projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Проекти финансирани от ЕС
There are no translations available.nov_jivot
ОБЯВА
 
Община Пазарджик като бенефициент на Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда Към звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик обявява свободна позиция за длъжността:
 
1. ДЛЪЖНОСТ: ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК
 БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА:1
МЯСТО НА РАБОТА: Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда Към звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
ОБРАЗОВАНИЕ: Минимум средно
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: Релевантен опит в социалната сфера  минимум 1 година.
ДРУГИ:Работа по социални проекти е предимство, както и опит в оценяване на потребностите от социални услуги.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Компютърна грамотност –Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР:Определен срок, съгласно проекта –
01.03.2017 г.– 31.12.2017 г.
РАБОТНО ВРЕМЕ: 1/2 работен ден.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
§Заявление за заемане на длъжността – по образец
§Декларация за обработка лични данни – по образец
§Копие от документ за самоличност – (само за справка)
§Автобиография (СV) – по образец
§Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация
§Копие от документи за придобит трудов стаж по специалността
§Други документи при необходимост
 
Срок за приемане на документите от 14.02.2017 год. до 21.02.2017 г. включително в стая 808А, ет. 8 в сградата на община Пазарджик, бул. „България „№ 2, гр. Пазарджик.
 
Класирането на кандидатите ще се извърши от пет членна комисия назначена със Заповед на кмета на общината след разглеждане на подадените документи от кандидатите  и  събеседване.
 
Събеседването ще се проведе на 23.02.2017 г. от 10:00 часа в сградата на общината, стая 904, ет.9.
 
Списък на класираните кандидати ще бъде обявен в сайта на общината и на таблото за обяви на партера на общината.
 
 
Приложение :
1. Заявление за заемане на длъжността- образец;
2. (СV) –  образец;
3. Декларация за обработка лични данни-  образец.
 
 
 
Лице за контакти
Илиана Цонкова – Ръководител проект
GSM 0889 705 885
 

Проект BG05M9OP001-2.002-0165-C001 се осъществява с финансовата подкрета на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. Бенефициент на Проекта е Община Пазарджик в партньорство с Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА.nov_jivot

ИНФОРМАЦИЯ

 

Относно напредъка по изпълнение на Проект Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ към Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

 

През месец октомври и ноември 2016 год. по Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ към Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик“ бяха постигнати следните резултати за изпълнение на дейностите заложени в него:

Общият брой на включените потребители в проекта от стартиране на социалната услуга Личен асистент е 146, обслужвани от 75 брой Лични асистенти. Към 30.11.2016 г. броя на обслужените потребители   е 129, а броя на Личните асистенти е 71.

През периода от 01.10.2016 до 30 .11.2016 година в проекта са включени 12 потребители. През същия период са прекратени договорите на 3-ма потребители – двама от тях поради смърт и на един по лични причини. Прекратен е договора на един Личен асистент по собствено желание.

През октомври и ноември екипа на звеното извърши 95 проверки в домовете на потребителите във връзка с качеството на предоставяната социална услуга. Нарушения не бяха констатирани. Личните асистенти спазват трудовата дисциплина, изпълняват дейностите заложени в индивидуалния план на потребителя по утвърден график за работа.

Извършени са проверки за двойно финансиране на потребителите и Личните асистенти в сходни социални услуги- Дирекция „Социално подпомагане”- Пазарджик и ОС на БЧК – Пазарджик.

През месец октомври и ноември, експерти на партньорите по проекта Фондация “Фонд за превенция на престъпността - ИГА” гр. Пазарджик, реализираха : 4 групови социални консултации с по 12 участници; 8 индивидуални социални консултации на лични асистенти; 4 супервизии на персонала, предоставящ социалните услуги, с по 12 участници на всяка и 11 индивидуални психологически консултации на персонала, предоставящ социалните услуги. В рамките на Дейност 6, социален работник за мотивационна подкрепа на потребители реализира 11 индивидуални консултации. В рамките на същата дейност, психологът, който извършва подкрепа на потребителите, осъществи 12 консултации с различни потребители на услугите, по предварително изготвен План-график.

