PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 15 ноември 2011 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

15 ноември 2011 г.

 

  • Съгласно данните в проекта на Решение на Министерски съвет за одобряване на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2012 г., взаимоотношенията на Община Пазарджик с централния бюджет ще възлизат на /посочени са за сравнение и данните от 2011 г./:

(в хил. лв.)

Общини

Бюджетни взаимоотношения

От тях:

обща субсидия за делегираните от държавата дейности

трансфери за местни дейности

целева субсидия за капиталови разходи

обща изравнителна субсидия

за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища

общо

в т.ч.

за екологични обекти

за изграждане и основен ремонт на общински пътища

1

2(к.3+к.4+к.5+к.6)

3

4

5

6

7

8

 

П-к 2011

31 844.2

26 570.8

4 561.8

165.0

546.6

263.0

 

П-к 2012

33 102,7

28 002,8

4 391,9

165,0

543,0

263.0

  • Община Пазарджик започва реализация на Проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие” на стойност 498 000 лв., който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие”(2007-2013), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/036, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-07/2010. Размерът на безвъзмездната финансова помощ от ОПРР е 473 100 лв., а съфинансирането от страна на Община Пазарджик е 24 900 лв.

Интегрираният план за градско възстановяване и развитие е план за икономическо и социално развитие или възстановяване на населено място - град или част от него. Той е ефективен инструмент на урбанистичната политика, третиращ комплексно всички проблеми на територията, осигурява координация на секторните политики и обединява интересите на всички заинтересовани страни - бизнес, община, граждани и неправителствения сектор. ИПГВР е връзката между Общия устройствен план и Общинския план за развитие и е предпоставка за усвояване на средствата от Оперативните програми и фондовете на ЕС през следващия планов период 2014 – 2020 г. ИПГВР доразвива и конкретизира заложените в стратегическите документи на национално и регионално ново общи социални, екологични, икономически и пространствени цели.

Планът допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на града в съответствие с определените приоритети, като идентифицира и решава конкретни проблеми с фокус върху част/и от града, т.нар. зони за въздействие на ИПГВР;

 

  • Община Пазарджик има готовност за поддържане на пътната и уличната мрежа през оперативен сезон 2011-2012 г. Предприети са необходимите действия за обезпечаване на нормалната проходимост при зимни условия на републиканската, общинска и улична мрежи на територията на общината, както и на централна пешеходна зона. На 20.10.2011 г., съвместно с представител на КАТ, е извършена проверка за готовността и годността на наличната техника на „ЕКО-ХИДРО 90” ООД гр. Пазарджик. Дружеството, съгласно договор №1028/ 02.11.2009 г., е изпълнител на обществената услуга с предмет – “Зимно поддържане на територията на община Пазарджик”, за изпълнението на която е разработен и “Оперативен план” за действие при зимни условия. За предстоящия зимен сезон, освен сол и пясък – за участъците извън населените места, са налични и 32 тона калциев хлорид, с използването на който се цели подобряване на състоянието на пътната инфраструктура при зимни условия; създаване на проходимост по отделните пътни артерии; осигуряване на достъп до всички институции, обслужващи ежедневно населението; подобряване организацията на движение и повишаване безопасността на пътуване. В Община Пазарджик има изградено звено за съвместни действия при зимни условия, включващо представители на: Община Пазарджик; „Еко Хидро 90” ООД гр. Пазарджик; Областно пътно управление; „ВиК”, EVN – България; Гражданска защита и Пътна полиция;

 

  • Преди началото на зимния сезон, на основание Раздел І, т.1.2. от Договор №869/25.08.2011 г. с „ЕКО-ХИДРО 90” ООД гр. Пазарджик с предмет “Текущ ремонт на улици и пътища в община Пазарджик”, Община Пазарджик възложи ръчно изкърпване и съпътстващи строителни дейности на улична мрежа в гр. Пазарджик както следва:

- ул. ”Ст.Ангелов” ; ул. ”Тинтява”; ул. ”Свобода”;

- ул. ”Васил Левски, ул. ”Стефан Караджа”, бул. ”Христо Ботев”, бул. ”Стефан Стамболов”, бул. ”Александър Стамболийски”, ул. ”Христо Касапвелев”, ул. ”Царица Йоанна” – единични участъци.

Прогнозното количество за изкърпване е около 1 000 кв.м.;

 

  • След одобрено финансиране от АСП и провеждане на конкурс за избор на външен доставчик, Община Пазарджик сключи договор с единственния участник в конкурса – сдружение ”Партньори –ДИТ”, за управление на   Център за настаняване от семеен тип за лица с деменция. Новата социална услуга ще се предоставя в сградата на бившия Кризисен център за деца жертви на трафик и насилие в кв. Изток, ул. ”Марица”№20 и ще приема клиенти – жени с решения на ТЕЛК. В центъра ще се обслужват 10 потребители с деменция, за които ще полагат грижи 9 човека персонал, предоставящи качествени грижи за болните в близка до семейната среда. Издръжката на центъра е в размер на 72 222 лв. годишно съгласно утвърдените държавни стандарти. Това ще бъде първият център на територията на област Пазарджик;

 

  • Приключи процедурата за избор на външен доставчик на услугата ”Защитено жилище за лица с интелектуални проблеми”, обявена от община Пазарджик. Сдружение ”Егида”, което управляваше услугата през последните 5 години, е единственният кандидат за продължаването на тази дейност. В Защитеното жилище има 8 потребители, за които се грижи персонал от 4 щатни бройки. Финансирането е осигурено от държавния бюджет съгласно утвърдените държавни стандарти и е в размер на 42 000 лв.;