projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Профил на купувача Работно проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

PostHeaderIconРаботно проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

There are no translations available.

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Работно проектиране, осъществяване на авторски надзор и изпълнение на строителни дейности на многофамилни жилищни сгради във връзка с реализирането на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради”.

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 На основание чл.53 от ППЗОП, Ви уведомяваме, че поради необходимост от промяна, мястото за отваряне на офертите ще бъде - зала „Архитектурен съвет“, на II-рия етаж в административната сграда на Община Пазарджик, а не предварително определеното в Раздел IV.2.7.) – Условия за отваряне на офертите, от обявлението на цитираната по-горе процедура -„Стъклена зала“, на II-рия етаж в административната сграда на Община Пазарджик.

 Дата: 25.11.2016 г.

Наименование

Дата на публикуване/Неприложимо

Решение за откриване на процедура

21.10.2016

Обявление

21.10.2016

Документация за участие / Образци

21.10.2016

Решение за промяна в случаите по чл. 22, ал. 1, т. 2 и променената документация за участие

Неприложимо

Разяснение по условията на процедурата

16.11.2016

Протокол на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Съобщение за отваряне на ценови оферти

14.02.2017

Доклад на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

28.02.2017

Решение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП за завършване на процедурата

Решение по чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Неприложимо

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Неприложимо

Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него

Неприложимо

Рамково споразумение заедно със задължителните приложения към същото

Неприложимо

Допълнително споразумение за изменение на договора за обществена поръчка

Неприложимо

Становище от осъществен предварителен контрол

Неприложимо

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване

Неприложимо