projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно изработен ПУП-ПР за общински имоти, находящи се в кв-ли 87, 88, 86, 85 и 80, както и на обслужващите ги улици, заключени между тях по действащия план на с.Черногорово

PostHeaderIconСъобщение относно изработен ПУП-ПР за общински имоти, находящи се в кв-ли 87, 88, 86, 85 и 80, както и на обслужващите ги улици, заключени между тях по действащия план на с.Черногорово

СЪОБЩЕНИЕ

Община – гр.Пазарджик, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП-ПР за общински имоти, находящи се в кв-ли 87, 88, 86, 85 и 80, както и на обслужващите ги улици, заключени между тях по действащия план на с.Черногорово, във връзка с попълване на кадастралния план с верните граници на имотите, жилищните сгради в тях и улиците, с който проект се проектира улична и дворищна регулация в съответствие с верно отразените елементи на кадастъра, при което се обособява нов шести квартал 80а, заличават се предвидените с плана улици и се проектират нови с о.т. 93а-92а-92; 86-85; 86-86а-86б и 83-84-84а-85-92. Проектът за изменение на плана за регулация се намира в общината, ет.5, стая 508.

           На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

Съобщението е обнародвано в брой 85/28.10.2016 г. на Държавен вестник