projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Проекти финансирани от ЕС
There are no translations available.

EUflag

gerb1

Оперативна програма “Регионално развитие 2007-2013”

www.bgregio.eu

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

OPRRflag


ПРОЕКТ

„Подобряване и реновиране на градската среда на територията

 на Община Пазарджик”

ДОГОВОР № BG161РО001/1.4-09/2012/002

Приключи изпълнението на проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012/002 за основния обект - Обект 1: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Запад ПИ: 621; 658; 674; 687.

Общата сума на изпълнените строително-монтажните работи за цитирания по-горе обект възлезе на 3 676 278,93 лева без ДДС.

За обекта е издадено Удостоверение № 95 / 11.08.2014 г. за въвеждане в експлоатация на строежа. 

В резултат на изпълнението на проекта са постигнати следните резултати: 

1. Реконструирана и рехабилитирана вътрешноквартална улична мрежа-  19 580,79 кв.м.;

2. Реконструирани и рехабилитирани обществени паркинги - 245 бр. паркоместа;

3. Изградени, реконструирани и рехабилитирани вътрешноквартални пешеходни и велосипедна алеи и тротоари – 26 382,68 кв. м.;

4. Въведено енергоспестяващо осветление;

4.1.           улично

4.2.           парково

5. Изградена 1 бр. спортна площадка за фитнес на открито;

6. Изградени 6 бр. детски площадки;

7. Изградени и възстановени зелени площи и зони за отдих;

8. Монтирани архитектурно-паркови елементи

8.1.           пейки

8.2.           кошчета

8.3.           антипаркинг устройства (ограничители)

8.4.           указателни табели

9. Създадена достъпна архитектурна среда

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


БЕНЕФИЦИЕНТ                      ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ПРОЕКТ                               ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРОЕКТНА ГОТОВНОСТ ЗА УСТОЙЧИВО, ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК
ДОГОВОР за БФП                   BG 161PO0011/5-02/2012/024
 
ПРИОРИТЕТНА ОС 5                 Техническа помощ
ОПЕРАЦИЯ 5.3                           Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР
СХЕМА ЗА БФП                          В подкрепа за следващия програмен период
БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ                   BG161PO001/5-02/2012
 
 
ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ               18 месеца
ДАТА НА СТАРТИРАНЕ              07.10.2013 г.
ДАТА НА ПРИКЛЮЧВАНЕ          07.02.2015 г.
 
СТОЙНОСТ                                523 417, 95 лв.
СЪФИНАНСИРАНЕ ЕФРР           444 905, 26 лв.
СЪФИНАНСИРАНЕ НБ                78 512, 69 лв.
 
 
 
 
Проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор за БФП № BG 161PO0011/5-02/2012/024, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "В подкрепа за следващия програмен период" по бюджетна линия BG161PO001/5-02/2012.
 
Общата цел на проекта е осигуряване на подкрепа за устойчиво и интегрирано развитие на град Пазарджик чрез разработване на готови проекти в пълна степен на проектна готовност за социалната зона и зоната с публични функции с висока обществена значимост.
 
С реализирането на проекта ще се осигури:
1. Подобряване на социално-икономическия статус, качеството на живот, равнопоставеност и социална интеграция на жителите на гр.Пазарджик чрез интегрирано решаване на социалните, градоустройствените и екологичните проблеми в зоните на въздействие – кв. Марица – Болницата, кв. Моста Марица, кв. Изток, кв. Ябълките и Петковски квартал.
2. Изграждане на достъпна, зелена и хармонична физическа и жизнена градска среда за всички хора /включително и в неравностойно положение/ в зоните на въздействие кв. Марица – Болницата, кв. Моста Марица чрез подмяна на алейни и тротоарни настилки, поставяне на елементи на градско обзавеждане, поставяне на енергоспестяващо алейно осветление, озеленяване, скосяване на тротоари и достъпни алеи за хората в неравностойно положение, както и обновяване на детски площадки, поставяне на нови съоръжения.
3. Подобряване на достъпа до основни услуги на публичната среда чрез интервенции в обновяване и разширяване на сградния фонд за обществено обслужване /образователна и социална инфраструктура/ на територията на публичната и социална зона на въздействие.
 