В края на месец ноември екипа започна изготвянето на документация за провеждане на обществена поръчка за закупуване на лек автомобил.

Проведени са две съвместни срещи на екипа по проекта и екипа на звеното във връзка с изпълнението на дейностите по проекта.

През месец ноември беше внесен за верифициране първи Междинен технически и финансов отчет.

 

 

Ръководител проект

Илиана Цонкова

 

Проект №BG05M9OP001-2.002-0165-C001 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. Бенефициент на Проекта е Община Пазарджик в партньорство с Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“.
nov_jivot

ИНФОРМАЦИЯ

 

Относно напредъка по изпълнение на Проект Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ към Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

В Община Пазарджик през месец септември 2016 год. екипа по Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ към Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик“ работи за изпълнение на заложените в проекта дейности както следва :

Общия брой на включените потребители в проекта от стартиране на социалната услуга Личен асистент е 136, обслужвани от 66 Лични асистенти. От 01.09.2016г. до 30.09.2016 година броя на обслужените потребители е 124, а броя на Личните асистенти е 64. През месец септември са изготвени три заповеди за прекратяване на социалната услуга с трима потребители (двама поради смърт и един по собствено желание). Прекратен е трудовия договор на един Личен асистент по собствено желаниие, изразено в писмен вид.

През месец септември екипа на звеното извърши 54 проверки в домовете на потребителите във връзка с качеството на предоставяната социална услуга. Нарушения не бяха констатирани. Личните асистенти спазват трудовата дисциплина, изпълняват дейностите заложени в индивидуалния план на потребителя по утвърден график за работа.

През месец септември партньорите по проекта Фондация “Фонд за превенция на престъпността - ИГА” гр. Пазарджик, предоставиха на 7 лични асистенти и част персонала. индивидуална психологическа подкреп, предвидени в рамките на проекта Срещите се водят от пси5холог- консултант, по 2 часа всяка, по време на които се подпомагат Личните асистенти и екипа на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда към Звеното за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик в работата им с целевата група.

В рамките на месец септември са организирани и проведени 3 групови и 4 индивидуални консултации, реализирани от партньора по проекта. За месец септември партньорите проведоха 2 супервизии с персонала предоставящ социалните услуги, всяка от които е с времетраенешест часа и минимум 12 участника, водени от психолог на Фондация “Фонд за превенция на престъпността - ИГА” гр. Пазарджик.От 01.09. 2016г . стартира предоставянето на психологическа подкрепа на потребителите, като на този етап 7 потребители са получили квалифицирана помощ.

През месец септемри бяха сканирани всички счетоводни и технически материали изготвени от екипа по проекта, подготвени за първи Междинен технически и финансов отчет.

 

 

Ръководител проект

Илиана Цонкова

 


Проект №BG05M9OP001-2.002-0165-C001 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. Бенефициент на Проекта е Община Пазарджик в партньорство с Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“.nov_jivot

ИНФОРМАЦИЯ

 

Относно напредъка по изпълнение на Проект Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ към Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

 

През месец юли 2016 год. по Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ към Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик“ бяха извършени следните дейности:

В проекта бяха включени 21 броя потребители и 9 броя Лични асистенти на незаети места и освободена квота от починали потребители.

В периода 15-19.07. 2016 г. бе проведено и първото поддържащо обучение на наетите лични асистенти и екипа на Звеното .Това бе обучение на първата група участници ,чиито брой бе 32 лица.

Целта на обучението бе да повиши теоретичните познания и практическите умения на участниците по отношение предоставяне на социални услуги в домашна среда.

През меца бяха изготвени и разпространени следните информационни материали: 2 броя табели, 25 броя плакати, 100 броя брошури, 20 броя рекламни стикери, 90 броя рекламни блок листа и 90 броя рекламни химикалки.

