projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално СПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ” – 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА В СЕКТОР „КОНТРОЛ”, ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДИРЕКЦИЯ “БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

PostHeaderIconСПИСЪК НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ” – 1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА В СЕКТОР „КОНТРОЛ”, ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДИРЕКЦИЯ “БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

There are no translations available.

С П И С Ъ К

 

НА КАНДИДАТИТЕ, ДОПУСНАТИ ДО КОНКУРС И РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ЮРИСКОНСУЛТ”1 /ЕДНА/ ЩАТНА БРОЙКА В СЕКТОР „КОНТРОЛ”, ОТДЕЛ “МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”, ДИРЕКЦИЯ “БЮДЖЕТ И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ” КЪМ ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

 

След запознаване и проверка на подадените от кандидатите документи за участие в обявения конкурс за длъжността „Юрисконсулт”1 /една/ щатна бройка в сектор „Контрол”, отдел “Местни данъци и такси”, дирекция “Бюджет и общинска собственост” към Община Пазарджик и на основание чл. 21, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

 

Допуснати до явяване на тест са следните кандидати :

 

 1. ПЕТЪР ГРОЗДАНОВ ЛУКАЙЧЕВ
 2. СТЕФКА СПАСОВА ЛУКОВА
 3. ПЕТЯ ЛИЧЕВА КУЗЕВА
 4. ЮЛИЯН ИВАНОВ БОЖИЛОВ
 5. ДИМИТРИЧКА СТОЯНОВА ЛАДЖОВА

 

     Не се допускат до конкурс следните кандидати:  

 Няма такива.

 

Решаването на тест ще се проведе на 13.12.2016г. от 10:30 часа в сградата на Община Пазарджик, Стъклена зала- етаж 2. Кандидатите следва да се явят в 10:15 часа пред залата. Ще се допускат само лица, представили документ за самоличност.

След проверка и оценка на резултатите от тестовете, допуснатите кандидатите ще продължат в следващия етап на конкурсната процедура – явяване на интервю на 13.12.2016 г от 14:00 часа в сградата на Община Пазарджик, Стъклена зала- етаж 2.

 

Информационни източници, които могат да послужат при подготовката за теста и интервюто:

 

 1. Закон за местното самоуправление и местната администрация
 2. Закон за местните данъци и такси
 3. Закон за административните нарушения и накзания
 4. Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
 5. Административнопроцесуален кодекс
 6. Граждански процесуален кодекс
 7. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик
 8. Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Пазарджик.

 

 

Председател на конкурсната комисия:

Румен Кожухаров

Секретар на Община Пазарджик