projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно списък на кандидатите, допуснати до конкурс и решаване на тест за длъжността „Старши инспектор” – 1 /една/ щатна бройка в сектор „Контрол”, отдел “Местни данъци и такси”, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик.

PostHeaderIconСъобщение относно списък на кандидатите, допуснати до конкурс и решаване на тест за длъжността „Старши инспектор” – 1 /една/ щатна бройка в сектор „Контрол”, отдел “Местни данъци и такси”, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик.

С П И С Ъ К

  На кандидатите, допуснати до конкурс и решаване на тест за длъжността  „старши инспектор”1 /една/ щатна бройка в сектор „Контрол”,  отдел “Местни данъци и такси”, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик.

     След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността „Старши инспектор”1 /една/ щатна бройка в сектор „Контрол”,  отдел “Местни данъци и такси”, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 Допуснати до явяване на тест са следните кандидати :

1.СИЛВИЯ МАРИНОВА БАТАШКА 

2.ТАНЯ НИКОЛОВА БОЙЧЕВА

3.СИЙКА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА

4.ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА

 Не се допускат до конкурс следните кандидати: 

№ по ред

Име, презиме и фамилия

Основание за недопускане

1

Елвира володева табакова

Представените документи не удостоверяват изискуемия минимален професионален опит съгласно чл. 17, ал. 2, т. 3 от НПКДС във връзка с чл. 2, ал. 2 от НПКДА

2.

мария илиева абрашева

Представените документи не удостоверяват изискуемия минимален професионален опит съгласно чл. 17, ал. 2, т. 3 от НПКДС във връзка с чл. 2, ал. 2 от НПКДА

3.

таня светозарова цанкова

Представените документи не удостоверяват изискуемия минимален професионален опит съгласно чл. 17, ал. 2, т. 3 от НПКДС във връзка с чл. 2, ал. 2 от НПКДА

       Решаването на тест ще се проведе на 25.10.2016 г. от 10:00 часа в сградата на Община Пазарджик, етаж 2 в Пленарна зала. Кандидатите следва да се явят в 9:45 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

        След проверка и оценка на резултатите от практическия изпит, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура – явяване на интервю на 25.10.2016 г. от 15.00 часа в сградата на Община Пазарджик.

               Информационни източници, които могат да послужат при подготовката на теста:

1.Закон за местните данъци и такси

2.Данъчно-осигурителен процесуален кодекс

3.Закон за административните нарушения и наказания

4.Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик

5.Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик.

Председател на конкурсната комисия:

Минко Минков Началник отдел „МДТ”