projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Административни услуги Гражданска регистрация

PostHeaderIconГражданска регистрация

Административни услуги

Гражданска регистрация

e-mail Адресът на е-пощата e защитен от спам ботове. Нужен ви е javascript, за да го видите.   и факс 034 443 433

 

Услуга

Необходими документи за осъществяване на услугата

Срок

Такса

Място за издаване

Работно време

1

Адресна регистрация по постоянен или настоящ адрес

(глава четвърта от ЗГР; чл. 138, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49, т. 1, т. 4, т. 9 и т. 10 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Заявление за постоянен адрес

• Адресна карта за настоящ адрес

• Документи, доказващи собствеността или ползването на имота за жилищни нужди

• Писмено съгласие на собственика чрез декларация (по образец), с изключение на случаите по чл. 92, ал. 5 от ЗГР (родство по права линия и съпруг)

веднага

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

 

08:30-18:30

 

ЗАБЕЛЕЖКА: *Заявяването на адресната регистрация се извършва лично или с изрично пълномощно, нотариално заверено.

                        *За малолетни и непълнолетни лица се изискват подписите на законните им представители.

                           *Адресна регистрация на лица, които не могат да представят документи, доказващи    

                         собствеността се извършва след становище от комисия по чл. 92, ал. 8 и ал. 9 от ЗГР  

2

Становище за адресна

регистрация

(чл. 92, ал. 8 и ал. 9 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 8 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

7 дни

 

 

30.00 лв.

 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-17:30

3

Адресна регистрация на лежащо болни по домовете

(чл. 49, т. 9 от НОАМТЦУ)

• Документите по т. 1

веднага

Посещение в дома –

10.00 лв.

(не включва таксата на адресната регистрация)

""

понеделник – петък:

08:30-16:00

4

Адресна регистрация на лица, настанени със заповед в общински социални заведения

(глава четвърта от ЗГР; чл. 138, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49, т. 1, т. 4 и т. 10 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Копие на заповед за настаняване

• Документите по т. 1

 

веднага

не се таксува

""

понеделник – петък:

08:30-17:30

5

Удостоверение за постоянен или настоящ адрес

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 22 и чл. 23 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.; чл. 49, т. 2, т. 5 и т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

за страната:

3.00 лв.

6.00 лв.

7.50 лв.

 

 

за чужбина:

23.00 лв.

26.00 лв.

27.50 лв.

""

понеделник – петък:

08:30-18:30

6

Удостоверение за промени на постоянен или настоящ адрес

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 24 и чл. 25 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.; чл. 49, т. 3, т. 6 и т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

за страната:

3.00 лв.

6.00 лв.

7.50 лв.

 

 

за чужбина:

23.00 лв.

26.00 лв.

27.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:30

7

Съставяне на акт за раждане и издаване на   удостоверение за раждане - оригинал

(чл. 35 и чл. 40, ал. 1 от ЗГР; раздел ІІ от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49а, т. 1 от НОАМТЦУ)

• Съобщение за раждане

• Съдебно решение

7 дни

 

3 дни

не се таксува

""

понеделник – петък:

08:30-17:30

8

Удостоверение за раждане – дубликат

(чл. 88 и чл. 88а от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 29, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

за страната -

веднага

 

за чужбина:

5 дни

16 часа

8 часа

 

5.00 лв.

 

 

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв.

""

понеделник – петък:

08:30-18:30

9

Припознаване на дете

(чл. 64, чл. 65 и чл. 66, ал. 1 от СК; чл. 33 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49а, т. 4 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Заявление (по образец) или нотариално заверена декларация

3 месеца

не се таксува

""

понеделник – петък:

08:30-18:30

10

Удостоверение за семейно положение

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 13 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;

чл. 49, т. 12, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 
5 дни
16 часа
8 часа
 
 
5 дни
16 часа
8 часа
за страната:
5.00 лв.
10.00 лв.
12.50 лв.
 
за чужбина:
25.00 лв.
30.00 лв.
32.50 лв.

""

понеделник – петък:

08:30-18:30

11

Удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 14 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;

чл. 49, т. 13, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

за страната:
5.00 лв.
10.00 лв.
12.50 лв.
 
