projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно изработен ПУП - Парцеларен план за трасе на електропровод с обща дължина от 170м в местността „Мараша” по КККР на землище Пазарджик.

PostHeaderIconСъобщение относно изработен ПУП - Парцеларен план за трасе на електропровод с обща дължина от 170м в местността „Мараша” по КККР на землище Пазарджик.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община – гр. Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП –Парцеларен план за трасе на електропровод с обща дължина от 170м в местността „Мараша” по КККР на землище Пазарджик, преминаващо  през имоти общинска собственост  както следва: ПИ с идентификатор 55155.25.1 – изоставена орна земя, ПИ с идентификатор 55155.25.7 – полски път, преминава през него до достигане на нов стълб на въздушната линия, който следва да бъде захранен съгласно изчертаното с червено трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.

Проекта е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

Съобщението е обнародвано в брой 103 /27.12.2016 г. на Държавен вестник.