PostHeaderIconПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ 29 ноември 2011 г.

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

29 ноември 2011 г.

 

  • На 24.11.2011 г. Държавна приемателна комисия (ДПК), назначена със Заповед №ДК-08-ЮЦР-390 от 18.11.2011 г. на Началник РДНСК – Южен централен район, се събра на свое заседание и с Протокол от същата дата установи годността за ползване на строежа “Нова визия на Централна градска част на гр. Пазарджик, между улици: ул. ”Ген. Гурко”, ул. ”Хан Крум” и ул. ”Екзарх Йосиф” (етапи 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7) с местонахождение: Централна градска част - гр. Пазарджик, Община Пазарджик. Държавната приемателна комисия беше председателствана от инж.Ангел Петков Пецев – Началник Сектор Пазарджик при РДНСК – Южен централен район, а в състава й като членове участваха представители на възложителя, строителния надзор, специализирани контролни органи и на строителя. Въз основа на направените констатации комисията прие строежа, а в резултат на това Началникът на РДНСК – Южен централен район издаде разрешение за ползване № ДК-07-ЮЦР-391/ 25.11.2011 г.;

 

  • През тази седмица Община Пазарджик ще внесе в РИОСВ Доклад за ОВОС на проекта за изграждане на регионално депо за ТБО. С финализирането на процедурите по ОВОС ще се даде ход на следващите етапи за кандидатстване по Оперативна програма ”Околна среда 2007-2013 г„. С издаване на Решение по ОВОС ще стартират процедурите по приемане и влизане в сила на ПУП, отчужителните производства за земите на територията на бъдещото регионално депо, които до момента са стопирани поради изричните условия в нормативната база, че същите могат да стартират едва след Решение по ОВОС.

През следващата година се очаква да получим покана за кандидатстване от управляващия орган - МОСВ, в която ще бъдат описани точните срокове и документация, която ще е необходима да внесе общината за разглеждане и предварителни консултации, които са задължителен етап преди одобрение и сключване на договор за финансиране.

До края на 2014 г. трябва да се реализира проекта за изграждане на ново регионално депо за ТБО, което ще е направено съгласно законовата нормативна база и изискванията на ЕС, а населението в районите около него няма да е подложено на неприятни миризми и газове, защото новото депо ще има инсталации за улавянето на биогаз, причиняващ добре познатото ни самозапалване на настоящото сметище и обгазяване на близкостоящите населени места.

На първи етап на Регионалното депо ще бъдат изградени съоръжения за компостиране, строителни отпадъци, сепарираща инсталация, площадка за временно съхранение на опасни и едрогабаритни отпадъци от бита, клетка за депониране на отпадъка, неподлежащ на рециклиране и ще се осъществи рекултивация на съществуващото сметище. Трябва да се има в предвид и това, че на клетката за депониране ще бъде изграден: долен изолиращ екран непозволяващ проникване и замърсяване на почвата, система за инфилтрат, който ще се отвежда до пречиствателно съоръжение и така преречистените води ще се връщат на депото за оросяване;

  • Приключват строителните дейности, предвидени за изпълнение в обект „Изграждане на санитарни възли и котелно помещение към ОУ „Проф. Иван Батаклиев”. Същите се изпълняват от “Инфрастрой - АВ” ООД гр. Пазарджик съгласно сключен договор с възложител Община Пазарджик. До момента изцяло е построена предвидената по проект сграда, изпълнена е покривната конструкция и е монтирана дограмата. В санитарните възли и котелното помещение са изпълнени вътрешните инсталации, доставено е и е монтирано ново оборудване. Отоплителната инсталация на училището е изпитана и пусната в редовна експлоатация, а с изпълнението й са постигнати нормативните изисквания за температура в учебните помещения. Довършителните работи за обекта ще приключат до края на седмицата, без това да възпрепятства нормалното протичане на учебния процес. Общата стойност на обекта е 180 355,63 лв. без ДДС;
  • Община Пазарджик сключи договор с „Кейбъл Груп” ООД гр. Пазарджик с предмет: “Монтаж и демонтаж на коледна украса в гр. Пазарджик”. Услугата включва монтаж и демонтаж на елементи за коледна украса на:

-         общински сгради и знакови за община Пазарджик съоръжения и обекти: сграда на Община Пазарджик; сграда на Театъра; сграда на Младежки дом; сграда – РПУ; Фонтана; Сух фонтан и Колоната;

-         градини и зелени площи на територията на гр. Пазарджик:                                                                                                                         пл „Константин Величков” - с Елха; градина пред хотел “Тракия”; градина пред МГ “Ив. С. Аксаков”; градина при църква “Св. Богородица”; градина пред МБАЛ „Здраве”; Градска градина;

-         мостове и мостови съоръжения: мост над р.”Марица”; пешеходен мост при парк – остров “Свобода”, 6 мостчета по ул. „Княгиня Мария Луиза” и кръгови;

-         елементи по стълбове по бул. „Цар Освободител” и „Кочо Честименски” - в участъка от ул. „К. Величков” до бул. „Г. Бенковски”.

Общата стойност, която Възложителят ще заплати за изпълнение предмета на договора, е в размер на 28659,63 лева без ДДС.

Светлините на Коледната елха ще бъдат запалени на 08.12.2011 г. По традиция Община Пазарджик ще предостави коледни елхи на всички кметства и социални заведения;

  • Кметът на община Пазарджик г-н Тодор Попов издаде заповед за разполагане на преместваеми съоръжения в централната градска част за периода от 05.12.2011 г. до 09.01.2012 г. Съоръженията ще бъдат разположени в следните зони:

-        зона за продажба на коледни дръвчета – терени с площ 20 кв. м, на ул. “Търговска”;

-        зона за разполагане на фотомакети с площ 5 кв. м, на ул. “Асен Златаров”;

-        зона за разполагане на преместваеми съоръжения за търговия на открито с пл. 2 кв. м, на ул. “Втори януари” и пл. “Съединение”;

-        зона за продажба на сурвачки на ул. “Асен Златаров”.

Разрешена е продажбата само на новогодишни и коледни играчки, сувенири и аксесоари, коледни дръвчета, картички и цветя. Не се разрешава продажбата на дрехи, трикотаж, обувки, бельо и т.н.;

  • От първи декември Община Пазарджик съвместно с ОС на БЧК – Пазарджик разкрива трета трапезария за 25 ученика, която ще се помещава в ОУ “Св. Климент Охридски” – с. Алеко Константиново. До този момент такива трапезарии функционираха в СОУ “Г.Брегов” – Пазарджик и НУ “ Васил Левски” – Пазарджик, където всеки учебен ден топъл обяд получаваха 50 деца. Както и до сега ОС на БЧК ще заплаща със свои средства хранителните продукти за приготвянето на 75 порции дневно, по време на учебния процес, а Община Пазарджик за своя сметка ще организира приготвянето на храната в Домашен социален патронаж – Пазарджик, както и разливането, хигиенизирането и поддържането на трапезариите – разливочни;