projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно конкурс за за свободни работни места за длъжностите: Логопед и Медиатор за услугата „Ранна интервенция на уврежданията”

PostHeaderIconСъобщение относно конкурс за за свободни работни места за длъжностите: Логопед и Медиатор за услугата „Ранна интервенция на уврежданията”

Във връзка с изпълнение на дейности по проект BG05M9OP001-2.004-0009 „Център за социално включване „Развитие”, Договор BG05M9OP001-2.004, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент „Услуги за ранно детско развитие”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г. Община Пазарджик

 

О Б Я В Я В А

 

Конкурс за свободни работни места за длъжностите:

 

За услугата „Ранна интервенция на уврежданията”       

 

 1. Логопед                                            - 1 бр. – работно време – 8 ч.
 2. Медиатор                                         - 1 бр. – работно време - 8 ч.

 

 

За услугите:  „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” ; „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина”

 

 1. Медиатор                                        - 1 бр. работно време – 8 ч.

 

Персоналът се назначава на трудови договори на база на необходимите квалификация и опит, така че да изпълнява заложените в проекта дейности.

 

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

-              Кандидатите да имат познания и опит в областта на работата с рискови целеви групи, деца в ранна детска възраст и техните семейства, и бъдещи родители;

-              Да имат умения, опит, нагласи и мотивация за работа с хора в неравностойно положение и взаимодействие с различни институции;

-              Да познават нормативната база за предоставяне на социални услуги;

-              Да бъдат комуникативни и да притежават умения за работа в екип;

-              Да спазват Етичния кодекс на работещите с деца и етичните принципи на социалната работа с деца, семейства и общности;

-              Да прилагат Методиката на екипната работа по случай и Методическото ръководство за предоставяне на услугите по проекта;

-              Да участват в организирани обучения, както и в срещите на екипа от специалисти на ЦСВР, да им оказват съдействие, съгласно своите компетентности;

-               

За обявените длъжности в Център за социално включване и развитие, с които ще бъдат сключени трудови договори, могат да бъдат наемани лица, които отговарят на следните изисквания:

 

За длъжността Медиатор в услугата ”Ранна интервенция на уврежданията”

І.         Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование - завършено средно образование;
 2. да са родители на деца с увреждане - „експерти от опит” 1 или да имат медицинска квалификация;
 3. Професионален опит – не се изисква
 4. Ще се счита за предимство:

-      да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование, предучилищна подготовка или социално включване на деца и семейства в риск;

-      да познават местните уязвими общности в община Пазарджик, техните културни особености, език, традиции и т.н.;

-      да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

 

ІІ.       Специфични изисквания към кандидатите:

 1. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.
 2. Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.
 3. Отлична компютърна грамотност.

ІІІ.     Характер на работата:

1)        Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество;

2)        Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите на Център за социално включване;

3)        Участие в оценката на потребностите на конкретните целеви групи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение;

4)        Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване на детето и родителите в услугата под супервизия на социален работник;

5)        Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите групи;

6)        Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне и мотивиране за включване в Център за социално включване;

7)        При необходимост подпомагане на груповата и индивидуалната работа на останалите специалисти в услугата;

8)        Участие в екипни срещи за изготвяне, актуализация, оценка и планиране на: оценки на възможностите, оценки на потребностите, индивидуални планове, както и други документи, които се изготвят в процеса на работата;

9)        Подпомагане на останалите специалисти в услугата при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;

10)     Участва и отговаря за безопасното транспортиране на потребителите до и от Център за социално включване;

11)     Оказва помощ на потребителите при посещенията им в Центъра;

12)     Подпомагане на провеждането на анкети за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите под ръководството на социалния работник;

13)     Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.

 

За длъжността Медиатор в услугите:  „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения” ; „Семейно консултиране и подкрепа” и „Индивидуална и групова работа с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина”


І.         Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование - завършено средно образование;
 2. Професионален опит – не се изисква;
 3. Ще се счита за предимство:

-      да имат практически опит в работата с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование, предучилищна подготовка или социално включване на деца и семейства в риск.

-      да познават местните уязвими общности в община Пазарджик, техните културни особености, език, традиции и т.н.;

-      да притежават комуникативни умения и умения за работа в екип.

ІІ.       Специфични изисквания към кандидатите:

1.    Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

2.    Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.

3.    Отлична компютърна грамотност.

ІІІ.     Характер на работата:

1)    Провеждане на работа на терен, включително и чрез посещения на домовете – откриване на случаи, установяване на първоначален контакт с представители на целевите групи, поддържане на връзки, информиране, ориентиране, посредничество;

2)    Участие в организирането и провеждането на мобилната работа в рамките на дейностите на ЦСВР;

3)    Участие в оценката на потребностите на конкретните целеви групи – дефиниране на проблемите, конкретните нужди и оплаквания, рисково поведение;

4)    Работа със семейството по отношение на мотивиране за включване на детето и родителите в услугата под супервизия на социален работник;

5)    Разпространение на обучителни и информационни материали сред целевите

1.    групи;

6)    Съдействие за провеждане на информационни срещи за представяне и мотивиране за включване в Център за социално включване;

7)    При необходимост подпомагане на груповата и индивидуалната работа на останалите специалисти в услугата;

8)    Участие в екипни срещи за изготвяне, актуализация, оценка и планиране на: оценки на възможностите, оценки на потребностите, индивидуални планове, както и други документи, които се изготвят в процеса на работата;

9)    Подпомагане на останалите специалисти в услугата при реализация на дейностите по отношение на връзката „специалист – семейство”;

10) Участва и отговаря за безопасното транспортиране на потребителите до и от ЦСВР;

11) Оказва помощ на потребителите при посещенията им в Центъра;

12) Подпомагане на провеждането на анкети за проучване на психологическия микроклимат, интересите, потребностите и мотивацията на потребителите, под ръководството на социалния работник;

13) Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта.


