projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Звъничево, с. Мало Конаре, с. Синитово и с. Юнаците, община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Звъничево, с. Мало Конаре, с. Синитово и с. Юнаците, община Пазарджик.

На основание чл. 35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи - собственост на Община Пазарджик и правомощията на Кмета на Общината и кметовете на кметства и Решение № 261/21.12.2016 г., взето с Протокол № 14 на Общински съвет – Пазарджик,

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

 

          За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Звъничево, с. Мало Конаре, с. Синитово и с. Юнаците, община Пазарджик по Приложение № 1.

Списъкът на обявените за продажба имоти с началните им тръжни цени ще бъде изложен в сградата на Община Пазарджик на табло за обяви до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 14.02.2017 г. от 11.30 часа в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, “Заседателна зала”, ет. 2.

        До участие в търга се допускат:

        - физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

        - юридически лица, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и които нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 13.01.2017 г. до 10.02.2017 г. на място, след заявка в съответното кметство.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената начална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 13.02.2017 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 10.02.2017 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% /един процент/ върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120.00 /сто и двадесет/ лева съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмени предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3 – “Общински имоти”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, в сградата на Общинска администрация – Пазарджик, бул. “България” № 2, до 17.00 часа на 13.02.2017 г.

За справки: стая 605, 603, 608 тел.(034) 402-357, 402-286, 402-296                  

 

 

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ,

ОБЯВЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 14.02.2017 г. от 11.30 часа

 

с. Звъничево

          1. Урегулиран поземлен имот XXIX общ, в кв. 20 по плана на с. Звъничево, общ. Пазарджик, с площ 825 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 1090/25.09.2008 г., с начална тръжна цена 6 600 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 707.10 лева).

          2. Урегулиран поземлен имот XXX общ, в кв. 20 по плана на с. Звъничево, общ. Пазарджик, с площ 855 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 1091/25.09.2008 г., с начална тръжна цена 6 840 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 841.90 лева).

 

 

с. Мало Конаре

          1. Урегулиран поземлен имот II общ, в кв. 198 по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 416 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 2108/09.07.2010 г., с начална тръжна цена 2 496 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 869.30 лева).

          2. Урегулиран поземлен имот III общ, в кв. 198 по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 521 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 2109/09.07.2010 г., с начална тръжна цена 3 126 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 341.10 лева).

          3. Урегулиран поземлен имот XV общ, в кв. 199 по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 487 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 3137/14.07.2010 г., поправен с акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 2317/10.01.2011 г., съгласно който верният номер на Акт № 3137 от 14.07.2010 г. е № 2137 от 14.07.2010 г., с начална тръжна цена 2 922 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 188.30 лева).

          4. Урегулиран поземлен имот XVI общ, в кв. 199 по плана на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик, с площ 606 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 3138/14.07.2010 г., поправен с акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 2318/10.01.2011 г., съгласно който верният номер на Акт № 3138 от 14.07.2010 г. е № 2138 от 14.07.2010 г., с начална тръжна цена 3 636 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 723.10 лева).

 

с. Синитово

          1. Урегулиран поземлен имот XIX общ, в кв. 74 по плана на с. Синитово, общ. Пазарджик, с площ 743 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 42/03.07.2002 г., с начална тръжна цена 4 458 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 338.70 лева).

          2. Урегулиран поземлен имот XX общ, в кв. 74 по плана на с. Синитово, общ. Пазарджик, с площ 698 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 43/03.07.2002 г., с начална тръжна цена 4 188 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 3 136.50 лева).

с. Юнаците

          1. Урегулиран поземлен имот VI общ, в кв. 28 по плана на с. Юнаците, общ. Пазарджик, с площ 943 кв.м, актуван с акт за частна общинска собственост № 1109/14.10.2008 г., с начална тръжна цена 5 658 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 4 237.40 лева).