projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Профил на купувача Осигуряване на охрана със СОС и сили за реагиране

PostHeaderIconОсигуряване на охрана със СОС и сили за реагиране

There are no translations available.

Наименование

Дата на публикуване/Неприложимо

Решение за откриване на процедура

23.12.2016

Обявление

23.12.2016

Документация за участие / Образци

23.12.2016

Решение за промяна в случаите по чл. 22, ал. 1, т. 2 и променената документация за участие

Неприложимо

Разяснение по условията на процедурата

Неприложимо

Протокол на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

14.02.2017 

24.02.2017

Съобщение за отваряне на ценови оферти

14.02.2017

Доклад на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

24.02.2017

Решение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП за завършване на процедурата

02.03.2017

Решение по чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Неприложимо

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Неприложимо

Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него

Неприложимо

Рамково споразумение заедно със задължителните приложения към същото

Неприложимо

Допълнително споразумение за изменение на договора за обществена поръчка

Неприложимо

Становище от осъществен предварителен контрол

Неприложимо

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване

Неприложимо

Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договор за обществена поръчка