projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Новини Актуално Съобщение относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

PostHeaderIconСъобщение относно проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

           

Днес на 08.12.2016г. на страницата на Oбщина Пазарджик и на страницата на Общински съвет – Пазарджик е публикуван проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик. В 30-дневен срок от публикуване на съобщението всички заинтересовани лица могат да подадат своите предложения, становища относно така предложения проект на нормативния акт в деловодството на Общински съвет – Пазарджик, находящ се на 13-тия етаж в сградата на Община Пазарджик: гр. Пазарджик, бул. ”България” №2 и на имейл адрес: obsuvet@pazardjik.bg.

            На 12.01.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Общината – Пленарна зала ще се проведе обществено обсъждане на постъпилите предложения.

 

 

            Приложение:

     1. Работен проект - предложение, ведно със справка за определяне разходоориентиран размер на таксите, предложени за изменение по Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

    2. Мотиви за необходимостта от приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

     3. Доклад от Георги Гайдаров – директор на дирекция БОС в Община Пазарджик, съдържащ частична предварителна оценка на въздействието на нормативния акт. Съдокладчици: Минко Минков – началник отдел „МДТ”; Георги Шикерджиев – управител на БМ „Паркинги и охрана”; Татяна Папазова – директор на дирекция ГРН; Ганка Маркова – управител на БМ „Обредни дейности”; Инна Церовска – ръководител на Младежки дом – Пазарджик.

       4. Справка за направените и неприети предложения