projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс за домати и краставици, закупуване на прилежащо оборудване, изграждане на сондажи за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения в имоти 131115 и 133086, ...

PostHeaderIconСъобщение относно инвестиционно предложение „Изграждане на оранжериен комплекс за домати и краставици, закупуване на прилежащо оборудване, изграждане на сондажи за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения в имоти 131115 и 133086, ...

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е


На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г./

Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:

Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение

„Изграждане на оранжериен комплекс за домати и краставици, закупуване на прилежащо оборудване, изграждане на сондажи за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения в имоти 131115 и 133086, закупуване на земеделска техника“

         Местонахождение:                                                                            

В имот с № 131115 в местност "Баталите", землище на с. Мало Конаре, общ. Пазарджик                       

                                                                                    

           Възложител:                                                                               

"ДЕЙВ - 2007" ЕООД, ул. "Седемдесет и трета" №21, с. Мало Конаре.

 

      Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”

 

 

ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /13.01.2017г. - 27.01.2017г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