projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ сладкарница – сглобяем павилион на бетонова основа със склад, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. „Христо Ботев” № 38.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ сладкарница – сглобяем павилион на бетонова основа със склад, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. „Христо Ботев” № 38.

There are no translations available.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 202/29.09.2016 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 10


ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


За отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ сладкарница – сглобяем павилион на бетонова основа със склад, с идентификатор 55155.506.397.12 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, бул. „Христо Ботев” № 38, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.397, застроена площ 162.00 кв. м. /сто шестдесет и два квадратни метра/, брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, УПИ І – спортно училище, в кв. 54 по плана на гр. Пазарджик, актуван с Акт за публична общинска собственост № 217/13.07.1999 г., вписан в дв. вх. рег. № 2936/19.05.2005 г., том ІV, № 63 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията – гр. Пазарджик, с предназначение – за търговия, при начална месечна наемна цена без ДДС – 292.00 лв. /двеста деветдесет и два лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

Търгът ще се проведе на 16.11.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – зала ”Архитектурен съвет” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 17.10.2016 г. до 15.11.2016 г. на място след заявка в СОУ „Георги Бенковски” – Пазарджик.

Депозитната вноска в размер на 350.40 лв. /триста и петдесет лева и четиридесет стотинки/ се внася до 16,30 часа на 15.11.2016 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 14.11.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 15.11.2016 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357