projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Създаване на черешова градина и изграждане на система за капково напояване“, местонахождение в местност "Димов кладенец", землище на с. Пищигово.

PostHeaderIconСъобщение относно искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „Създаване на черешова градина и изграждане на система за капково напояване“, местонахождение в местност "Димов кладенец", землище на с. Пищигово.

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е

На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„Създаване на черешова градина и изграждане на система за капково напояване“

         Местонахождение:                                                                             

В имот №040084, местност "Димов кладенец", землище на с. Пищигово                            

                                                                                  

           Възложител:                                                                             

"САН" ООД, гр. Пазарджик, ул. "Рила" №44, ет.4, ап.8

 

 

        Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

 

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /08.11.2016г. - 22.11.2016г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