projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на поземлени имоти от ОПФ в землището на с. Овчеполци, актувани с актове за публична общинска собственост.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на поземлени имоти от ОПФ в землището на с. Овчеполци, актувани с актове за публична общинска собственост.

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 101, ал.2, т.1 и ал. 5 във връзка с чл. 63 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства, и Решение № 221/31.10.2016 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 12,


ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на поземлени имоти от ОПФ в землището на с. Овчеполци, актувани с актове за публична общинска собственост.

Списъкът на обявените за отдаване под наем поземлени имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 13.01.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” №2, етаж 2 – „Заседателна зала”.           

Оглед на имотите може да се извърши всеки ден от 12.12.2016 г. до 12.01.2017 год.

До участие в търга се допускат:

 - физически лица, които са закупили тръжни книжа в срок и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК;

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство на несъстоятелност, не са в производство на ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Депозитна вноска в размер на една начална годишна наемна цена, за всеки един от имотите се внася до 16.30 часа на 12.01.2017 г. в касата на Кметство Овчеполци.

 Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 11.01.2017 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за поземлен имот е в размер 25 /двадесет и пет/ лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 12.01.2017 год.

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242                   

                    


 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 
С П И С Ъ К

на

поземлените имоти от ОПФ  в землището на с. Овчеполци, актувани с актове за публична общинска собственост, определени за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, чрез публичен търг с тайно наддаване на 13.01.2017 год.

 

 

 

         1. Поземлен имот № 000017 по КВС на землище с. Овчеполци, местност „Роглеви сливи”, площ 1.097 дка, с начин на трайно ползване „Водоем”, актуван с акт за публична общинска собственост № 203/18.05.2011 год., вписан в дв. вх. рег. № 2778/07.06.2011 г., том Х, № 183, с начална годишна наемна цена без ДДС– 20.29 лв.

       2. Поземлен имот № 000016 по КВС на землище с. Овчеполци, местност „Осена”, площ 1.003 дка, с начин на трайно ползване „Водоем”, актуван с акт за публична общинска собственост № 204/18.05.2011 год., вписан в дв. вх. рег. № 2777/07.06.2011 г., том Х, № 182, с начална годишна наемна цена без ДДС – 18.56лв.

       3. Поземлен имот № 000022 по КВС на землище с. Овчеполци, местност „Осена”, площ 2.968 дка, с начин на трайно ползване „Дере”, актуван с акт за публична общинска собственост № 206/18.05.2011 год., вписан в дв. вх. рег. № 2776/07.06.2011 г., том Х, № 181, с начална годишна наемна цена – 14.84 лв.

       4. Поземлен имот № 021002 по КВС на землище с. Овчеполци, местност „Осена”, площ 1.397 дка, с начин на трайно ползване „Дере”, актуван с акт за публична общинска собственост № 205/18.05.2011 год., вписан в дв. вх. рег. № 2775/07.06.2011 г., том Х, № 180, с начална годишна наемна цена – 6.99 лв.

       5. Поземлен имот № 000023 по КВС на землище с. Овчеполци, местност „Роглеви сливи”, площ 66.936 дка, с начин на трайно ползване „Дере”, актуван с акт за публична общинска собственост № 207/18.05.2011 год., вписан в дв. вх. рег. № 2821/08.06.2011 г., том ХІ, № 23, с начална годишна наемна цена – 334.68 лв.

На основание чл. 24а, ал. 5 от ЗСПЗЗ, чл. 101, ал.2, т.1 и ал. 5 във връзка с чл. 63 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства, и Решение № 221/31.10.2016 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 12,

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

За отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на поземлени имоти от ОПФ в землището на с. Овчеполци, актувани с актове за публична общинска собственост.

Списъкът на обявените за отдаване под наем поземлени имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 13.01.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” №2, етаж 2 – „Заседателна зала”.        

Оглед на имотите може да се извърши всеки ден от 12.12.2016 г. до 12.01.2017 год.

До участие в търга се допускат:

 - физически лица, които са закупили тръжни книжа в срок и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК;

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство на несъстоятелност, не са в производство на ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Депозитна вноска в размер на една начална годишна наемна цена, за всеки един от имотите се внася до 16.30 часа на 12.01.2017 г. в касата на Кметство Овчеполци.

 Тръжната документация се продава до 17,30 часа на 11.01.2017 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за поземлен имот е в размер 25 /двадесет и пет/ лв. с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 12.01.2017 год.

За справки: стая 606, тел.(034) 402-242                      

                       

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

 

 
С П И С Ъ К

на

поземлените имоти от ОПФ  в землището на с. Овчеполци, актувани с актове за публична общинска собственост, определени за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години, чрез публичен търг с тайно наддаване на 13.01.2017 год.

 

 

 

            1. Поземлен имот № 000017 по КВС на землище с. Овчеполци, местност „Роглеви сливи”, площ 1.097 дка, с начин на трайно ползване „Водоем”, актуван с акт за публична общинска собственост № 203/18.05.2011 год., вписан в дв. вх. рег. № 2778/07.06.2011 г., том Х, № 183, с начална годишна наемна цена без ДДС– 20.29 лв.

          2. Поземлен имот № 000016 по КВС на землище с. Овчеполци, местност „Осена”, площ 1.003 дка, с начин на трайно ползване „Водоем”, актуван с акт за публична общинска собственост № 204/18.05.2011 год., вписан в дв. вх. рег. № 2777/07.06.2011 г., том Х, № 182, с начална годишна наемна цена без ДДС – 18.56лв.

          3. Поземлен имот № 000022 по КВС на землище с. Овчеполци, местност „Осена”, площ 2.968 дка, с начин на трайно ползване „Дере”, актуван с акт за публична общинска собственост № 206/18.05.2011 год., вписан в дв. вх. рег. № 2776/07.06.2011 г., том Х, № 181, с начална годишна наемна цена – 14.84 лв.

          4. Поземлен имот № 021002 по КВС на землище с. Овчеполци, местност „Осена”, площ 1.397 дка, с начин на трайно ползване „Дере”, актуван с акт за публична общинска собственост № 205/18.05.2011 год., вписан в дв. вх. рег. № 2775/07.06.2011 г., том Х, № 180, с начална годишна наемна цена – 6.99 лв.

          5. Поземлен имот № 000023 по КВС на землище с. Овчеполци, местност „Роглеви сливи”, площ 66.936 дка, с начин на трайно ползване „Дере”, актуван с акт за публична общинска собственост № 207/18.05.2011 год., вписан в дв. вх. рег. № 2821/08.06.2011 г., том ХІ, № 23, с начална годишна наемна цена – 334.68 лв.