталеница за предстоящото отчуждаване, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОС, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план, както следва:

 

 

     №

на имота

Вид

на

имота

Местона-

хождение

Размер на

отчуждава-

ната част

в кв.м.

Собственици на имота

Размер на         дължимото обезщетение

в лв.

част от

имот

№ 658

дворно място

квартал 42

170

Н-ци на Любен Атанасов Пройчев :

- Снежана Василева Пройчева;

- Любомир Атанасов Пройчев;

- Снежана Атанасова Пройчева

 

2 490