projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в с. Мало Конаре и с. Звъничево, общ. Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в с. Мало Конаре и с. Звъничево, общ. Пазарджик.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и кметовете на кметства Решение № 134/29.07.2010 год. на Общински съвет - Пазарджик, взето с Протокол № 9 и Решение № 133/27.06.2012 год., взето с Протокол № 9 на Общински съвет - Пазарджик

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ


        За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, а именно: имоти в с. Мало Конаре и с. Звъничево, общ. Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 28.02.2017 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – „Заседателна зала”, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 26.01.2017 г. до 27.02.2017 г. на място, след заявка в съответното кметство, на чиято територия се намира имотът.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 27.02.2017 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 24.02.2017 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 27.02.2017 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242             

 

 

 

 

      

 

Приложение № 1


 

С П И С Ъ К

на недвижими имоти – частна общинска собственост,

обявени за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 28.02.2017 г.

                       

        

с. Мало Конаре

 

1.Урегулиран поземлен имот ХІІ- общ. в кв.197 по плана на с.Мало Конаре, състоящ се от 420 кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост №1967/01.04.2010 год., с начална тръжна цена – 2 100 лева

         

с. Звъничево

 

1. Урегулиран поземлен имот Х-общ. в кв. 28 по плана на с. Звъничево, с площ 578 кв. м, актуван с акт за частна общинска собственост № 2829/04.06.2012 г. с начална тръжна цена – 4 624 лева.