projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Мокрище, Звъничево, и Црънча, община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Мокрище, Звъничево, и Црънча, община Пазарджик.

На основание чл. 14, ал. 7 във връзка ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 4, чл. 64 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства, Решение № 21/30.01.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик, взето с Протокол № 1

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За отдаване под наем на части от имоти – публична общинска собственост, находящи се в гр. Пазарджик и селата Мокрище, Звъничево, и Црънча, община Пазарджик, по Приложение №1.

Списъкът на обявените за отдаване под наем части от имоти – публична общинска собственост ще бъде изложен в сградата на Общината на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Начална месечна наемна цена без ДДС – по Приложение № 1.

Срок за отдаване под наем – по Приложение № 1.

Предназначение на имотите – по Приложение № 1.

Търгът ще се проведе на 17.03.2017 г. от 11.00 часа в сградата на Общинска администрация – „Пленарна зала” – етаж 2.

До участие в търга за обект № 1 от Приложение № 1 се допускат:

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

До участие в търга за обекти №№ 2, 3 и 4 от Приложение № 1 се допускат:

- физически лица, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- търговци по смисъла на Търговския закон, имащи право да осъществяват дейност, еднозначна с предназначението на обекта, имат разкрита практика, имат сключен договор с НЗОК, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

Оглед на имотите може да се извършва всеки работен ден в рамките на работното време от 14.02.2017 г. до 15.03.2017 г. на място след заявка в Средношколско общежитие – гр. Пазарджик или в съответното кметство.

Депозитната вноска е както следва:

- за обект № 1 от Приложение № 1 - в размер на 631.20 лв. /шестстотин тридесет и един лева и двадесет стотинки/.

- за обект № 2 от Приложение № 1 - в размер на 66.00 лв. /шестдесет и шест лева/.

- за обект № 3 от Приложение № 1 - в размер на 86.40 лв. /осемдесет и шест лева и четиридесет стотинки/.

- за обект № 4 от Приложение № 1 - в размер на 79.20 лв. /седемдесет и девет лева и двадесет стотинки/.

Депозитните вноски се внасят до 16,30 часа на 16.03.2017 г. по IBAN сметка BG 45 UBBS 80023300225210, BIC код на ОББ АД Пазарджик UBBSBGSF.

Тръжната документация се закупува до 17,30 часа на 15.03.2017 год. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2. Цената на един комплект е в размер на 25.00 лв. /двадесет и пет лева/ с ДДС, съгласно чл. 53, т. 11 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17,00 часа на 16.03.2017 г.

За справки: стая 605, тел.(034) 402-357

Приложение № 1

 

С П И С Ъ К

НА ЧАСТИ ОТ ИМОТИ – ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ОБЯВЕНИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

НА 17.03.2017 г. ОТ 11.00 Ч.

 

1. Част от кухненски блок на средношколско общежитие - публична общинска собственост, представляваща функционално свързани помещения с обща площ 219.00 кв.м. /двеста и деветнадесет квадратни метра/, а именно: столова с площ 120,00 кв.м. и кухненски помещения с обща площ 99,00 кв.м., находящи се на първия етаж в сграда с идентификатор 55155.501.1184.2, съставляваща блок „Б” – едноетажна масивна сграда с изба, построена в поземлен имот с идентификатор 55155.501.1184 в кв. 206 по плана на гр. Пазарджик, с адрес на сградата: гр. Пазарджик, ул. „Градинарска” № 37, при съседи на помещенията: изток – блок А – триетажна масивна сграда с изба, запад – парцел І-детска градина, север – парцел І-детска градина, юг – двор на общежитието, актувана с Акт за публична общинска собственост № 463/12.02.2001 г., с предназначение – производство и продажба на готова храна, при начална месечна наемна цена без ДДС – 526,00 лв. /петстотин двадесет и шест лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

2. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 30,10 кв. м. /тридесет цяло и десет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 19,20 кв. м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 18,00 кв. м. и ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 3.80 кв.м., находящи се на втория етаж в двуетажна масивна сграда, построена в УПИ ІV – битов комбинат, ресторант, общ. кухня, сладкарница, в кв. 25 по плана на с. Мокрище, актуван с Акт за публична общинска собственост № 2/11.05.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 55,00 лв. /петдесет и пет лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

3. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 39,80 кв. м. /тридесет и девет цяло и осемдесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение /стоматологичен кабинет/ с площ 17,70 кв. м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 35,80 кв. м. и ½ ид. ч. от санитарен възел с площ 8,40 кв. м., находящи се в едноетажна полумасивна сграда – здравна служба, построена в УПИ І – здравен дом, в кв. 19 по плана на с. Звъничево, актуван с Акт за публична общинска собственост № 3/11.05.2000 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 72.00 лв. /седемдесет и два лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.

4. Части от имот – публична общинска собственост, с обща площ 36.30 кв.м. /тридесет и шест цяло и тридесет стотни квадратни метра/, а именно: едно помещение с площ 13.60 кв.м., ½ ид.ч. от чакалня с площ 38.40 кв.м. и ½ ид.ч. от санитарен възел с площ 7.00 кв.м., находящи се на първия етаж в двуетажна масивна сграда за здравен дом, построена в УПИ ХІV – здравен дом, в кв. 1 по плана на с. Црънча, актуван с Акт за публична общинска собственост № 1/09.11.1998 г., с предназначение – стоматологичен кабинет, при начална месечна наемна цена без ДДС – 66.00 лв. /шестдесет и шест лева/ и срок за отдаване под наем – 5 /пет/ години.