На 21.07.2016 г. се проведе Начална пресконференция, организирана от бенефициента и партньора по проекта. На пресконференцията присъстваха представители на медиите, партньорски организации, заинтересовани лица, Лични асистенти назначени по проекта, родители на деца с увреждания и др.

На пресконференцията бяха представени целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.

През месец юли 2016 г. се извършиха 55 броя проверки по домовете на потребителите на социалната услуга „Личен асистент”, отчете се много добро качества на предлаганата услуга, спазване на трудовата дисциплина ПВР и др.

 

 

Ръководител проект

Илиана Цонкова


ПроектBG05M9OP001-2.002-0165-C001 се осъществява с финансовата подкрета на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. Бенефициент на Проекта е Община Пазарджик в партньорство с Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА.nov_jivot 

  ПОКАНА 

ЗА НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

      Община Пазарджик, съвместно с Фондация „Фонд за превенция на престъпността-ИГА”- партньор по проекта, имат удоволствието да Ви поканят на начална пресконференция по повод стартирането на проект BG05М9OP001-2.002 -0165-С01 „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда“ към звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик.

Проектът „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в домашна среда“  с бенефициент Община Пазарджик в  партньорство с Фондация „ Фонд за престъпността”-ИГА” се осъществява по договор №BG05M9OP001-2.002—0165-C001 по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пресконференцията ще се проведе на 21.07.2016 г. от 10.00 часа, в сградата на Община Пазарджик, ет 2 „Зала на архитектурния съвет” с адрес:  гр. Пазарджик, бул. „България“ №2.

Целта на събитието е да представи целите, дейностите и очакваните резултати от проекта.

На събитието каним да присъстват представители на медиите,  Дирекция „Бюро по труда – Пазарджик,  Дирекция „Социално подпомагане” – Пазарджик, РД”Социално подпомагане” –Пазарджик, граждани и заинтересовани лица.

  

ПроектBG05M9OP001-2.002-0165-C001 се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. Бенефициент на Проекта е Община Пазарджик в партньорство с Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА“.nov_jivot

ИНФОРМАЦИЯ

 

ОТНОСНО: Изпълнение на дейностите по Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ към Звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик“, в рамките на процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05MOP001-2.002 „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Проектът стартира на 1.03.2016 г. и е с продължителност 22 месеца.

Общата му стойност е 499 994.16 лева.

Бенефициент по проекта е Община Пазарджик, а партньор - Фонд за превенция на престъпността - ИГА.

Приемът на документи на кандидатите за лични асистенти и кандидатите за потребители на социалните услуги се извърши в периода от 1.04 - 15.04.2016 г. Бяха приети 291 заявления от кандидат-потребители и 149 от кандидати за лични асистенти.

От края на месец април до средата на май 2016 г. бяха извършени оценките на кандидатите за лични асистенти и кандидатите за потребителите на база, на която бяха класирани 289 потребители и 149 лични асистенти.

Предоставянето на социалната услуга „Личен асистент” стартира на 6.06.2016 година.

Към 01.07.2016 г. включените в проекта лични асистенти са 52. Включените потребители на социални услуги са 112, от които 13 деца.

След стартиране на проекта екипът за управление, съвместно с партньорската организация, разработи правилата за дейността на Центъра и съответната документация, съгласно Ръководството за бенефициента и Указанията за стартиране и изпълнение на проекти по ОП ”Развитие на човешките ресурси”.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Информацията е към 01.07.2016 година.ПроектBG05M9OP001-2.002-0165-C001 се осъществява с финансовата подкрета на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. Бенефициент на Проекта е Община Пазарджик в партньорство с Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА.nov_jivot

П О К А Н А


ЗА НАБИРАНЕ НА ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ“

 

Бенефициент: Община Пазарджик

Лице за контакти:Илиана Маринова Цонкова –Ръководител проект

GSM 0889 70 58 85

Адрес –гр.Пазарджик ,бул.“България“№2

Длъжност :Личен асистент

Описание на длъжността:

  1. Социални услуги:

 • помощ при общуване и поддържане на социални контакти,развлечения и занимания в дома или извън него;
 • Четене на ежедневници и художествена литература;
 • Придружаване извън дома-включва разходка ,среща с приятели,посещение на църква и др.;
 • Организиране на занимания по интереси-карти,,шах,табла,плетене и др.;
 • Подкрепа при кризисни ситуации-загуба на близък човек,тежко заболяване и други;

   2. Административни услуги:

 • Съдействие при подаване на документи до дирекция „Социално подпомагане“,районно управление „Социално осигуряване“,община и други административни структури
 • Съдействие при изготвяне и представяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК
 • Съдействие за снабдяване с технически помощни средства на хора с увреждания и при тежки заболявания

   3. Битови и персонални услуги:

 • Текущо почистване – подреждане на стаята,измиване на пода,изтупване,обиране на прах,измиване на съдове и други;
 • Основно почистване- измиване на врати и прозорци,санитарен възел,кухненски уреди и други;
 • Поддържане на лична хигиена – включва помощ при ежедневен тоалет и обличане,помощ при къпане,помощ при ресане,подстригване,боядисване на коса,бръснене или придружаване до местата ,където се предоставят тези услуги.
 • Хранене- приготвяне на храна с продукти на потребителя или доставяне на готова храна,подготовка и подпомагане при хранене,сервиране и отсервиране;
 • Снабдяване с хранителни продукти ,хигиенни материали и лекарства,вещи от първа необходимост със средства на потребителя;
 • Заплащане на комунално-битови разходи:вода,електричество,телефон,данъци и др.със средства на потребителя
 • Палене на печка през зимния период;
 • Съдействие за извършване на дребни ремонти.

 

Месторабота – Домовете на потребителите на социалната услуга „Личен асистент”

         Тип заетост: Почасова заетост на пълен работен ден така както следва по дейности;

           Проектът предвижда ангажирането на 60 лични асистенти.


Изисквания за кандидата: За лични асистенти по проекта могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст,отговарящи на следните изисквания:

- Безработни лица в трудоспособна възраст без да са добили право на професионална пенсия или каквато и да е било друга пенсия за ранно пенсиониране по реда на чл.68 от КСО.

- В добро психическо и физическо здраве и не осъждани

Продължителност на заетост: 18 месеца

            Подбор на кандидатите: Интервю

 

Необходими документи за кандидатите за лични асистенти:

1. Заявление за постъпване на работа (по образец);

2. Документ за самоличност / за справка/;

3. Автобиография свободен текст или (СV по образец);

4. Документ за придобита образователна степен и съотносима за длъжността „личен асистент“ квалификация;

5. Служебна бележка от месторабота/ако кандидатът работи/;

6. Служебна бележка от учебно заведение/ако кандидатът учи/;

7.Пенсионно разпореждане /само за кандидат,който е придобил право на професионална пенсия за ранно пенсиониране и е в трудоспособна възраст/

8.Копие от удостоверение за преминато обучение по операция „Алтернативи“, “Нови възможности за грижа“ и други по ОП РЧР 2007-2013 г.

 

Всеки кандидат прилага към заявлението си документите изброени по- горе.

 

Кандидатите за длъжност „Личен асистент“ могат да подават документите в сградата на Общината , ет. 9, стая 904 бул. България” № 2, гр. Пазарджик, от 01.04.2016 г. до 15.04.2016г. включително, от 09: 00 ч.- 12:30 ч. и от 13:30 ч.- 17:00 часа

ИЗТЕГЛИ ДОКУМЕНТИ


ПроектBG05M9OP001-2.002-0165-C001 се осъществява с финансовата подкрета на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. Бенефициент на Проекта е Община Пазарджик в партньорство с Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА.nov_jivot

П О К А Н А

Община Пазарджик обявява набиране на кандидати за ползване на социални услуги по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002–0165-С001 ,с наименование „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или домашна среда„ към Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Кандидат- потребителите, които могат да подават документи за социалната услуга „Личен асистент“ са от следните целеви групи:

 

1. Лица с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;

2. Лица над 65 години с ограничения или невъзможност за самообслужване;

3. Деца с увреждания;

4. Самотно живеещи тежко болни лица, които не могат сами да организират своя живот.