С постигането на тези цели ще се спомогне за осъществяването на дългосрочната визия за развитието на града чрез повишаване на жизнения стандарт на гражданите, привлекателността и конкурентноспособността на гр. Пазарджик в регионален и национален контекст на основата на интелигентен, зелен и приобщаващ растеж чрез интегрирано управление на градските територии.

Този документ е създаден в рамките на проект „Осигуряване на проектна готовност за устойчиво, интегрирано градско развитие на град Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


ПРОЕКТ
„Подобряване и реновиране на градската среда на територията
 на Община Пазарджик”
ДОГОВОР № BG161РО001/1.4-09/2012/002

Изпълнението на предвидените строително-монтажни работи по проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-09/2012/002 за основния обект - Обект 1: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Запад ПИ: 621; 658; 674; 687 стартира на 04.09.2013 г. Изпълнителят на строителните дейности е „СТРОЙМОНТАЖ” ЕООД, гр.Пазарджик, фирмата изпълнител на строителния  надзор е „ПЛАН ИНВЕСТ ПЛОВДИВ” ЕООД, гр. Пловдив, а авторският надзор ще се осъществява от “АРХОНТ” ЕООД, гр.София.

Стойността на строителните дейности за обекта е 3 726 202,69 лева без ДДС и последните следва да бъдат изпълнени за 523 календарни дни


Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


ПРОЕКТ
„Подобряване и реновиране на градската среда на територията
 на Община Пазарджик”
ДОГОВОР № BG161РО001/1.4-09/2012/002

На 10.06.2013 г. Община Пазарджик подписа Договор № BG161РО001/1.4-09/2012/002 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с МРР по Оперативна програма „Регионално развитие” за финансиране на проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда”.
Специфичните цели на проекта са:

 • Да се подобри физическия аспект на градската среда в агломерационните ареали;
 • Да се създадат условия за интегриране на групите в неравностойно положение чрез подобряване на физическата и жизнената среда, включително и чрез подобряване на достъпа до административни и социални услуги;
 • Да се повиши безопасността и сигурността на градската среда.

 
Проектното предложение се състои от един основен обект за финансиране -

 • Обект 1: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Запад ПИ: 621; 658; 674; 687, и следните допълнителни обекти:
 • Обект 2: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Запад ПИ: 132 – север;
 • Обект 3: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Запад ПИ: 132 – юг;
 • Обект 4: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Запад ПИ: 1107;
 • Обект 5: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват прилежащ тротоар и велоалея на Ул. "Ал. Стамболийски"  и ул."Стоян Ангелов" към жилищен район Устрем;
 • Обект 6: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Устрем - ул."Одрин" и прилежащите тротоари на ул."Петър Бонев";
 • Обект 7: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Устрем ПИ 380;
 • Обект 8: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Устрем ПИ 359 - югоизточна част;
 • Обект 9: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Устрем ПИ 359 - северозападна част;
 • Обект 10: Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик в обхват жилищен район Устрем ПИ 331.

Подписаният Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, предвижда първоначално финансиране на Основния обект на интервенция, като е предвидена възможност в случай, че бъде освободен финансов ресурс след провеждане на процедури по ЗОП и сключване на договори с изпълнители и/или вследствие на приключване/прекратяване и/или анексиране на действащи договори за безвъзмездна финансова помощ по ОПРР, да бъде финансирано и изпълнението на някои или всички от допълнителните обекти на интервенция.
Максималната обща сума на проекта е 8 800 402.25 лева, като общата стойност на допустимите разходи по проекта за основния обект на интервенция са 4 666 769.98 лева, от които 4 433 431,48 лева финансирани от Оперативна програма „Регионално развитие” и 233 338,50 лева задължителен собствен финансов принос на Община Пазарджик. Предвиден и допълнителен собствен принос над задължителните 5% в размер на 170 044,47 лева.
Проектът ще се изпълнява в рамките на 24 месеца, считано от датата на подписване на ДБФП.


Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване и реновиране на градската среда на територията на Община Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ

ПО ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК – ИЗРАБОТВАНЕ НА ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ”

 

На 14 септември 2012 година (петък) от 11.00 часа в пленарната зала на Общинския съвет - Пазарджик (гр. Пазарджик, бул. "България" №2) ще се проведе публично обсъждане по проект Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е насочен към планиране на градското развитие чрез изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик (ИПГВР), който да очертае рамката за постигане на устойчиво развитие на град Пазарджик с времеви хоризонт 2014-2020 г. и да допринесе за повишаване на качеството на живот и съответните екологични условия, както и да подобри физическата среда в града и прилежащия агломерационен ареал, като част от по-широкообхватната стратегия за икономическо, социално и екологично развитие.

На обсъждането ще бъдат представени резултатите от изработения по поръчка на Община Пазарджик целеви и проблемен анализ, отразяващ тенденциите и динамиката на протичащите процеси и потенциала за развитие на град Пазарджик.

В рамките на обсъждането ще бъде представена визията за развитие на града до 2020 г. и дискутиран проект на зони за въздействие на ИПГВРградски територии с неудовлетворително състояние, с негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, определянето на които е обвързано с разработването на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Пазарджик и бъдещата реализация на проекти в тези зони за въздействие. Проектите ще са насочени към обновяване на градската среда и ще допринесат за подобряване на стандарта на живот, облика на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост и социалната активност в съответствие със съвременните изисквания за развитие на европейските градове.

Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществяав с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Община Пазарджик подписа договор с изпълнител за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик

 

На 14.08.2012 г. Община Пазарджик подписа договор с Обединение „Устойчиво развитие за Пазарджик” в качеството му на изпълнител на обществена поръчка за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Пазарджик. 
Договорът е на стойност 285 000 лв. без ДДС, при първоначална прогнозна стойност на обществената поръчка - 358 000 лв. без ДДС.

Консултантските услуги са финансирани по проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” (2007-2013), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/036. Проектът е на стойност 498 000 лева като размерът на безвъзмездната финансова помощ от ОПРР е 473 100 лева, а съфинансирането от страна на Община Пазарджик е 24 900 лева.

С подписването на договора започва същинското изработване на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик, което ще премине през следните етапи:

 • Етап 1. Изготвяне на Целеви и проблемен анализ;
 • Етап 2. Разработване на визия за развитието на града до 2020 г.;
 • Етап 3. Провеждане на обществени обсъждания свързани с утвърждаване на разработената визия, в т.ч. кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания;
 • Етап 4. Определяне на територии с определено основно функционално предназначение, сходни характеристики и състояние на физическата среда, социална и етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове – зона/и за въздействие на ИПГВР;
 • Етап 5. Формулиране на Цели и стратегия на ИПГВР;
 • Етап 6. Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на обособената/ите зона/и;
 • Етап 7. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори;
 • Етап 8. Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС);
 • Етап 9. Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на ИПГВР;
 • Етап 10. Изготвяне на бюджет на ИПГВР;
 • Етап 11. Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР;
 • Етап 12. Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) и проект за изменение (актуализация) на действащ ПУП за зоните на въздействие;
 • Етап 13. Преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно ЗООС и ЗБР и подзаконовите нормативни актове и извършване на оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост на Подробните устройствени планове, когато е преценено като необходимо от компетентния орган;
 • Етап 14. Разработване на пред-проектни проучвания за проекти, включени в ИПГВР.

Предвижда се ИПГВР на град Пазарджик да бъде изготвен до месец юли 2013 г. Той е предпоставка за усвояване на средствата от Оперативните програми и фондовете на ЕС през следващия планов период 2014 – 2020 г.

