projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно разрешение изработване на ПУП

PostHeaderIconСъобщение относно разрешение изработване на ПУП

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

           Община Пазарджик на основание чл. 124 „б” ал. 2 и ал. 4 от ЗУТ съобщава, че се разрешава изработване на ПУП, както следва:      

Решение № 135 от 30.06.2016 г., взето с Протокол № 8 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за п.и. 062029, местн. „Улицата”, земл. Сарая

Решение № 187 от 29.09.2016 г., взето с Протокол № 10 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 042069, местн. „Кулински ливади”, земл. Ивайло

Решение № 188 от 29.09.2016 г., взето с Протокол № 10 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за   п.и. 028002,028003, 028007, местн. „Пенева нива”, земл. Главиница

Решение № 189 от 29.09.2016 г., взето с Протокол № 10 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 035008, местн. „Бахчето”, земл. Братаница

Решение № 190 от 29.09.2016 г., взето с Протокол № 10 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 024202, местн. „Алтън пара”, земл. Ивайло

Решение № 191 от 29.09.2016 г., взето с Протокол № 10 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 058024, местн. „Под гробищата”, земл. Юнаците

Решение № 192 от 29.09.2016 г., взето с Протокол № 10 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. 906001, местн. „Орешака”, земл. Огняново

Решение № 193 от 29.09.2016 г., взето с Протокол № 10 на Общински съвет - Пазарджик за изработване на проект на ПУП-ПРЗ, ведно с Ел. и В и К схемите към него за   п.и. с идентификатор 55155.27.91, местн. „Татар Мезар”, земл. Пазарджик

Заповед № 78 / 16.06.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ ІІ-73, За производствена дейност, местн. „Зайкови мандри” земл. Пазарджик

Заповед № 109 / 16.09.2016 г. за изработване на проект на ПУП-ПРЗ за п.и. 033075 ,местн. „Бръждовица” земл. Ивайло

Заповед № 110 / 26.09.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІІ-ХХХ-9080 в кв. 146а по плана на гр. Пазарджик

Заповед № 116 / 10.10.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХVІ-48, жилищно строит. и УПИ ХLV-48, Производствена дейност, местн. „Мерата” в земл. Сарая

Заповед № 119 / 10.10.2016 г. за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ІХ-7648 и УПИ Х-7648 в кв. 49 /кв.”Гарата”/ в кв. 49 по плана на гр. Пазарджик