projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Братаница, с. Драгор, с. Мало Конаре, с. Синитово, с. Сарая, с. Овчеполци, община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Братаница, с. Драгор, с. Мало Конаре, с. Синитово, с. Сарая, с. Овчеполци, община Пазарджик.

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 196/29.09.2016 г., взето с Протокол № 10 на Общински съвет – Пазарджик,


ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


           За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Братаница, с. Драгор, с. Мало Конаре, с. Синитово, с. Сарая, с. Овчеполци, община Пазарджик по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 02.12.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

         До участие в търга се допускат:

         а/ За обекти №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9 от Приложение № 1:

        - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

         - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

         б/ За обект № 6 от Приложение № 1:

        - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

         - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 01.11.2016 г. до 01.12.2016 г. на място, след заявка в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 01.12.2016 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 30.11.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 01.12.2016 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296         

 


Приложение № 1

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 02.12.2016 г. от 11.30 часа

 

с. Братаница

         1. Урегулиран поземлен имот XIII общ. в кв. 82 по плана на с. Братаница, общ. Пазарджик, с площ 864 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 3024/10.01.2013 г., с начална тръжна цена 5 184 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 228.50 лева).

         2. Урегулиран поземлен имот III мнс в кв. 72 по плана на с. Братаница, общ. Пазарджик, с площ 469 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4139/18.02.2015 г., с начална тръжна цена 2 814 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 930.00 лева).

 

с. Драгор

         3. Урегулиран поземлен имот XV общ. в кв. 16 по плана на с. Драгор, общ. Пазарджик, с площ 768 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4405/12.10.2015 г., с начална тръжна цена 5 376 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 451.00 лева).

         4. Урегулиран поземлен имот V общ. в кв. 38 по плана на с. Драгор, общ. Пазарджик, с площ 532 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4604/25.08.2016 г., с начална тръжна цена 3 724 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 390.50 лева).

 

с. Мало Конаре

         5. Урегулиран поземлен имот I общ. в кв. 199 по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 650 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 2123/13.07.2010 г., с начална тръжна цена 3 250 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 920.80 лева).

6. Поземлен имот № 138106, местност „Капаница” по картата за възстановена собственост на с. Мало Конаре, ЕКАТТЕ 46749, общ. Пазарджик, с площ 0,952 дка., начин на трайно ползване: полски път, актуван с акт за частна общинска собственост № 4607/30.08.2016 г., с начална тръжна цена 2 000 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 827.80 лева).

 

с. Синитово

         7. Урегулиран поземлен имот VII общ. в кв. 76 по плана на с. Синитово, общ. Пазарджик, с площ 719 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 83/20.07.2004 г., с начална тръжна цена 4 314 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 550.70 лева).

 

с. Сарая

         8. Урегулиран поземлен имот II общ. в кв. 46 по плана на с. Сарая, общ. Пазарджик, с площ 357 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4132/13.02.2015 г., с начална тръжна цена 1 785 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 604.20 лева).

с. Овчеполци

         9. Застроен урегулиран поземлен имот IV – търговия и услуги в кв. 21 по плана на с. Овчеполци, общ. Пазарджик, с площ 1 402 кв.м, ведно с едноетажна масивна сграда (фурна) с площ 220 кв.м., актувани с акт за частна общинска собственост № 20/30.05.2003 г., № 2456/28.04.2011 г. и № 4611/01.09.2016 г., с начална тръжна цена 17 314 лева (в т.ч. земя – 9 814 лева и сграда – 7 500 лева) по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 8 739.70 лева).