ИПГВР ще очертае рамката за постигане на устойчиво развитие на град Пазарджик с времеви хоризонт 2014-2020 г. като се изготви пакет от проекти за обновяване на градската среда, чрез които да се подобри стандартът на живот, обликът на града, икономическата му жизненост, екологичната устойчивост и социалната активност в съответствие със съвременните изисквания за развитие на европейските градове.

 

Този документ е създаден в рамките на проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


ПРОЕКТ
Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово
ДОГОВОР № BG161РО001/1.4-06/2010/042

На 16.03.2012г. Община Пазарджик подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ с МРРБ по Оперативна програма „Регионално развитие” за финансиране на проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010 „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации”.

Специфичните цели на проекта са:

Превантивни мероприятия по предотвратяването на аварии, причинени от приток на високи води по коритото на река Телки Дере в границите на с. Гелеменово;

Предпазване на живота на хората и намаляване на потенциалните неблагоприятни последици за човешкото здраве и околната среда;

Ликвидиране на предпоставки за увреждане на инфраструктурата в село Гелеменово.

Целеви групи:

 • 792 жители по настоящ адрес в с.Гелеменово, от които:

-   371 мъже

      -   421 жени

 • Сгради на общественото обслужване и търговски обекти;

В дългосрочен план бенефициенти ще бъдат голяма част от жителите на община Пазарджик и община Панагюрище в предвид факта, че по основната транспортната връзка II-37 Панагюрище-Пазарджик-Пещера, между двете общини през с.Гелеменово преминават над 100 000 души.

Проектът е на стойност 1 002 094,42 лева, от които 951 989,70 лева финансирани от Оперативна програма „Регионално развитие” и 50 104,72 лева съфинансиране от Община Пазарджик и ще се изпълнява в рамките на 16 месеца, считано от датата на подписване на ДБФП.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007 - 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията ще се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


ПРОЕКТ

Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово

ДОГОВОР № BG161РО001/1.4-06/2010/042

Изпълнението на предвидените строително-монтажни работи по проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово” по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.4-06/2010/042 стартира на 12.12.2012г. Изпълнителят на строителните дейности е “СИГМА-СТРОЙ” ООД, гр.Пазарджик, фирмата изпълнител на строителния  надзор е “ЕН АР КОНСУЛТ” ЕООД, гр.Хасково а авторският надзор ще се осъществява от „СОФИЯ ИСТЕЙТС ЕДНО” ЕООД, гр.София.

“Този документ е създаден в рамките на проект „Укрепване на речното корито на река Телки Дере и предотвратяване на риска от наводнения в с. Гелеменово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.”


ПРОЕКТ "НОВА ВИЗИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ И ИНТЕГРИРАНО ГРАДСКО РАЗВИТИЕ, ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА СРЕДА И РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА ГРАД ПАЗАРДЖИК"

Проектът "Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие,чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик" е на стойност 9 569 902 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на ОП ”Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-02/2008: „Подкрепа за подобряване на градската среда”, Договор № BG161PO001/1.4-02/2008/011.

Основната цел на проекта е да се подобри физическата и жизнената среда и да се ревитализира централната градска част в град Пазарджик като предпоставка за интегрирано градско развитие, осигуряващо устойчива и екологична градска среда с по-високо качество за живот и работа.

Проектът беше реализиран в периода 21 октомври 2009 г. - 21 октомври 2011 г. и включваше дейности за рехабилитация, възстановяване на зони за обществен отдих, като паркове, зелени площи, включително поставяне на пейки, беседки, възстановяване на чешми, фонтани, статуи, паметници и други елементи от градското обзавеждане; реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, пешеходни зони; въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и осъществяване на мерки за повишаване на сигурността и предотвратяване на престъпността, като поставяне на осветление на паркови площи; създаване на достъпна архитектурна среда, включително подобряване на достъпа за хора с увреждания до административни общински сгради.

