projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно списък на класираните кандидати след проведен II – ри етап от подбор на 8 /осем/социални работници и 1/един/Началник екип за Областен екип по приемна грижа в рамките на проект ”Приеми ме 2015” - договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01

PostHeaderIconСъобщение относно списък на класираните кандидати след проведен II – ри етап от подбор на 8 /осем/социални работници и 1/един/Началник екип за Областен екип по приемна грижа в рамките на проект ”Приеми ме 2015” - договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01

С П И С Ъ К

 

на класираните кандидати

след проведен IIри етап от подбор на 8 /осем/социални работници и 1/един/Началник екип за Областен екип по приемна грижа

в рамките на проект ”Приеми ме 2015” - договор № BG05M9OP001-2.003-0001-C01

 

Име, презиме, фамилия

Длъжност

Точки

1

Светлана Илиева Стаменова

Началник екип

100

2

Мариета Стоянова Илиева

Началник екип

64

 

 

 

 

1

Светлана Илиева Стаменова

социален работник РМ: община Пазарджик

100

2

Маргарита Ангелова Ангелова

социален работник РМ: община Пазарджик

98

3

Виолетка Стефанова Янева

социален работник РМ: община Пазарджик

91

4

Мариета Стоянова Илиева

социален работник РМ: община Пазарджик

85

 

 

 

 

1

Иван Георгиев Пенчев

социален работник ИРМ: община Панагюрище

89

 

 

 

 

1

Величка Светославова Захариева

социален работник ИРМ: община Ракитово

99

2

Венера Алексиева Ибчева

социален работник ИРМ: община Ракитово

94

 

 

 

 

1

Елисавета Боревой Миланова

социален работник ИРМ: община Велинград

98

2

Марияна Димитрова Кърпачева

социален работник ИРМ: община Велинград

95

 

 

За да бъдат сключени трудови договори с класираните кандидати, е необходимо в срок до 17.10.2016 г. същите да подадат писмено заявление /свободен текст/ до Кмета на община Пазарджик в Центъра за информация и услуги на гражданите, гише ”Деловодството”, към което да приложат следните документи: свидетелство за съдимост и медицинско свидетелство