projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор № 55155.506.72 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, ул. «Ив.Соколов», с площ 401 кв.м.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор № 55155.506.72 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, ул. «Ив.Соколов», с площ 401 кв.м.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал. 3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства и Решение № 55/26.03.2015 год., взето с Протокол № 4 на Общински съвет - Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на поземлен имот с идентификатор № 55155.506.72 по кадастралната карта и кадастралния регистър на гр. Пазарджик, ул. «Ив.Соколов», с площ 401 кв.м. Трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), при граници и съседи: имоти с идентификатори 55155.506.157, 55155.506.73, 55155.506.74, 55155.506.75, 55155.506.76, 55155.506.77 и 55155.506.71, актуван с акт за частна общинска собственост № 1789/10.11.2009г., на начална тръжна цена 32 080 лева (данъчна оценка 6 335,80 лева).

Търгът ще се проведе на 07.12.2016 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имота може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 04.11.2016 г. до 05.12.2016 г. на място след заявка в общинска администрация Пазарджик.                                          

Депозитна вноска в размер на 90% от началната тръжна цена се внася до 16.30 часа на 06.12.2016 год. по IBAN сметка BG 45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 05.12.2015 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 06.12.2016 г.

 

За справки: стая 603, 605, тел.(034) 402-286; 402-357