В резултат от реализацията на проекта беше обновена централната градска зона, като същевременно се запази спецификата на културно-историческото наследство на града. Подобри се способността на съществуващият център да поеме необходимите функции на едно представително пространство и да удовлетвори потребностите на града като място за социални контакти и мероприятия.

Този документ е създаден в рамките на проект "Нова визия за централна градска част и интегрирано градско развитие,чрез подобряване на физическата среда и ревитализация на град Пазарджик", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.ПРОЕКТЪТ “ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕ В ГР. ПАЗАРДЖИК ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В ПЕТ УЧИЛИЩА”

Проектът “Повишаване на качеството на образование в гр. Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища” се реализира в периода февруари 2009 г. - август 2011 г. с финансовата подкрепа на ОП ”Регионално развитие”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/1.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, социална и културна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”.

Проектът е на стойност 4 636 528.76 лева, като основните дейности са насочени към подобряване на енергийната ефективност, вътрешно и външно възстановителни ремонтни дейности, подмяна и осъвременяване на ВиК, отоплителна, електрическа инсталации на сградите на ОУ “Св. Климент Охридски”, СОУ “Георги Бенковски”, Езикова гимназия “Б. Брехт”, Гимназия “Ив. С. Аксаков” и Математическа гимназия “К. Величков”.

Изпълнител на строително-монтажните работи е "ДИАНА КОМЕРС - 1 " ЕООД гр. Ямбол. Ремонтите са на стойност без ДДС: 998 632.25 лева за ЕГ "Бертолт Брехт”, 1 044 708.20 лева за СОУ "Г. Бенковски”, 1 035 615.10 лева за ОУ "Климент Охридски", 530 993.58 лева за Гимназия “Ив. С. Аксаков” и МГ “К. Величков”.

Общинските училища, в които се обучават над 3 650 ученици, бяха оборудвани на съвременно равнище с компютърни конфигурации, преносими компютри, мултифункционални устройства, телевизори, копирни машини, дигитални фотоапарати, микроскопи и спортно оборудване на стойност без ДДС 88 032.30 лева.

Основните резултати от реализацията на проекта са подобряване на енергийната ефективност на сградите, създаване на комфортна и здравословна образователна среда и условия за модернизиране на учебния процес.

Този документ е създаден в рамките на проект „Повишаване качеството на образование в град Пазарджик чрез осигуряване на съвременна образователна среда в пет училища”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.Проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”

Проектът “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие” е на стойност 498 000 лева и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” (2007-2013), съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор № BG161PO001/1.4-07/2010/036, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161РО001/1.4-07/2010 „Подкрепа за интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.4-07/2010.

Общата цел на проектa е да се повиши качеството на живот и съответните екологични условия, включително предотвратяване на рискове, както и да се подобри физическата среда в град Пазарджик и прилежащия агломерационен като част от по- широкообхватната стратегия за социално и екологично възстановяване.

Специфични цели на проекта:

 • Да се определят зони за въздействие, в рамките град Пазарджик, които са насочени към трайно подобрение на икономическото, материалното, социалното и екологичното положение на градската зона и града като цяло.
 • Да се разработи интегриран план за градско възстановяване и развитие за съответните зони, които да подпомогнат формирането на дългосрочна визия за развитието на града, посредством реализация на проекти и привличане и координирано управление на разнородни инвестиции подпомогнати от структурните фондове на ЕС.
 • Да се постигне синергия между действащи или в процес на актуализация стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно развитие, секторни политики, програмни документи и устройствени схеми, в рамките на определените зони за въздействие.

