projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, община Пазарджик.На основание чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем на части от имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, община Пазарджик, по Приложение №1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имоти – частна общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 30.11.2016 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – ”Заседателна зала” – етаж 2.

До участие в търга се допускат търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на обекта може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 28.10.2016 г. до 28.11.2016 г. на място след заявка в БМ „СУОПКД”.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 282.00 лв. /двеста осемдесет и два лева/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 204.00 лв. /двеста и четири лева/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 29.11.2016 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 28.11.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 29.11 .2016 г.

      

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

 

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 30.11.2016 г. ОТ 11.00 Ч.

 

 

1. Части от имот – частна общинска собственост, представляващи едно магазинно помещение със склад с площ 36.00 кв.м. /тридесет и шест цяло квадратни метра/, разположени в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.956.5 /стар идентификатор 55155.503.152.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к.4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.956, 55155.503.9682, 55155.503.9721 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.956, застроена площ 102 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2634/22.11.2011 г., вписан в дв.вх.рег.№ 6739/30.11.2011 г., том ХХV, акт № 72 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 235.00 лв. /двеста и тридесет и пет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия.

2. Част от имот – частна общинска собственост, представляващ едно магазинно помещение с площ 27.14 кв.м. /двадесет и седем цяло и четиринадесет стотни квадратни метра/, разположено в южната част на сграда с идентификатор 55155.503.953.1 /стар идентификатор 55155.503.145.1/ по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-97/28.10.2008 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-13-190/03.07.2012 г. на Началника на СГКК-Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к.4400, ул. „Градски пазар”, сградата е разположена в поземлени имоти с идентификатори 55155.503.953, 55155.503.9721 и принадлежи към поземлен имот с идентификатор 55155.503.953, застроена площ 58 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: сграда за търговия, актувана с Акт за частна общинска собственост № 2665/27.01.2012 г., вписан в дв.вх.рег.№ 640/08.02.2012 г., том ІІІ, акт № 39 при Агенция по вписванията – Служба по вписванията гр. Пазарджик. Начална месечна наемна цена без ДДС: 170.00 лв. /сто и седемдесет лева/. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ години. Предназначение на имота: за търговия.