projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от движима вещ - частна общинска собственост, представляваща стоманена конструкция „TELEMOB 30”, разположена в северозападната част на поземлен имот 000019, местност „Биберица” в землището на с. Синитево

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от движима вещ - частна общинска собственост, представляваща стоманена конструкция „TELEMOB 30”, разположена в северозападната част на поземлен имот 000019, местност „Биберица” в землището на с. Синитево

На основание чл. 8, ал.2 и ал.4 от Закона за общинската собственост във връзка с чл. 34, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на част от движима вещ /дълготраен материален актив/ - частна общинска собственост, представляваща стоманена конструкция „TELEMOB 30”, разположена в северозападната част на поземлен имот 000019, местност „Биберица” в землището на с. Синитево, община Пазарджик, с обща площ 5.00 кв.м. /пет квадратни метра/, от които 4.00 кв.м. – за разполагане на технологично оборудване и 1.00 кв.м. – за разполагане на антена, за срок от 5 /пет/ години, с предназначение – за разполагане на антени и технологично оборудване, и начална месечна наемна цена 210.00 лв. /двеста и десет лева/ без ДДС.

Търгът ще се проведе на 23.11.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 21.10.2016 г. до 22.11.2016 г.

Депозитна вноска в размер на 252,00 лв. /двеста петдесет и два лева/ се внася до 16,30 часа на 22.11.2016 г. в касата на Кметство Синитево.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 21.11.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 5.00 лв. /пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 13 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 22.11.2016 г.

        

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357