Основни дейности:

 • Изготвяне на Целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на територията на град Пазарджик, с действащи устройствени планове/схеми;
 • Разработване на визия за развитието на града до 2020 г.;
 • Провеждане на обществени обсъждания свързани с утвърждаване на разработената визия, в т.ч. кръгли маси, фокус групи, анкетни проучвания;
 • Определяне на територии с определено основно функционално предназначение, сходни характеристики и състояние на физическата среда, социална и етническа структура на населението и характер и структура на основните фондове – зона/и за въздействие на ИПГВР;
 • Формулиране на Цели и стратегия на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, в рамките на които да бъде заложено бъдещото развитие на целевите територии в рамките на град Пазарджик;
 • Идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности за публично- частни партньорства на територията на обособената/ите зона/и;
 • Идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори и др. които ще бъдат обхванати в процеса на изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие;
 • Преценка за необходимостта от екологична оценка (ЕО) съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) и подзаконовите нормативни актове и извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, когато е преценено като необходимо от компетентния орган.
 • Изготвяне на план-график за изпълнение и програма за реализация (бизнес план) на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, включващ график за провеждане на отчуждителни процедури и съгласувателни процедури, в съответствие с действащата нормативна уредба в страната.
 • Изготвяне на бюджет на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, в съответствие с подготвените и заложени в плана проектни предложение допринасящи за изпълнение на неговите цели и приоритети;
 • Изготвяне на индикатори за наблюдение и оценка на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие;
 • Изработване на Подробен устройствен план (ПУП) и проект за изменение (актуализация) на действащ ПУП за зоните на въздействие, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие;
 • Преценка за необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно ЗООС и ЗБР и подзаконовите нормативни актове и извършване на оценка на въздействието върху околната среда и оценка за съвместимост на Подробните устройствени планове, когато е преценено като необходимо от компетентния орган.
 • Разработване на пред-проектни проучвания за проекти, включени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, идентифицирани в процеса на работа и имащи статут на „приоритетни” за реализиране на плана, в рамките на разполагаемия бюджет по настоящия проект.

Проектът стартира на 23.06.2011 г. и ще се реализира в продължение на 30 месеца.

Този документ е създаден в рамките на проект “Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.


Договор №BG161PO001/1.1-10/2010/040 1

Проект “Регионален Фестивал на Изкуствата – Пазарджик” 1

Проект “Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик” се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по Договор за БФП №BG161PO001/1.1-10/2010/040 от 16.09.2011г., Схема за безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, Бюджетна линия: BG161PO001/1.1-10/2010.

Общата цел на проекта е разработване и развитие на иновативен културен продукт Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик, който да допринесе за утвърждаване на културната идентичност на града, да отвори нови алтернативни пространства за културни взаимодействия и да създаде конкурентна културна дестинация, привличаща туристи към община Пазарджик, а именно:

- Регионалният Фестивал на Изкуствата да се превърне в непрекъснато обновяваща се традиция, основно знаково събитие в културния календар на града и разпознаваем туристически бранд, което да допринесе за диверсификация на туристическия продукт, предлаган в общината, и да насърчи развитието на други подобни продукти като се превърне в сериозен ресурс за икономическото развитие;

- обживяването на градската среда чрез артистични дейности ще свърже централните „престижни” зони с крайните квартали, ще се подобри културалната инфраструктура, което ще се отрази пряко върху преодоляването на реални и символни различия и породените от това напрежения, и ще допринесе за разширяване на културните пространства;

- обновяване и обогатяване на културния живот, което да доведе до увеличаване привлекателността на града и повишаване на качеството на живот на гражданите;

- създаване и реализиране на нова концепция за употребите на наличните разнородни ресурси от областта на културата и културното наследство и предлагане на нови практики чрез общото им вписване в неконвенционално културно събитие, основаващо се на синтезния подход към творческия процес, партиципативността като средство за преодоляване на границите между автори и публики, както и мобилизирането на културни институции и културни актьори за дейности в партньорска мрежа;

- споделяне на културни практики между утвърдени културни дейци и младото поколение, създаване възможности за равен достъп до културата на различни социални и етнически групи, което да доведе до преодоляването на отрицателни стереотипизирани образи, създаване на устойчива социална тъкан, на чувство за принадлежност и солидарност чрез използване на артистични дейности.

_________________________

[1] Този документ е създаден в рамките на проект “Регионален Фестивал на Изкуствата - Пазарджик”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.