projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Проекти финансирани от ЕС
There are no translations available.regioni_rastej

На пресконференция Кметът на Община Пазарджик представи проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“

 

На проведената на 10 януари 2017 г. пресконференция в присъствието на представители на медии, общински служители и граждани Кметът на Община Пазарджик запозна участниците с целите, дейностите, очакваните резултати на проекта и планираните етапи, през които ще протече изпълнението на проекта.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор №BG16RFOP001-1.013-0002-C01 (№ РД-02-37-275/01.12.2016 г.) и е на стойност 7 941 085,71 лв., от които 1 191 162,86 лв. са национално съфинансиране, а 6 749 922,85 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Проектът е насочен към подобряване на качеството и повишаване на привлекателността на образователната среда в 5 учебни заведения в град Пазарджик – общежитие към СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Д-р Петър Берон", СОУ "Димитър Гачев" и ОУ "Христо Ботев". Целева група на проекта са учениците от 1-ви до 12-ти клас, обучаващи се в общинските училища на територията на гр.Пазарджик (вкл. деца от ромски произход и деца в неравностойно положение).

Предвидените за реализация основни дейности са свързани с рехабилитация и обновяване на материално-техническата база, вкл. внедряване на мерки за енергийна ефективност за постигане на минимум клас на енергопотребление „С“, вътрешно и външно възстановителни ремонтни дейности, подмяна и осъвременяване на ВиК, отоплителна, електрическа инсталации на сградите, осигуряване на достъпна архитектурна среда, обновяване на прилежащите дворни пространства и закупуване на съвременно обзавеждане и оборудване за нуждите на учебната дейност и подобряване на социално-битовите условия в общежитието.

В резултат на изпълнението на мерките за подобряване на материално-техническата база на училищата и общежитието ще се подобри състоянието на сградния фонд и дворовете на учебните заведения, ще се създаде подходяща жизнена и учебна среда за целевите групи, ще се създадат условия за модернизиране на учебния процес и осигуряване на добри социално-битови условия за учениците, настанени в общежитието. Това ще се отрази благоприятно на мотивацията на учениците за активно включване в образователния процес, както и за социалното включване и осигуряване на равен достъп до образование на децата и учениците със специални образователни потребности и на социално слаби деца и деца от ромски произход, обучаващи се в подкрепените учебни заведения.

Проектът се реализира в периода 01.12.2016 г. - 31.08.2018 г.Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.oprr-14-20

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА СЪВРЕМЕННИ УСЛОВИЯ ЧРЕЗ ОБНОВЯВАНЕ НА МАТЕРИАЛНАТА БАЗА НА ПГСС „ЦАРИЦА ЙОАННА“

 

На 05.01.2017 г. община Пазарджик стартира изпълнението на проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“ , който ще се реализира в продължение на 24 месеца с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ , процедура BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България“, Договор № BG16RFOP001-3.002-0021-С01   (№ РД-02-37-8/05.01.2017 г.).

Общата цел на проекта е да се подобри качеството на образователната среда и повиши нейната привлекателност чрез постигане на цялостно обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна, предоставяща квалификация и умения на учащи, включително учащи в неравностойно положение, свързани с нуждите на пазара на труда.

Проектът е на стойност 1 300 000 лева, от които 195 000 лева - национално съфинансиране и 1 105 000 лева европейско съфинансиране, като предвижда да бъдат реализирани дейности, свързани с рехабилитация и обновяване на материално-техническата база на Учебен корпус 2, включващи внедряване на мерки за енергийна ефективност, вътрешно и външно възстановителни ремонтни дейности, подмяна и осъвременяване на електрическата инсталация на сградата и закупуване на съвременно обзавеждане и оборудване за нуждите на учебната и административна дейност с оглед постигане на изцяло модернизирана визия на учебното заведение.