 

Кандидат- потребителите на социалната услуга „Личен асистент“ могат да подават документите в сградата на Общината , ет. 9, стая 904 бул. България” № 2, гр. Пазарджик, от 01.04.2016 г. до 15.04.2016г. включително, от 09: 00 ч.- 12:30 ч. и от 13:30 ч.- 17:00 часа


Всеки кандидат прилага към Заявлението си документите изброени по-долу:

 

1.Заявление за ползване на услугата от лицето или от негов законен представител;.

2. Документ за самоличност /за справка/; за дете –удостоверение за раждане/копие/;

3.Документ за самоличност на законния представител – родител,настойник,попечител /за справка/;

4. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК/копие/;

5. Медицински протокол на ЛКК/копие/;

6.Други медицински документи-актуална епикриза и др./копие/;

7.Удостоверение за настойничество/попечителство//копие/;

8.Други документи ,ако е необходимо.

На всички подали заявление кандидат-потребители на услугата «Личен асистент» ще бъде извършена социална оценка на потребностите.

 

За информация: Илиана Цонкова –Ръководител проект

Телефон за контакт: 0889 70 58 85


ПроектBG05M9OP001-2.002-0165-C001 се осъществява с финансовата подкрета на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. Бенефициент на Проекта е Община Пазарджик в партньорство с Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА.

Read Morenov_jivot
ОБЯВА
Община Пазарджик като бенефициент на Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда Към звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик обявява свободни позиции за следните длъжности:
 
 
1. ДЛЪЖНОСТ: УПРАВИТЕЛ БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА:1
МЯСТО НА РАБОТА: Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда “Към звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик.
 
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА
ОБРАЗОВАНИЕ: Минимум средно
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ:
Стаж в социалната сфера на аналогична позиция минимум 7 години.
ДРУГИ:Работа по социални проекти е предимство, както и опит в оценяване на потребностите от социални услуги.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Компютърна грамотност Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: Определен срок, съгласно проекта – 01.04.2016 г.– 31.12.2017 г.г.
РАБОТНО ВРЕМЕ:1/2 работен ден.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 
 • Заявление за заемане на длъжността – по образец
 • Декларация за обработка на лични данни – по образец
 • Копие от документ за самоличност – (само за справка)
 • Автобиография (СV) – по образец
 • Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация
 • Копие от документи за придобит трудов стаж по специалността
 • Други документи при необходимост.
 
2. ДЛЪЖНОСТ: СОЦИАЛЕН РАБОТНИК
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА:1
МЯСТО НА РАБОТА: Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда “Към звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
ОБРАЗОВАНИЕ: Минимум средно
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: Релевантен опит в социалната сфера минимум 5г.
ДРУГИ:Работа по социални проекти е предимство, както и опит в оценяване на потребностите от социални услуги.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Компютърна грамотност –Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР: Определен срок, съгласно проекта –
01.04.2016 г.– 31.12.2017 г.
РАБОТНО ВРЕМЕ: 1/2 работен ден.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 • Заявление за заемане на длъжността – по образец
 • Декларация за обработка лични данни – по образец
 • Копие от документ за самоличност – (само за справка)
 • Автобиография (СV) – по образец
 • Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация
 • Копие от документи за придобит трудов стаж по специалността
 • Други документи при необходимост
 
