projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на външно електрозахранване с обща дължина от 163м, от муфа НН на ТП – „№1 ТКЗС Ляхово”.

PostHeaderIconСъобщение относно изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на външно електрозахранване с обща дължина от 163м, от муфа НН на ТП – „№1 ТКЗС Ляхово”.

СЪОБЩЕНИЕ

Община – гр. Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ обявява, че е изработен ПУП – Парцеларен план за трасе на външно електрозахранване с обща дължина от 163м, от муфа НН на ТП – „№1 ТКЗС Ляхово” до табло мерене пред УПИ VI – 176006, 176007, 176008, животновъдна ферма в землището на с. Ляхово, общ. Пазаржик., преминаващо през имоти общинска собственост както следва: ПИ 000215 – полски път, ПИ 000184 – местен път и достига УПИ VI– 176006, 176007, 176008, животновъдна ферма, съгласно изчертаните с червено трасета и сервитути и регистъра на засегнатите имоти. Проекта е изложен в Общината, V етаж, стая 501.

На основание чл. 128, ал.5 ЗУТ в едномесечен срок заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.

Съобщението е обнародвано в брой 103 /27.12.2016 г. на Държавен вестник.