В резултат на изпълнението на мерките за подобряване на материално-техническата база на училището ще се подобри състоянието на сградния фонд и ще се създаде подходяща работна и учебна среда, което ще допринесе за превръщането на ПГСС „Царица Йоанна“ в конкурентноспособна, модерна и привлекателна образователна институция, както за настоящите, така и за бъдещите ученици и ще предложи по-високо качество на професионално образование и обучение, съобразно европейските стандарти.Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване качеството на образователната среда и предоставяне на съвременни условия чрез обновяване на материалната база на ПГСС „Царица Йоанна“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.regioni_rastej

На пресконференция на Кмета на Община Пазарджик ще бъде представен проектът „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“

 

Община Пазарджик има удоволствието да покани всички заинтересовани граждани, организации, институции и медии на пресконференция на 10 януари 2017 г. (вторник) от 11:00 ч. в Кметската зала в сградата на Общината по повод представянето на проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ "Георги Бенковски", ОУ "Любен Каравелов", СОУ "Димитър Гачев", СОУ "Д-р Петър Берон" и ОУ "Христо Ботев“.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор №BG16RFOP001-1.013-0002-C01 (№ РД-02-37-275/01.12.2016 г.) и е на стойност 7 941 085,71 лв., от които 1 191 162,86 лв. са национално съфинансиране, а 6 749 922,85 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

Общата цел на проекта е да се подобри качеството и повиши привлекателността на образователната среда в 5 учебни заведения в град Пазарджик чрез осигуряване на модерна, достъпна и отговаряща на съвременните изисквания образователна инфраструктура.

Проектът ще се реализира в периода 01.12.2016 г. - 31.08.2018 г.


Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.regioni_rastej

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ЖИЗНЕНА СРЕДА В ЖИЛИЩНИ РАЙОНИ В КВАРТАЛ „МАРИЦА-БОЛНИЦАТА” НА ГРАД ПАЗАРДЖИК“

 

Проектът „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“ е включен в Инвестиционната програма на ИПГВР на гр. Пазарджик и ще се реализира в периода 01.12.2016 г. - 31.08.2018 г.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор №BG16RFOP001-1.013-0002-C01 и е на стойност 7 505 652, 73 лв., от които 1 125 847,91 лв. са национално съфинансиране, а 6 379 804,82 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата цел на проекта е повишаване на привлекателността на град Пазарджик и качеството на живот на гражданите чрез интегрирано решаване на проблемите на градската територия и създаване на хармонична жизнена среда, чрез обновяване на междублокови пространства в кв. „Марица-Болницата“ като предпоставка за интегрирано градско развитие.

Проектът цели повишаване привлекателността и конкурентоспособността на град Пазарджик и качеството на живот на гражданите чрез интегрирано решаване на проблемите на градската територия и създаване на хармонична жизнена среда. Включени са интервенции с разнороден характер, взаимно допълващи се и взаимно свързани на териториален и функционален признак: обновяване на 4 междублокови пространства в жилищни райони в Социалната зона на град Пазарджик по ИПГВР, както следва:

  1. Обект „Обновяване на зелено пространство при кръстовище на ул. Димчо Дебелянов и ул. Пловдивска; кв. 416а: УПИ I И УПИ II -11“ с площ за обновяване: 10 211 м2.
  2. Обект „Обновяване на зелени пространства между ул. Димитър Греков, ул. Струма и бул. Стефан Стамболов; кв. 399а: рехабилитация на обслужващи улици към зелено пространство между ул. Димитър Греков, ул. Струма и бул. Стефан Стамболов“ с площ за обновяване: 55 378 м2.
  3. Обект „Обновяване на зелено пространство при кръстовище на бул. Княгиня Мария Луиза N 130 и ул. Струма; кв. 406в: УПИ I-921“ с площ за обновяване: 1 881 м2.
  4. Обект „Обновяване на зелено пространство при кръстовище на ул. Болнична и бул. Стефан Стамболов кв. 416и, рехабилитация на обслужващи улици към зелено пространство при кръстовище на ул. Болнична и бул. Стефан Стамболов“ с площ за обновяване: 18 072 м2.

