projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи дълготраен материален актив.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи дълготраен материален актив.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 46, ал. 1 и ал. 2, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства и Решение № 195/29.09.2016 г. на Общински съвет Пазарджик, взето с Протокол № 10

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на движими вещи – частна общинска собственост, представляващи дълготраен материален актив, а именно:

1. Котел водогреен КВН-0.35/407 КW/ на „Котлостроене” АД, произведен 2003 г., заводски номер 31014, налягане – 0,5 МРа, температура на изходяща вода 90-110С

2. Горелка газонафтова Г42ГН2К с топлинна мощност 320-580 кW /няма данни за година на производство/

3. Табло за управление на горелката

Гореописаните движими вещи се продават само заедно на начална тръжна цена без ДДС съгласно оценка на оценител на имоти в размер на 2 300.00 лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе на 15.11.2016 г. от 11,30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Пленарна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на движимите вещи може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 14.10.2016 г. до 14.11.2016 г. на място, след заявка в БМ „СПЖФНСИ” – Община Пазарджик.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена без ДДС се внася до 16.30 часа на 14.11.2016 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува на гише „Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и услуги” в сградата на Общинска администрация, до 17,30 часа на 11.11.2016 г. Същата е с цена в размер на 10 /десет/ лв. с ДДС за комплект съгласно чл. 53, т. 14, буква „а” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

         Писмени предложения за участие в търга се подават до 17.00 часа на 14.11.2016 год. на гише № 3, находящо се в “Център за информация и услуги на гражданите” в сградата на Общинска администрация, бул. „България” № 2.

 

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357