projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Обява относно продажба на стъклен амбалаж и пластмасови касети в складовете на социалните заведения на територията на Община Пазарджик

PostHeaderIconОбява относно продажба на стъклен амбалаж и пластмасови касети в складовете на социалните заведения на територията на Община Пазарджик

На основание чл.46, ал.1, т.1 във връзка с ал.4 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на Общината и на кметовете на кметства


О Б Я В Я В А

 

Продажба на стъклен амбалаж и пластмасови касети в складовете на социалните заведения на територията на Община Пазарджик – ДЦДУ – гр. Пазарджик, ДЦВУ – гр. Пазарджик, ДСП – гр. Пазарджик, ДСП – с. Черногорово, ДСП – с. Огняново, ДСП – с. Црънча и Защитени жилища. Списък на обявеният за продажба амбалаж, местонахождението и единичната цена е поставен на входа на административната сграда на Общината.

Заплащането се извършва в брой, при домакините на съответните социални заведения.

Продажбата се извършва всеки работен ден от 9.00 до 14.00 часа до изчерпване на свободните количества, считано от 14.11.2011год. до 14.04.2012 год. и се извършва по реда на явилите се купувачи.