projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Говедаре и с. Черногорово, община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Говедаре и с. Черногорово, община Пазарджик.

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 239/24.11.2016 г., взето с Протокол № 13 на Общински съвет – Пазарджик,


ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


         За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик, с. Говедаре и с. Черногорово, община Пазарджик по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 24.01.2017 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

          До участие в търга се допускат:

          а/ За обекти №№ 1, 2, 3, 4, 5 и 6 от Приложение № 1:

         - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

          - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

          б/ За обект № 7 от Приложение № 1:

         - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

          - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица, посочени в член 3, ал. 7 и чл. 3 „в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 23.12.2016 г. до 20.01.2017 г. на място, след заявка в общинска администрация или в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 23.01.2017 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 20.01.2017 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 23.01.2017 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296    


 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 24.01.2017 г. от 11.30 часа

 

гр.Пазарджик
          1. Поземлен имот с идентификатор 55155.506.1396 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Иван Клинчаров», с площ 348 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – за търговски обект, комплекс, при съседи: имоти с идентификатори 55155.506.1116, 55155.506.1397, актуван с акт за частна общинска собственост № 4647/31.10.2016 г., с начална тръжна цена 17 400 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4134,80 лева).

2. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.212 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Витоша» № 79, с площ 441 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.211, 55155.502.9509, 55155.502.213, 55155.502.9508, актуван с акт за частна общинска собственост № 4519/15.04.2016 г., с начална тръжна цена 30 870 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 6 967,80.00 лева).

  3. Поземлен имот с идентификатор 55155.503.1330 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Янтра» № 35, с площ 576 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване (до 10 м.), при съседи: имоти с идентификатори 55155.503.9672, 55155.503.1331, 55155.503.1335, 55155.503.1329, 55155.503.1325, 55155.503.1324, актуван с акт за частна общинска собственост № 4520/15.04.2016 г., с начална тръжна цена      40 320 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 12960.00 лева).

4. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.583 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Павел Бобеков» № 7, с площ 424 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.156, 55155.502.157, 55155.502.9511, 55155.502.158, 55155.502.159, актуван с акт за частна общинска собственост № 4385/03.08.2016 г., с начална тръжна цена 25 440 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 962.00 лева)

5. Поземлен имот с идентификатор 55155.502.157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, с адрес: гр. Пазарджик, ул. «Павел Бобеков» № 5, с площ 401 кв.м., трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – незастроен имот за жилищни нужди, при съседи: имоти с идентификатори 55155.502.156, 55155.502.154, 55155.502.155, 55155.502.9511, 55155.502.583, 55155.502.159, актуван с акт за частна общинска собственост № 4386/03.08.2016 г., с начална тръжна цена  24 060 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 5 638.90 лева).


с.Говедаре
    6. Урегулиран поземлен имот IX – 228, търговия и услуги, в кв. 25 по плана на с. Говедаре, общ. Пазарджик, с площ 635 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 4034/13.10.2014 г., с начална тръжна цена 4 445 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 950.00 лева).

   
с.Черногорово
    7. Поземлен имот № 009166, местност „Горни ливади” по картата за възстановена собственост на с. Черногорово, ЕКАТТЕ 81089, общ. Пазарджик, с площ 8,780 дка., начин на трайно ползване: храсти, актуван с акт за частна общинска собственост № 918/19.06.2008 г., с начална тръжна цена 4 829 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 726.19 лева).