 
3. ДЛЪЖНОСТ: ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА:1
МЯСТО НА РАБОТА: Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда “Към звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
ОБРАЗОВАНИЕ: Минимум средно
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: Релевантен опит в социалната сфера минимум 1 година.
ДРУГИ:Работа по социални проекти е предимство, както и опит в оценяване на потребностите от социални услуги.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Компютърна грамотност –Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР:Определен срок, съгласно проекта –
01.04.2016 г.– 31.12.2017 г.
РАБОТНО ВРЕМЕ: 1/2 работен ден.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 • Заявление за заемане на длъжността – по образец
 • Декларация за обработка лични данни – по образец
 • Копие от документ за самоличност – (само за справка)
 • Автобиография (СV) – по образец
 • Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация
 • Копие от документи за придобит трудов стаж по специалността
 • Други документи при необходимост
 
Срок за приемане на документите от 11.03.2016 год. до 18.03.2016 г. включително в стая 807, ет.8 в сградата на община Пазарджик, бул. „България „№ 2, гр. Пазарджик.
 
Класирането на кандидатите ще се извърши от пет членна комисия назначена със Заповед на кмета на общината след разглеждане на подадените документи от кандидатите и събеседване.
 
Събеседването ще се проведе на 22.03.2016 г. от 10:00 часа в сградата на общината, стая 904, ет.9.
 
Списък на класираните кандидати ще бъде обявен в сайта на общината и на таблото за обяви на партера на общината.
 
 
Приложение :
1. Заявление за заемане на длъжността- образец;
2. (СV) – образец;
3. Декларация за обработка лични данни- образец.
 
 
 
Лице за контакти
Илиана Цонкова – Ръководител проект
GSM 0889 705 885

ПроектBG05M9OP001-2.002-0165-C001 се осъществява с финансовата подкрета на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. Бенефициент на Проекта е Община Пазарджик в партньорство с Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА.
EUflag

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

КОХЕЗИОНЕН ФОНД

Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП “РЧР”

BG 051 PO 001-5.2.07-0135- C -0001

“Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотно живеещи хора – дейности “СА” и “ДП”

Проект „Грижа за човека”
ESFflag2

ПРОЕКТ ”ГРИЖА ЗА ЧОВЕКА”

Проект в сектор за предоставяне на социални услуги в семейна среда на територията на Община Пазарджик

Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-5.2.07-0135-C-0001

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ПАРТНЬОР: СДРУЖЕНИЕ ”БЧК” ЧРЕЗ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЧК – ПАЗАРДЖИК

 1. ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА - 199 908, 86 лева, средствата са от Европейски социален фонд.
 2. ЦЕЛ НА ПРОЕКТА - Подобряване качеството на живот и преодоляване на социалната изолация, , намаляване риска от зависимост от институционален тип грижа на лица с трайни увреждания и самотноживеещи лица, като се разшири обемът, многообразието и целенасочеността на социалните услуги, предоставяни в община Пазарджик. Подобряване качеството на живот на семейства, в които има деца с трайни увреждания.

Описание на целевата група :

Лица с различни видове трайни увреждания, чиито ограничения от здравословен характер ги поставят в изолация и невъзможност сами да организират социалния си живот.

Самотноживеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и да поддържат хигиената в дома си

На територията на Община Пазарджик по данни на Дирекция “Социално подпомагане ” лицата с увреждания са 5868 броя и самотноживеещи лица над 65 години - 1786 броя към 30.09.2008 г. От тях желаещите да ползват социални услуги в домашна среда са 36 лица.

 1. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

Дейност 1: Провеждане на информационна кампания за популяризиране на проекта сред заинтересованите страни на местно ниво.

Дейност 2: Подбор на крайни бенефициенти – ползватели на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”.

Дейност 3: Договаряне и изготвяне на индивидуални планове за грижа на крайните бенефициенти по проекта.

Дейност 4: Подбор и договаряне с кандидатите за социален асистент и домашен помощник

Дейност 5: Обучение и консултации на социалните асистенти и домашните помощници.

