There are no translations available.

З А П О В Е Д

 

2995

 

гр. Пазарджик, 14.12.2016 г.

 

 

С обявление с изх. № 34-00-60/20.09.2016 г. по чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост е уведомен собственикът на имот с пл. № 479 в кв. 41 по плана на с. Овчеполци за предстоящото отчуждаване на част от посочения имот, попадащ в улица с о.т.о.т. 106-107-108 по плана на с. Овчеполци.

Извършена е процедурата регламентирана в цитираната правна норма, като обявлението е изпратено с писмо с изх. № 34-00-60/26.09.2016 г. на кметството с. Овчеполци за поставяне на информационното табло на кметството; публикувано е на 27.09.2016 г. на страниците на два централни ежедневника /в-к „Монитор” и в-к „Телеграф”/, и на един местен ежедневник /в-к „Знаме” на 28.09.2016 г./, както и на интернет страницата на Общината. Обявлението е със съдържание, регламентирано в чл. 25, ал. 1 от ЗОС.

С горното е открито административното производство за отчуждаване на част от имот пл. № 479, кв. 41 по плана на с. Овчеполци, което е започнало по инициатива на компетентния административен орган – Кметът на Община Пазарджик /чл. 25, ал. 1 от ЗОС във връзка с чл. 24, ал. 1 от АПК/.

Съгласно чл. 25, ал. 2 от ЗОС следва не по-рано от един месец след публикуване на горното обявление да се издаде заповед за отчуждаване. Такава към настоящия момент не е издадена.

Подробният устройствен план, въз основа на чиито предвиждания следва да се отчужди част от имот с пл. № 479 в кв. 41 по плана на с. Овчеполци е одобрен с влязлата в сила заповед № 2015/29.12.2001 г. Съгласно чл. 208 от ЗУТ срокът за започване на отчуждителните процедури по ЗДС и ЗОС на недвижими имоти за изграждане на обекти - публична държавна или публична общинска собственост е пет години, десет години - за изграждане на елементи на техническата инфраструктура по чл. 64 от ЗУТ, а за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 - петнадесет години от влизане в сила на плановете.

В Тълкувателно решение № 4/02.11.2016 г. по тълкувателно дело № 6/2015 г. е прието от Общото събрание на колегиите при Върховния административен съд, че характерът на сроковете предвидени в посочения чл. 208 от ЗУТ е преклузивен и изтичането им преклудира възможността за отчуждаване по реда на ЗОС и ЗДС.

Съгласно чл. 27, ал. 2, т. 6 от АПК административният орган проверява предпоставките за издаването на индивидуалния административен акт, вкл. за наличие на други специални изисквания, установени със закон; т.е. когато същите не са налице е длъжен да прекрати административното производство.

Нормата на чл. 56, ал. 2 от АПК дава основание за прекратяване на административното производство и в случаите на чл. 30, ал. 2 от АПК; т.е. ако не са удовлетворени изискванията на закона.

 

Поради горното и на основание чл. 56, ал. 2 във връзка с чл. 30, ал. 2 от АПК

 

П Р Е К Р А Т Я В А М:

 

Административното производство по отчуждаването на част от имот с пл. № 479 в кв. 41 по плана на с. Овчеполци, попадащ в улица с о.т.о.т. 106-107-108 по плана на с. Овчеполци.

Препис от заповедта да се връчи на Атанас Стефанов Шаранков.

Заповедта за прекратяване на производството подлежи на обжалване пред Административен съд Пазарджик в 14-дневен срок от нейното съобщаване.

 

 

 

    ТОДОР ПОПОВ

    Кмет на Община Пазарджик