projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Покана за подготвителна среща за създаване на местно партньорство, относно Избор на представители на стопанския и нестопанския сектор за създаване на местно партньорство за подаване на Заявление за изразяване на интерес по Мярка 4.1 ...

PostHeaderIconПокана за подготвителна среща за създаване на местно партньорство, относно Избор на представители на стопанския и нестопанския сектор за създаване на местно партньорство за подаване на Заявление за изразяване на интерес по Мярка 4.1 ...

MZX

Покана за подготвителна среща за създаване на местно партньорство

 

 Относно: Избор на представители на стопанския и нестопанския сектор за създаване на местно партньорство за подаване на Заявление за изразяване на интерес по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г. на територията на община Пазарджик

 

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА

МЕСТНАТА ОБЩНОСТ, БИЗНЕСА, НЕПРАВИТЕЛСТВЕН/ГРАЖДАНСКИ/СЕКТОР В ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК,

 

Община Пазарджик, има удоволствието да Ви покани на подготвителна среща за излъчване на представители на бизнеса и гражданския сектор в създаване на МЕСТНО ПАРТНЬОРСТВО по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Срещата ще се проведе в сградата на Община Пазарджик, бул. „България” № 2, Кметска зала, ет. 2. Начало на срещата 11:00 часа на 01.12.2016 год.

На срещата ще бъде предоставена подробна информация за Воденото от общностите местно развитие (ВОМР) и прилагането на стратегии за местно развитие от МИРГ/Местна инициативна рибарска група/ в България, както и реда и условията за разработване и подаване на проект по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР” от Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

С помощта на тази мярка ще бъде финансирано създаването на местно партньорство, което да стартира прилагане на подход Водено от общността местно развитие на територията на община Пазарджик.

Новосъздаденото местно партньорство ще включва публични, бизнес и граждански организации, които работят на определената територия, ще обединява местните действащи лица около споделени идеи за развитие, ще засилва диалога и сътрудничеството в рибарския район.

Местното партньорство ще прилага подхода Водено от общността местно развитие и ще получи финансиране за изпълнение на следните цели:

1/ подпомагане на процеса по създаване на местни инициативни рибарски групи (МИРГ)

2/ подкрепа за придобиване на умения и създаване на капацитет за функциониране на такива групи на местно ниво;

3/ подпомагане на процеса за подготовка на стратегии за BOMР, финансирани от ЕФМДР;

4/ насърчаване на включването на местното население в разработването и бъдещото прилагане на стратегиите за ВОМР;

5/ подкрепа за информиране на местното население относно възможността за финансиране на стратегиите от ЕФМДР;

6/ подкрепа за популяризиране на местната идентичност във връзка с подготовката на стратегии за ВОМР.

Създаването на сътрудничества в рибарските райони има ключова роля за устойчивото развитие на регионите.

В тази връзка Ви каним за участие в Подготвителна среща за създаване на местно партньорство и се надяваме на активното участие на всички заинтересовани страни!

За повече информация и при възникнали въпроси от Ваша страна, посочваме следните  лица за контакти: Румен Кожухаров – Секретар на община Пазарджик, тел. 034/402307