projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Съобщения Съобщение относно Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГРОБИЩЕН ПАРК“

PostHeaderIconСъобщение относно Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение „РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГРОБИЩЕН ПАРК“

С   ъ   о   б   щ   е   н   и   е
На основание чл.6, ал.10, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /обн., ДВ, бр.12 от 12.02.2016 г., в сила от 12.02.2016 г./
Община Пазарджик, Дирекция „СТОС” - „Екология” Ви уведомява за:
Искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение
„РАЗШИРЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ГРОБИЩЕН ПАРК“
         Местонахождение:                                                                             
ПИ с идентификатор 55155.13.56, 55155.13.57, 55.155.13.58, 55155.13.59, 55155.13.60, 55155.13.61 в местност "Чукур Савак" по КККР на гр. Пазарджик и свързания с него ПУП-ПРЗ
                                                                                  
           Възложител:                                                                             
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК, бул. "България" №2, гр. Пазарджик.
 
        Предоставената в община Пазарджик информация от възложителя по горецитираното инвестиционно предложение, е на разположение за обществен достъп в стая 709 – „Екология”, дирекция „СТОС”
 
 
 
ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК ИМАТ ПРАВО ДА ВЗЕМАТ ОТНОШЕНИЕ В СРОК ДО 14 ДНИ /14.02.2017г. - 27.02.2017г./ ЗА МНЕНИЕ И ВЪЗРАЖЕНИЕ ПО ОБЯВЕНОТО ПО-ГОРЕ ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