projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Синитово и с. Овчеполци, община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Синитово и с. Овчеполци, община Пазарджик.

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства, Решение № 95/28.05.2009 г., взето с Протокол № 9 на Общински съвет – Пазарджик и Решение № 107/26.05.2011 г., взето с Протокол № 8 на Общински съвет – Пазарджик


ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


            За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Синитово и с. Овчеполци, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 02.12.2016 г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

         До участие в търга се допускат:

        - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

         - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 31.10.2016 г. до 01.12.2016 г. на място, след заявка в съответното кметство, на чиято територия се намира имотът.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 01.12.2016 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 30.11.2016 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% (един процент) върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 (сто и двадесет) лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 01.12.2016 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296         

 

 


Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 02.12.2016 г. от 14.00 часа

 

 

    

 

с.Синитево

1. Урегулиран поземлен имот V-общ., в кв. 76 по плана на с. Синитево, състоящ се от 685 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 81/20.07.2004 год., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти – 3 083 лева.

    

       2. Урегулиран поземлен имот ХІV-общ., в кв. 76 по плана на с. Синитево, състоящ се от 779 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 90/20.07.2004 год., на стойност по пазарна оценка, определена от оценител на имоти – 3 506 лева.

 

 

 

с. Овчеполци

 

1. Урегулиран поземлен имот ІІІ - търговия и услуги, в кв. 21 по плана на с. Овчеполци, с площ 590 кв.м, актуван с Акт за частна общинска собственост № 2455/28.04.2011 год., с начална тръжна цена – 4 130 лева.