 
за чужбина:
25.00 лв.
30.00 лв.
32.50 лв.
 

""

понеделник – петък:

08:30-18:30

12

Удостоверение за съпруг/а и родствени връзки

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 15 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 14, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

за страната:
5.00 лв.
10.00 лв.
12.50 лв.
 
 
за чужбина:
25.00 лв.
30.00 лв.
32.50 лв.

""

понеделник – петък:

08:30-18:30

13

Удостоверение за родените от майката деца

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 16 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 15, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

за страната:
5.00 лв.
10.00 лв.
12.50 лв.
 
 
за чужбина:
25.00 лв.
30.00 лв.
32.50 лв.

""

понеделник – петък:

08:30-18:30

14

Удостоверение за правно ограничение

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 17 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;
чл. 49, т. 16 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

5.00 лв.

10.00 лв.

12.50 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:30

15

Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 18 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.; чл. 49, т. 17, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

за страната:
5.00 лв.
10.00 лв.
12.50 лв.
 
 
за чужбина:
25.00 лв.
30.00 лв.
32.50 лв.

""

понеделник – петък:

08:30-18:30

16

Удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние
(чл. 88, ал. 4 от ЗГР; чл. 66 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 34 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

5 дни

16 часа

8 часа

за страната:

5.00 лв.

10.00 лв.

12.50 лв.

""

понеделник – петък:

08:30-18:30

17

Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 20 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;
чл. 75 и чл. 76 от КМЧП;
чл. 29 от АПК; чл. 49,
т. 19, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено съгласие на чуждия гражданин за вписване на личните му данни

• Официален документ, от който да са видни името, датата на раждане, полът и семейното положение на чуждия гражданин


• Писмено искане (по образец)

 

5 дни

16 часа

8 часа

за чужбина:

30.00 лв.

40.00 лв.

45.00 лв.

""

понеделник – петък:

08:30-18:30

18

Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България

(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 21 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.;
чл. 75 и чл. 76 от КМЧП;
чл. 29 от АПК; чл. 49,
т. 20, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност


• Писмено искане (по образец)

• Декларация от българския гражданин (по образец)

 

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

за чужбина:

30.00 лв.

40.00 лв.

45.00 лв.

""

понеделник – петък:

08:30-18:30

19

Искане за сключване на граждански брак

(глава втора от СК;
чл. 29 от АПК; чл. 77 от КМЧП; чл. 49, т. 37 и т. 38 от НОАМТЦУ)

• Лична карта (за чужд гражданин – национален документ за самоличност)


• Писмено искане за сключване на граждански брак – 1 брой (по образец)


• Декларация по чл. 7 от СК – 2 броя (по образец, подписва се пред длъжностното лице)

• Декларация по чл. 7, ал. 1, т. 3 от СК (по образец, попълва се в случай на заболяване, подписва се пред длъжностното лице)


• Медицинско свидетелство (за всеки един от встъпващите в брак, валидно 30 дни от датата на издаване)


• Удостоверение за разрешение от районния съдия за сключване на граждански брак (за лица между 16 и 18 години)


• Нотариално заверена декларация за имуществени отношения (само при избран режим)


• Удостоверение от нотариус (само при избран режим)


• Документ за прекратен граждански брак (бракоразводно решение), когато бракът е последващ


• Документ, удостоверяващ липсата на пречки за сключване на брака и признаването му от отечественото право на чуждия гражданин

прием и регистрация на искане за сключване на граждански брак

 

 

 

прием и регистрация на искане за сключване на граждански брак в рамките на работния ден

20.00 лв.

 

 

 

 

 

 

 

40.00 лв.

