projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „АВАРИЙНО ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВА СТЕНА ПО ПОРЕЧИЕ НА РЕКА ТЕЛКИ ДЕРЕ С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАЛИВАНЕТО НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ИНФРАСТРУКТОРИ ОТ НАВОДНЕНИЕ, СЕЛО ....

PostHeaderIconСъобщение относно искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение „АВАРИЙНО ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВА СТЕНА ПО ПОРЕЧИЕ НА РЕКА ТЕЛКИ ДЕРЕ С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАЛИВАНЕТО НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ИНФРАСТРУКТОРИ ОТ НАВОДНЕНИЕ, СЕЛО ....

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр. 12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г./

Община Пазарджик, Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от ОВОС на инвестиционно предложение

 

„АВАРИЙНО ИЗГРАЖДАНЕ НА БЕТОНОВА СТЕНА ПО ПОРЕЧИЕ НА РЕКА ТЕЛКИ ДЕРЕ С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ЗАЛИВАНЕТО НА ЖИЛИЩНИ СГРАДИ И ИНФРАСТРУКТОРИ ОТ НАВОДНЕНИЕ, СЕЛО ГЕЛЕМЕНОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК”

 

 

Местонахождение:

В проекта се предвижда укрепване на аварирали участъци от коритото на река Телки дере, община Пазарджик, област Пазарджик. Обхваща терена от главен път до стадиона, землище на с. Гелеменово, община Пазарджик

 

Възложител:

Община Пазарджик, бул. „България” №2, гр. Пазарджик, Община Пазарджик

 

 

        Предоставената информация по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 1408 на общинска администрация и в сградата на кметство Гелеменово.      

 

 

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /24.10.2016 г. - 06.11.2016г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