projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Проекти финансирани от ЕС
There are no translations available.

EUflag

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

КОХЕЗИОНЕН ФОНД

OPOSflag

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”

www.opе.moew.government.bg

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз

и от държавния бюджет на Република България

OPOSflag11


Проект: „Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик”

Бенефициент: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Обща стойност на проекта: 49 822 725,34 лв.

Европейско съфинансиране, чрез Кохезионния фонд: 39 858 180,27 лв.

Национално съфинансиране: 9 964 545,07 лв.

Начална дата на проекта: 14.09.2011г., Крайна дата на проекта: 14.09.2015г.

Проект „Разширение на ПОСВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик”, е одобрен за финансиране по процедура № BG161PO005/10/1.11/03/19 “Подкрепа и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води” на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.”

Проектът обхваща подготвителни и инвестиционни дейности за разширяване на градска ПСОВ гр. Пазарджик за отделяне на биогенни елементи азот и фосфор от отпадъчна вода на съществуващ ПСОВ с цел пречистване на отпадъчни води до определените индивидуални емисионни ограничения, посочени в разрешителното за заустване; рехабилитация на съществуваща канализационна мрежа с цел отвеждане на отпадъчните води от южната промишлена зона към ПСОВ, изграждане на нови облекчителни клонове за отвеждане на дъждовните водни количества към р. Марица, с цел облекчаване на функционирането на ПСОВ; изграждане на нова канализационна мрежа с цел присъединяване на нови жители, които са предвидени при оразмеряването на съществуващия ПСОВ; рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа по трасето, по което се полага канализационна инфраструктура.

Проектът ще се осъществи на два етапа, като всеки от етапите следва да бъде одобрен от Договарящия орган с отделно споразумение към договора за безвъзмездна финансова помощ.

Първи етап на Проекта – Подготовка на инвестиционен проект Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик” възлиза на обща стойност 1 359 915,28 лева и е със срок за изпълнение 13 месеца считано от 14.09.2011г.- датата на подписване на Споразумение между Договарящя орган и Бенефициента Община Пазарджик.

Втори етап на Проекта – Изпълнение на инвестиционен проект Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик” е с индикативна стойност 48 462 810,06 лв. Реализацията на етапа ще започне след приключване на първи етап и след подписване на Споразумение между Договарящия орган и Община Пазарджик. Крайния срок за изпълнение на втори етап е 14.09.2015г.


EUflag

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

КОХЕЗИОНЕН ФОНД

OPOSflag

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”

www.opе.moew.government.bg

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз

и от държавния бюджет на Република България

OPOSflag11

Проект: “Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Алеко Константиново и с. Главиница, община Пазарджик”

Договор №58-131-С047

Бенефициент: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Обща стойност на проекта: 1 103 340,00 лв.

Проектът е успешно приключен на 12.10.2011г.

Проект “Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на с. Алеко Константиново и с. Главиница, община Пазарджик” е реализиран по процедура с Референтен номер №BG161PO005/08/1.30/01/01, Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали” на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013г.

Проектът стартира на 12.01.2009г. и има за основна цел да помогне при постигането на съответствие с изискванията на законодателството в областта на опазването на околната среда, по специално ще се подпомогне реалното практическо прилагане на изискванията на законодателството на Европейския съюз и на националното ни законодателство, както за пречистването на отпадъчните, така и за питейните води.

Конкретна цел на проекта е община Пазарджик да подготви качествени и пълни инвестиционни проекти за подобряване на водния цикъл на с. Алеко Константиново и с. Главиница. С готовия инвестиционен проект впоследствие община Пазарджик ще кандидатства за финансиране по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда” 2007–2013 г. с инфраструктурен проект.

Проектът за техническа помощ ще направи възможно дефинирането, изготвянето и осигуряването на финансиране по ОП “Околна среда 2007-2013” на инвестиционен проект за изграждане на канализационните мрежи и ПСОВ и в допълнение части от водоснабдителните системи на с. Алеко Константиново и с. Главиница, община Пазарджик.

Извършени дейности по проекта:

1. Изработени са графичните материали, отразяващи съществуващата ситуация във водния цикъл;

2. Изготвена е 25-годишна инвестиционна програма за водния сектор на агломерацията;

3. Изготвен е анализ на социалната поносимост на проекта на макро равнище;

4. Изготвен доклад за инвестиционни компоненти;

5. Изготвено Прединвестиционно проучване за всички одобрени инвестиционни компоненти;

6. Готов Идеен проект за одобрената алтернатива;

7. Формуляр за кандидатстване за финансиране с всички необходими документи;

8. Документация за възлагане на обществените поръчки е подготвена.EUflag

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

КОХЕЗИОНЕН ФОНД

OPOSflag

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”

www.opе.moew.government.bg

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз

и от държавния бюджет на Република България

OPOSflag11

Проект: „Изготвяне на работни проекти за ВиК мрежи и ПСОВ за село Пищигово и село Черногорово, община Пазарджик”

Договор №58-131-С160

Бенефициент: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Обща стойност на проекта: 692 420.00 лв.