 

Център за гражданска регистрация


понеделник
– петък:

 


08:30-18:30

 

 събота и неделя:

 


08:30-16:00

 

•Съставяне на акт за граждански брак и издаване на удостоверение за граждански брак – оригинал

(чл. 10 и чл. 11 от СК; чл. 35, чл. 40, ал. 1, чл. 51 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от ЗГР; чл. 49а, т. 2 от НОАМТЦУ)

• Искане за сключване на граждански брак с приложените документи по т. 19

В деня на сключване на гражданския брак

не се таксува

Сключване на граждански брак:

- Ритуална зала

- Сградата на общинска администрация

- Централна сграда на Регионален исторически музей

- Етнографска експозиция към Регионален исторически музей

- Къща-музей "Станислав Доспевски”

- Къща-музей "Георги Герасимов"

- Къща-музей "Константин Величков”

понеделник – петък:

08:30-17:30

 

събота и неделя:


08:30-16:00

20

Отразяване избор на режим на имуществени отношения между съпрузи при сключен граждански брак

(чл. 18 и чл. 19 от СК; чл. 49, т. 23 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

• Удостоверение от нотариус/Нотариално заверена декларация за имуществени отношения

5 дни

20.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

 

08:30-18:30

21

Удостоверение за сключен граждански брак - дубликат

(чл. 88, ал. 1, т. 2 и чл. 88а от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 30, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

за страната -

веднага

 

за чужбина:

5 дни

16 часа

8 часа

 

5.00 лв.

 

 

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв.

""

понеделник – петък

08:30-18:30

22

Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение
(раздел ІV от ЗГР; раздел ІV от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 29 от АПК; чл. 49а, т. 3 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

• Съобщение за смърт

• Документ за самоличност на починалото лице

• Декларация при липса на документ за самоличност на починалото лице (по образец)

 

• Съдебно решение

не по-късно от

48 часа след

настъпването

на смъртта

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 дни

 

 

не се таксува

 

 

 

 

 

 

 

Център за гражданска регистрация

понеделник –

петък:

08:30-18:30

 

събота и

неделя:

08:30-16:00

23

Препис-извлечение от акт за смърт - за втори и последващ път

(чл. 88, ал. 1, т. 3 и чл. 88а от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 31, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец) от наследник или от упълномощено от него лице

 

веднага

 

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

за страната:

5.00 лв.

 

 

за чужбина:

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв.

""

понеделник – петък:

08:30-18:30

24

Многоезичен препис-извлечение от актове по гражданско състояние (раждане, брак, смърт) (чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 33 и чл. 49б, ал. 1, т. 1 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

веднага

 

10.00 лв.

 

 

 

""

понеделник – петък:

08:30-18:30

25

Преписи от актове за гражданско състояние

(чл. 88, ал. 3 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 62, ал. 1, т. 2,   т. 3 и т. 4 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49, т. 32 и т. 35 и чл. 49б от НОМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

за страната:

веднага

 

 

за чужбина:

5 дни

16 часа

8 часа

10.00 лв.

 

 

 

 

30.00 лв.

40.00 лв.

45.00 лв.

""

понеделник – петък:

08:30-18:30

26

Заверено копие от регистъра на населението, актове за гражд. състояние и други

(чл. 88, ал. 3 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 62, ал. 1, т. 2,   т. 3 и т. 4 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49, т. 22 и т. 35 и чл. 49б от НОМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

за страната:

веднага

 

 

за чужбина:

5 дни

16 часа

8 часа

3.00 лв.

 

 

 

 

23.00 лв.

26.00 лв.

27.50 лв.

""

понеделник – петък:

08:30-18:30

27

Удостоверение (справка) от семеен регистър

(чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 21 и т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

за страната:
10.00 лв.
20.00 лв.
25.00 лв.
 
за чужбина:
30.00 лв.
40.00 лв.
45.00 лв.

 

""

понеделник – петък:

08:30-18:30

28

Удостоверение за наследници

(чл. 1 от Закона за наследството; чл. 24, ал. 1 от ЗГР;
чл. 29 от АПК; чл. 2, ал. 5 и глава втора, раздел І
от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.; чл. 49, т. 11, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец) от наследник или от изрично упълномощено от него лице

• За починал чужд гражданин с постоянно пребиваване в

Република България - документ от съответната

държава за регистрираните там наследници

 

За лице, починало с ЕГН

5 дни

16 часа

8 часа

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

 

За лице,

починало без

ЕГН

 

до 30 дни

 

 

за страната:

5.00 лв.

10.00 лв.

12.50 лв.

 

за чужбина:

25.00 лв.

30.00 лв.

32.50 лв.

 

 

за страната:

10.00 лв.

 

за чужбина:

30.00 лв.