Дейност 6: Предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” на лица с увреждания и самотноживеещи хора на територията на Община Пазарджик.

Дейност 7: Оборудване и обзавеждане на офиси- 1 бр.

Дейност 8: Организация и ръководство на проект ”Грижа за човека”. Консултиране на потребителите и тяхните семейства.

 1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ - Подобряване качеството на живот и насърчаване на социалното включване на над 84 лица с трайни увреждания и самотноживеещи лица в община Пазарджик чрез предоставяне на социалната услуга «Социален асистент» и «Домашен помощник» в семейна среда. Създаване на 46 работни места в сектора за социални услуги за специалисти, търсещи работа.
 2. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Проектът е с продължителност 14 месеца

Начална дата и крайна дата на периода на отчитане: 01.01.2011 – 31.03.2012 г.

Начална дата и крайна дата на изпълнение на договора/проекта: 01.01.2011-29.02.2012 г.

 1. ИЗВЪРШЕНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

Проведена информационна кампания за популяризиране на проекта сред заинтересованите страни на местно ниво.

Извършен подбор на крайни бенефициенти – ползватели на услугите „социален асистент” и „домашен помощник”.

Изготвени индивидуални планове и договори за предоставяне на социалната услуга.

Извършен подбор и договаряне с кандидатите за социален асистент и домашен помощник

Проведено обучение и консултации на социалните асистенти и домашните помощници.

Предоставяне на услугите „социален асистент” и „домашен помощник” на лица с увреждания и самотноживеещи хора на територията на Община Пазарджик, считано от 01.03.2011г. до 29.02.2011г.

 1. РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТА – Ива Иванова Дерменджийска – Забуртова – телефон за връзка 034/402356 и 0885282875

ПРОЕКТ ”ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА”

Договор за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.06-0111-С-0001

БЕНЕФИЦИЕНТ: ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

ПАРТНЬОР: СДРУЖЕНИЕ ”БЧК” ЧРЕЗ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЧК – ПАЗАРДЖИК

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 194850, 64 лв.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 14 МЕСЕЦА, СЧИТАНО ОТ 01.01.2011г.

ОБЩАТА ЦЕЛ на проект ”Дневен център за деца” е осигуряване закрила и подкрепа на деца в социален риск на възраст от 8-14 години от гр. Пазарджик и с. Алеко Константиново чрез предоставяне на дневна грижа, включваща и предоставянето на питателна и здравословна храна три пъти дневно. Осигуряване на условия за равен достъп на всяко дете до цялостната мрежа от здравни, социални и образователни услуги и придобиване на умения за самостоятелен живот.

СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ на проекта се свеждат до:

1. Подобряване качеството на живот и интеграция на социално занемарените деца;

2. Прилагане на съществуващи добри практики и подходи, ориентирани към индивидуалните потребности на потребителите;

3. Подкрепа за реализиране на националните политики за деинституционализация и превенция на изоставянето на деца в социални заведения;

4. Прилагане на иновативни подходи с цел преодоляване на социалното изключване

Благодарение реализацията на проект »Дневен център за деца» от 01.04.2011г. функционира Дневен център за деца »Надежда за всички» в две бази – град Пазарджик и село Алеко Константиново. Капацитетът на ДЦД е 30 потребители, на възраст от 8-14 години, от тях 10 – за базата в град Пазарджик и 20, от ромски произход – за базата в село Алеко Константиново. Продължителността на предоставяне на услугата е 11 месеца. Екипът на центъра се състои от 6 човека, включващ управител, социален работник, възпитател/педагог, психолог, домакин-снабдител, хигиенист.

