projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Профил на купувача Извършване на строително-монтажни работи по проект “Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал “Марица-Болница” на град Пазарджик

PostHeaderIconИзвършване на строително-монтажни работи по проект “Обновяване на градската жизнена среда в жилищни райони в квартал “Марица-Болница” на град Пазарджик

There are no translations available.

Наименование

Дата на публикуване/Неприложимо

Решение за откриване на процедура

17.02,2017

Обявление

17.02.2017

Документация за участие / Образци

17.02.2017

Решение за промяна в случаите по чл. 22, ал. 1, т. 2 и променената документация за участие

Неприложимо

Разяснение по условията на процедурата

Протокол на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Неприложимо

Съобщение за отваряне на ценови оферти

Неприложимо

Доклад на комисията за провеждане на процедурата заедно с приложенията към тях

Неприложимо

Решение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП за завършване на процедурата

Неприложимо

Решение по чл. 22, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Неприложимо

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Неприложимо

Договор за обществена поръчка заедно със задължителните приложения към него

Неприложимо

Рамково споразумение заедно със задължителните приложения към същото

Неприложимо

Допълнително споразумение за изменение на договора за обществена поръчка

Неприложимо

Становище от осъществен предварителен контрол

Неприложимо

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване

17.03.2017

Информация за дата, основание и размер на извършено плащане по договор за обществена поръчка