projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно изработен проект ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ електропровод до ПИ № 000028 в м.” Горни лозя” по КВС на землище с. Говедаре, общ. Пазарджик.

PostHeaderIconСъобщение относно изработен проект ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ електропровод до ПИ № 000028 в м.” Горни лозя” по КВС на землище с. Говедаре, общ. Пазарджик.

СЪОБЩЕНИЕ


Община Пазарджик на основание чл. 128 ал. 1 и ал.2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект ПУП – парцеларен план за трасе на захранващ електропровод до ПИ № 000028 в м.” Горни лозя” по КВС на землище с. Говедаре, общ. Пазарджик.

Проектното трасе започва от съществуващ ЖР стълб на ВЕЛ 20kv в границите на ПИ № 000241 – полски път, преминава през имоти общинска собственост в землище Говедаре както следва: ПИ 000002 – урбанизирана територия, ПИ 000185 – път IV клас, ПИ 000306 – полски път, ПИ 000197 – полски път, ПИ 000452 – напоителен канал и достига ПИ 000028, който следва да бъде захранен.

Дължината на трасето на електропровода е около 1330м, като изцяло е разположено в имоти общинска собственост

Засегнатата със сервитута площ е 2,66 дка общинска собственост.

Проектът е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица по чл. 131 ал.2 т.5 могат да направят писмени предложения, искания или възражения по проекта в 30-дневен срок от неговото обнародване в “Държавен вестник” до Дирекция “АТУ” на Община Пазарджик.

Съобщението е обнародвано в брой 88 /08.11.2016 г. на Държавен вестник.