В целевата група на проекта са включени деца, упражняващи тежки форми на детски труд на нерегламентираното сметище до с. Алеко Константиново, както и такава, свързана с извършване на селскостопанска работа, деца в социален риск от град Пазарджик. Всяка една от планираните дейности в проекта се извършва с цел подобряване на качеството на живот и социална интеграция на децата. Предоставянето на услугите в центъра цели да задоволи основните базисни потребности на децата, като им осигури сигурна и надеждна подкрепа за социалната им адаптация и интегриране в общността. Оказването на подкрепа за преодоляване на евентуални травми от насилие и експлоатация способства за нормалното психическо развитие на всяко дете. От друга страна, работата със семейството и подкрепящата среда ще осигури по-благоприятна среда за отглеждането и развитието на детето.

До момента са извършени дейности за популяризиране на проекта като:

 • Провеждане на начална конференция;
 • Изработване на информационна брошура за услугата ДЦД;
 • Изготвяне на Наръчник за работа в ДЦД;
 • Изработване на визуализационни табели;
 • Изработване на стикери с логото на ЕСФ;
 • Провеждане на двудневен работен семинар с обучителна цел на специалисти, работещи в държавните институции, НПО и общински служители;

Изграждането на ДЦД е иновативна социална услуга в общността и е изключително полезна придобивка за община Пазарджик. Основната задача на проекта е да бъде удовлетворен висшият интерес на всяко дете по отношение на неговото нормално физическо, психическо и социално развитие. Очакваният ефект върху целевата група, която посещава центъра е, че тя ще има изградени хигиенни навици, навици за учене и редовно посещаване на училище, осигурена социална закрила с цел преодоляване на социалното изключване.

Ръководител на проекта – Таня Гюнова

телефони за контакти: 034/402 241, 0885282875

ОБЯВА
Община Пазарджик като бенефициент на Проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда Към звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик обявява свободна позиция за длъжността:

 
1. ДЛЪЖНОСТ: ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК
БРОЙ СВОБОДНИ МЕСТА:1
МЯСТО НА РАБОТА: Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда “Към звено за услуги в домашна среда към домашен социален патронаж в Община Пазарджик.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТТА:
ОБРАЗОВАНИЕ: Минимум средно
ИЗИСКВАН ТРУДОВ СТАЖ: Релевантен опит в социалната сфера минимум 1 година.
ДРУГИ:Работа по социални проекти е предимство, както и опит в оценяване на потребностите от социални услуги.
СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ: Компютърна грамотност –Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet.; работа в екип
ВИД ТРУДОВ ДОГОВОР:Определен срок, съгласно проекта –
01.03.2017 г.– 31.12.2017 г.
РАБОТНО ВРЕМЕ: 1/2 работен ден.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
 • Заявление за заемане на длъжността – по образец
 • Декларация за обработка лични данни – по образец
 • Копие от документ за самоличност – (само за справка)
 • Автобиография (СV) – по образец
 • Копие от документи за придобита образователна степен и професионална квалификация
 • Копие от документи за придобит трудов стаж по специалността
 • Други документи при необходимост
 
Срок за приемане на документите от 14.02.2017 год. до 21.02.2017 г. включително в стая 808А, ет. 8 в сградата на община Пазарджик, бул. „България „№ 2, гр. Пазарджик.
 
Класирането на кандидатите ще се извърши от пет членна комисия назначена със Заповед на кмета на общината след разглеждане на подадените документи от кандидатите и събеседване.
 
Събеседването ще се проведе на 23.02.2017 г. от 10:00 часа в сградата на общината, стая 904, ет.9.
 
Списък на класираните кандидати ще бъде обявен в сайта на общината и на таблото за обяви на партера на общината.
 
 
Приложение :
1. Заявление за заемане на длъжността- образец;
2. (СV) – образец;
3. Декларация за обработка лични данни- образец.
 
 
 
Лице за контакти
Илиана Цонкова – Ръководител проект
GSM 0889 705 885
 
ПроектBG05M9OP001-2.002-0165-C001 се осъществява с финансовата подкрета на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз. Бенефициент на Проекта е Община Пазарджик в партньорство с Фондация „Фонд за превенция на престъпността – ИГА.