Конкретните цели са създаване на привлекателна градска среда чрез физическо обновяване и благоустрояване на 4 междублокови пространства в кв. „Марица-Болницата, с което ще се постигне повишаване на качеството на живот, социално включване и подобряване на екологичната среда; създаване на достъпна физическа среда за жителите на град Пазарджик, което ще допринесе за социална интеграция на уязвими и други групи в неравностойно положение; осигуряване на енергийна ефективност на уличното и алейно осветление. Ефектът от предвидените интервенции засяга част от населението на града (вкл. маргинализирани групи) по отношение качеството на живот, екологичните и естетическите качества на жизнената среда и привлекателността на града. Проектът цели да осигури трайно подобрение в екологичните, климатичните и естетическите условия в града, което ще се изразява в повишено качество, както на публичните градски пространства; подобрена достъпност; увеличени зелени площи, подобряващи екологичните условия; икономия на енергия и подобрено функциониране на градската система.

 

Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал „Марица-Болницата” на град Пазарджик“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.regioni_rastej

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ „ОБНОВЯВАНЕ И МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ГРАД ПАЗАРДЖИК - ОБЩЕЖИТИЕ НА СОУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ“, ОУ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“, СОУ „ДИМИТЪР ГАЧЕВ“, СОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН“ И ОУ „ХРИСТО БОТЕВ“

 

Проектът „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“ е включен в Инвестиционната програма на ИПГВР на гр. Пазарджик и ще се реализира в периода 01.12.2016 г. - 31.08.2018 г.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Договор №BG16RFOP001-1.013-0002-C01 (№ РД-02-37-275/01.12.2016 г.) и е на стойност 7 941 085,71 лв., от които 1 191 162,86 лв. са национално съфинансиране, а 6 749 922,85 лв. е финансирането от Европейския фонд за регионално развитие.

 

Общата цел на проекта е да се подобри качеството и повиши привлекателността на образователната среда в 5 учебни заведения в град Пазарджик чрез осигуряване на модерна, достъпна и отговаряща на съвременните изисквания образователна инфраструктура.

Проектът предвижда да бъдат извършени дейности, свързани с рехабилитация и обновяване на материално-техническата база на учебните заведения, вкл. внедряване на мерки за енергийна ефективност за постигане на минимум клас на енергопотребление „С“, вътрешно и външно възстановителни ремонтни дейности, подмяна и осъвременяване на ВиК, отоплителна, електрическа инсталации на сградите, осигуряване на достъпна архитектурна среда и обновяване на прилежащите дворни пространства. Учебните заведения и общежитието ще бъдат снабдени със съвременно обзавеждане и оборудване за нуждите на учебната дейност и на настанените в общежитието ученици.

В резултат на изпълнението на мерките за подобряване на материално-техническата база на училищата и общежитието ще се подобри състоянието на сградния фонд и дворовете на учебните заведения, ще се създаде подходяща жизнена и учебна среда, ще се създадат условия за модернизиране на учебния процес и осигуряване на добри социално-битови условия за учениците, настанени в общежитието.

Осигуряването на модерна, достъпна и отговаряща на съвременните изисквания образователна инфраструктура ще се отрази благоприятно на мотивацията на учениците за активно включване в образователния процес, както и за социалното включване и осигуряване на равен достъп до образование на децата и учениците със специални образователни потребности и на социално слаби деца и деца от ромски произход, обучаващи се в подкрепените учебни заведения.

 


Този документ е създаден в рамките на проект „Обновяване и модернизиране на образователната инфраструктура в град Пазарджик - общежитие на СОУ „Георги Бенковски“, ОУ „Любен Каравелов“, СОУ „Димитър Гачев“, СОУ „Д-р Петър Берон“ и ОУ „Христо Ботев“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.