Проектът е успешно приключен на 12.09.2011г.

Проектът „Изготвяне на работни проекти за ВиК мрежи и ПСОВ за село Пищигово и село Черногорово, община Пазарджик” е реализиран по процедура с Референтен №BG161PO005/08/1.30/01/01: Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, по Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

Проектът е насочен към създаване на предпоставки за решаване на проблемите с водоснабяването, канализационната мрежа и пречистването на водите в ареала Пазарджик.

Целта на проекта е осигуряването на по-добро водоснабдяване и отговорно използване на водните ресурси, в съответствие с държавната политика за устойчиво развитие на водния сектор. Чрез проекта ще бъдет създадени предпоставки за трайно подобряване условията на питейно-битовото водоснабдяване в село Пищигово и село Черногорово.

Реализацията на дейностите по проекта „Изготвяне на работни проекти за ВиК мрежи и ПСОВ за село Пищигово и село Черногорово, община Пазарджик” ще даде възможност на Община Пазарджик да подкрепи националните усилия на РБългария за спазването на директивите на Европейския съюз (ЕС), отнасящи се до питейната и отпадъчната вода и факторите за защита на околната среда в инвестиционните схеми, които ще са приемливи и ще отговарят на критериите за ползване на Структурните фондове на ЕС и не са обхванати от други помощи на съюза.

Извършени дейности по проекта:

1. Проведено обществено обсъждане за бъдещата реализация на проекта за ВиК мрежа и ПСОВ в селата Пищигово и Черногорово;

2. Изготвено Прединвестиционно проучване за ВиК мрежа и пречиствателни станции за отпадни води в с.Пищигово и с.Черногорово с точна обосновка и посочени в нея доказателства за необходимостта от проектиране на две ПСОВ;

3. Изготвено е Инженерно-геоложко проучване на с. Пищигово;

4. Изготвено е Инженерно-геоложко проучване на с. Черногорово;

5. Изготвена е част Геодезия на с. Пищигово;

6. Изготвена е част Геодезия на с. Черногорово;

7. Изготвени са работните проекти за водопровод и канализация на селата Пищигово и Черногорово.


EUflag

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

КОХЕЗИОНЕН ФОНД

OPOSflag

Оперативна програма “Околна среда 2007-2013”

www.opе.moew.government.bg

Проектът се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз

и от държавния бюджет на Република България

OPOSflag11


Проект: „Подготовка на инвестиционен проект за финансиране по ОП “Околна среда”: “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа и изграждане на ПСОВ за селата Огняново и Хаджиево”

Договор №58-131-С151

Бенефициент: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

Обща стойност на проекта: 442 400,00 лв.

Проектът е успешно приключен на 12.09.2011г.

Проектът ”Подготовка на инвестиционен проект за финансиране по ОП “Околна среда”: „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната и канализационна мрежи и изграждане на ПСОВ за селата Огняново и Хаджиево” е реализиран по процедура с Референтен № BG161PO005/08/1.30/01/01: Техническа помощ за подготовка на инвестиционни проекти по Приоритетна ос1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2 000 е.ж. и в населени места с под 2 000 е.ж., попадащи в градски агломерационни ареали”, на Оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”

С изпълнението на проекта се създадат предпоставки за подобряване на условията на живот в селата Огняново и Хаджиево посредством развитие на екологичната инфраструктура. Ще се създадат необходимите условия за одобрение на бъдещия инвестиционен проект за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”, който индикативно включва реконструкция на амортизираната водопроводните мрежи и изграждане на канализация, обхващаща цялото население на селата и пречиствателна станция за отпадъчни води, в които да се включи новоизградената мрежа.

Проектът предвижда подготовка на пълно инвестиционно решение за подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в селата, находящо се в градския агломерационен ареал на община Пазарджик, като включва: хидроложки и геоложки проучвания; изготвяне на работен проект за изграждане на битова и дъждовна канализация и Пречиствателна станция за отпадъчни води, и в допълнение за подмяна на остарялата, амортизирана водопроводна мрежа, обхващащ цялото население на двете села; изготвяне на пълен Анализ „Разходи-ползи”; подготовка на тръжни документации за възлагане на обществени поръчки, включени в бъдещия инвестиционния проект; попълване на формуляр за кандидатстване за финансиране на бъдещия инвестиционен проект по ОП „Околна среда 2007–2013 г.” Проектът предвижда изпълнение на всички дейности и издаване на всички разрешителни съгласно екологичното законодателство на страната и ангажиментите, поети към ЕС.

Извършени дейности:

1. Изготвен Прединвестиционен проект: Съвместно третиране на отпадъчните води;

2. Изготвени Работни проекти за канализационната мрежа на с. Огняново и с. Хаджиево;

3. Изготвен работен проект за съвместно третиране на отпадъчните води на с.Огняново и с.Хаджиево;

4. Изготвен е Работен проект: Реконструкция на водопроводната мрежа на двете села.