 

*всяко последващо удостоверение, издадено заедно с първото, се таксува

2.00 лв. 

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:30

29

Удостоверение за наследници, издавано за наследствена или последна пенсия


(чл. 1 от Закона за наследството; чл. 24,
ал. 1 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 2, ал. 5 и глава втора, раздел І
от Наредба № РД-02-20-6от 24.04.2012 г.; чл. 49а, т. 8 и
чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност


• Писмено искане (по образец) от наследник или от изрично упълномощено от него лице

 

 

 

 

 

 

5 дни

 

 

 

 

 

 

 

не се таксува

 

""

понеделник – петък:

08:30-18:30

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Когато някой от починалите наследници е имал последен постоянен адрес в друга община и се изискват служебно неговите наследници, срокът за издаване на удостоверението се удължава до получаване на изисканите документи (чл. 11, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението). Удостоверението за наследници не се издава по-рано от 2 дни от датата на съставяне на акта за смърт.

30

Комплектоване, признаване/отказ на чуждестранни съдебни решения и други актове, свързани с гражданското състояние и гражданската регистрация

(чл. 70 и чл. 72 от ЗГР; чл. 29 от АПК; чл. 117 от КМЧП, т. 3 и т. 4 и чл. 118 от КМЧП; чл. 49, т. 36 и чл. 49в от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност


• Заверен препис или извлечение от съставения в чужбина акт (преведен и легализиран)

раждане

7 дни

5 дни

 

граждански брак

7 дни

5 дни

 

смърт на

български

гражданин

7 дни

5 дни

 

100.00 лв.

120.00 лв.

 

 

50.00 лв.

70.00 лв.

 

 

 

 

20.00 лв.

40.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник
- петък
:

 

08:30-17:30

  

30.1

• Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане - оригинал
(чл. 40, ал. 1 от ЗГР; чл. 7, ал. 2, т. 3, чл. 12, чл. 13, чл. 14 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49а, т. 1 от НОАМТЦУ)

• Писмено искане (по образец)

• Нотариално заверена декларация (по образец)

""

не се таксува

Център за гражданска регистрация 

понеделник
- петък
:

 

08:30-17:30

 

30.2

• Съставяне на акт за граждански брак и издаване на удостоверение за граждански брак - оригинал

(чл. 40, ал. 1 от ЗГР; чл. 19, ал. 1, т. 2, чл. 20, чл. 21, чл. 22 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49а, т. 2 от НОАМТЦУ)

• Писмено искане (по образец)

 

 не се таксува

"" 

понеделник
- петък
:

 

08:30-17:30

 

 

30.3

• Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение

(чл. 40, ал. 1 от ЗГР; чл. 24, ал. 1, т. 3, чл. 27, чл. 28 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49а, т. 3 от НОАМТЦУ)

• Писмено искане (по образец)

 

не се таксува 

                 ""

понеделник
- петък
:

 

08:30-17:30

 

30.4

• Признаване/отказ на чуждестранни съдебни решения и други актове

• Документ за самоличност

• Писмено заявление (по образец)

• Нотариално заверена декларация (по образец)

• Съдебно решение, заверено от постановилия го чуждестранен съд (преведено и легализирано) или друг акт

7 дни

 

5 дни

100.00 лв.

 

120.00 лв.

               ""

понеделник – петък:

08:30-17:30

31

Отбелязвания, допълвания и поправки в актовете за гражданско състояние

(чл. 73 - 81а от ЗГР; раздел V от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49а, т. 4 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Заявление или съдебно решение

5 дни

не се таксува

 

""

понеделник – петък:

 

08.30-17.30

32

Вписване в регистъра на населението на лице, придобило българско гражданство

(чл. 3, ал. 2, т. 1, чл. 4, ал. 2 и чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗГР; чл. 49, т. 27 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Документи за гражданско състояние (преведени и легализирани)

• Писмено искане (по образец)

• Уведомително писмо от Министерство на правосъдието, Дирекция "Българско гражданство"

5 дни

 

100.00 лв.

