projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Мало Конаре и с. Сарая, община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Мало Конаре и с. Сарая, община Пазарджик.

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 223/31.10.2016 г., взето с Протокол № 12 на Общински съвет – Пазарджик,


ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

           За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Мало Конаре и с. Сарая, община Пазарджик, по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 06.01.2017 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

         До участие в търга се допускат:

        - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

         - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 05.12.2016 г. до 05.01.2017 г. на място, след заявка в Общинска администрация – Пазарджик или в съответното кметство на чиято територия се намира имота.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 05.01.2017 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 04.01.2017 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% (един процент) върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 (сто и двадесет) лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 05.01.2017 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296         

 

 

 

 

 

Приложение № 1

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 06.01.2017 г. от 11.30 часа

 

гр. Пазарджик

   1. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.37 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Верила» № 37, с площ 441 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.38, 55155.502.35, 55155.502.36, 55155.502.9503, 55155.502.40, 55155.502.39, актуван с акт за частна общинска собственост № 4521/18.04.2016 г., с начална тръжна цена 22 050 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 6 967.80 лева).

   2. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.589 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Вихрен», с площ 135 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.9501, 55155.502.590, 55155.53.4, 55155.502.588, актуван с акт за частна общинска собственост № 4517/12.04.2016 г., с начална тръжна цена 6 750 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 133.00 лева).

   3. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1888 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Луда Яна» № 33, с площ 195 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.1922, 55155.502.9593, 55155.502.1233, 55155.502.1234, 55155.502.1887, актуван с акт за частна общинска собственост № 4612/02.09.2016 г., с начална тръжна цена 9 750 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 750.00 лева).

   4. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.1637 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Сютка» № 26, с площ 359 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.1636, 55155.502.1611, 55155.502.658, 55155.502.9564, актуван с акт за частна общинска собственост № 4577/20.07.2016 г., с начална тръжна цена 17 950 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 048.30 лева).

 

с. Мало Конаре

   1. Урегулиран поземлен имот XIII – общ. в кв. 198 по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 480 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 2119/12.07.2010 г., с начална тръжна цена 2 880 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 156.90 лева).

   2. Урегулиран поземлен имот XIV – общ. в кв. 198 по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 480 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 2120/12.07.2010 г., с начална тръжна цена 2 880 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 156.90 лева).

   3. Урегулиран поземлен имот XV – общ. в кв. 198 по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 542 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 2121/12.07.2010 г., с начална тръжна цена 3 252 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 435.50 лева).

 

с. Сарая

   1. Урегулиран поземлен имот IV – общ. в кв. 46 по плана на с. Сарая, общ. Пазарджик, с площ 522 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4572/20.07.2016 г., с начална тръжна цена 3 132 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 345.60 лева).