За длъжността Логопед

І.         Минимални изисквания за заемане на длъжността:

 1. Образование - завършено висше образование, образователно-квалификационна степен – „Бакалавър”/„Магистър”; Специалност – логопед, с професионално направление специална педагогика;
 2. Професионален опит – не се изисква;
 3. Ще се счита за предимство:

-      практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социални услуги за деца и семейства, здравеопазване, образование или социално включване на деца и семейства в риск;

-      способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо решаване на проблеми;

-      да притежава компютърна грамотност.

ІІ.Специфични изисквания към кандидатите:

1.    Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер.

2.    Да не са лишени по съдебен ред от правото да упражняват професията.

3.    Отлична компютърна грамотност.

ІІІ.     Характер на работата:

1)        Проучване и анализ на индивидуалните потребности на децата с увреждания и родителите им, и насочване към подходящите за тях дейности и услуги, включително и чрез работа на терен и посещения в домовете им;

2)        Разработване на програми, обучителни и информационни материали за провеждане на консултации за работа с родители на деца с проблеми в развитието;

3)        Изследване на говорното развитие на всяко дете, насочено към услугата, като необходимите изследвания се провеждат използвайки формални и неформални методи на изследване на деца;

4)        Информиране на родители и специалисти относно особеностите на комуникационното развитие на децата, във връзка с конкретното увреждане и подпомагане на семейството за осигуряване на достъп до информация и ресурси, за подпомагане на говорното развитие на детето им;

5)        Участие в разработване и съгласуване на индивидуални планове за работа с децата и семействата, ползващи услугите на Центъра.

6)        Регулярно посещение на домовете на децата с увреждане, съгласно индивидуалния им план;

7)        Участие в групи за работа с родители;

8)        Разработване и прилагане на подходящи планове за логопедични намеси, които са фокусирани върху детето, съобразени с възраст и увреждане;

9)        Провеждане на дейности за развитие на комуникационните умения на децата за успешната им интеграция в различна среда;

10)     Подпомагане, съвместно с рехабилитатора на безопасното хранене, пиене и преглъщане на различни места, например вкъщи, в детско заведение и др. и обучение на родителите да се справят с такива проблеми;

11)     Направляване на говорните упражнения в домашна среда;

12)     Осъществяване на партньорство със семейството на детето с увреждане и

13)     подпомагане на семейството да идентифицира силните комуникативни страни у детето и страните, които се нуждаят от подкрепа;

14)     Провеждане на групи за консултация и подкрепа на родители относно говорното развитие на децата им;

15)     Индивидуално консултиране на родители, включително и чрез работа на терен, посещения в домовете и предоставяне на разработени по проекта обучителни и информационни материали;

16)     Поддържане на пълни логопедични досиета на децата, с които работи и създаване и поддържане на база данни относно потребителите по отделните дейности и предоставените им услуги в ЦСВР

17)     Участие в периодични срещи с останалите специалисти, включени в дейностите по проекта, с цел съвместна работа, подобряване на прилаганите методи и други;

18)     Участие в подготовката и провеждането на дейности за популяризиране и обсъждане на услугите по проекта, включително и чрез разработване на информационни материали относно същността на услугите, в които участва.

 

РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

 • Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора, са:

 

·         Писмено заявление за кандидатстване.

·         Автобиография по образец.

·         Декларация по образец.

·         Копие от документи за придобита образователна степен, допълнителни квалификации.

·         Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

 

Документите следва да се подават лично или чрез пълномощник, или по куриер /валидна е датата на получаване/ в Информационен център на община Пазарджик – гише „Деловодство”, за проект „Център за социално включване и развитие” - Пазарджик

в срок до 17.00 часа на 14.12.2016г. включително.

/за въпроси: Светлана Стаменова – стая № 907, 9 етаж, община Пазарджик, тел. 034 402 356/

Всяко постъпило заявление за участие в подбора в рамките на обявения срок се разглежда от комисия, определена със заповед на кмета на община Пазарджик.

Подборът протича в два етапа:

 • Проверка на съответствието на представените документи с обявените изисквания, в 2 /дву/ дневен срок от изтичане срока на обявлението;
 • Интервю в 3 /три/ дневен срок след проверката на съответствията на представените документи.

До по-нататъшно участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите  до интервю кандидати, както и датата, часът и мястото на провеждане на интервюто се обявяват на интернет страницата на община Пазарджик и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Пазарджик до 17.00 часа на 22.12.2016г. В списъка на недопуснатите до събеседване кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Интервюто се провежда от комисията по т.3 и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните и делови качества и мотивация, необходими за изпълнението на длъжността, за която кандидатства.

След приключване на работата си комисията изготвя протокол с резултатите от интервюто и списък с класираните кандидати в 3 /три/ дневен срок от провеждането на интервюто. Списъкът с класираните кандидати се публикува на интернет страницата на община Пазарджик и на информационното табло на служебния вход на сградата на община Пазарджик.