 

""

понеделник – петък:

08:30-18:30

33

Комплектоване на документи към молба за установяване наличието на българско гражданство и изпращане на преписката до Министерство на правосъдието (чл. 39 от ЗБГ; Наредба №1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от ЗБГ; чл. 49, т. 28 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Молба (по образец)

• Препис от акта за раждане или удостоверение за раждане

• Справка по регистрите за гражданско състояние относно гражданството на лицето, датата и начина на напускане на страната

• Актуална снимка (паспортен формат) - 2 броя

• Официален документ, удостоверяващ промяната на имената, ако има такава, както и официален документ за идентичност на лице с различни имена

• Фотокопие на документ, удостоверяващ самоличността на молителя

• Документ за придобито чуждо гражданство, ако има такова

• Препис от акт за смърт, ако лицето е починало

• Вносна бележка за платена държавна такса по сметка на Министерство на правосъдието

5 дни

30.00 лв.

Център за гражданска регистрация

понеделник – петък:

08:30-18:30

34

Вписване в регистъра на населението на постоянно пребиваващ в Република България чужденец

(чл. 3, ал. 2, т. 2 и чл. 26, ал. 3, т. 1 от ЗГР; чл. 79, ал. 1, т. 2 от Наредба за функциониране на ЕСГРАОН; чл. 49, т. 25 от НОАМТЦУ)

• Национален документ за самоличност

• Документи за гражданско състояние (преведени и легализирани)

• Писмено искане (по образец)

• Уведомително писмо от Група "Миграция" при

ОД - МВР

5 дни

 

100.00 лв.

 

""

понеделник – петък:

08:30-18:30

34.1

Удостоверение за вписване в регистъра на населението (чл. 3, ал. 2, т. 2, чл. 4, ал. 2 и чл. 26, ал. 1, т. 2 от ЗГР; чл. 49, т. 27 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност


• Писмено искане (по образец)

5 дни

16 часа

8 часа

5.00 лв.

10.00 лв.

12.50 лв.

""

понеделник – петък:

08:30-18:30

35

Други видове документи по гражданското състояние, извън изброените по–горе


(чл. 24, ал. 1 от ЗГР; чл. 3, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г.; чл. 29 от АПК; чл. 49, т. 24, т. 35 и чл. 49б от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност


• Писмено искане (по образец)

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

 

5 дни

16 часа

8 часа

 

за страната:

10.00 лв.

20.00 лв.

25.00 лв.

 

за чужбина:

30.00 лв.

40.00 лв.

45.00 лв.

 

""

понеделник – петък:

08:30-18:30

36

Извършване на административни услуги по гражданското състояние чрез други общини

(чл. 29 от АПК; чл. 12 от НАО; чл. 49, т. 39 от НОАМТЦУ)

• Документ за самоличност

• Писмено искане (по образец)

до 30 дни

 

20.00 лв.

(не включва таксата на документа)

""

понеделник – петък:

08:30-18:30

  ЗАБЕЛЕЖКА: *Всички услуги по гражданското състояние се извършват лично или срещу предоставено нотариално заверено изрично пълномощно (чл. 2, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението).

    * Удостоверения за раждане и граждански брак и препис-извлечения от акт за смърт се издават за събития, настъпили в Община Пазарджик след 1911 г., включително, а за предходни години - от Държавен архив - Пазарджик.
                     *В таксата на документите, издавани за чужбина, е включена такса от 20 лв. - за легализация на документите.
                     *За инвалиди с призната І-ва група инвалидност, с намалена работоспособност с/над 95%, всички видове удостоверения по гражданското състояние, издавани за страната, се таксуват с 50% отстъпка от определената такса при представяне на решение от ТЕЛК.  
                     *Таксите са одобрени с Решение №7 от 30.01.2017 г. на Общински съвет – Пазарджик, влязло в сила на 14.02.2017 г.
                     *Таксите се заплащат при заявяване на услугите.
                     *Данни за сметката за превод на такси за административни услуги:
Име на банката                    ОББ АД ПАЗАРДЖИК
Адрес на банката                 ГРАД ПАЗАРДЖИК, УЛ. “11-ТИ АВГУСТ” №2
IBAN                                      BG86UBBS80028432441510
BIC                                        UBBSBGSF
Код за вид плащане            44 80 07
**При плащане по банков път към искането за извършване на административна услуга се прилага копие от вносна бележка (платежно нареждане).