projectmakedonia

Сигнали и жалби

Начална страница Търгове Търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница и с. Цар Асен, Община Пазарджик.

PostHeaderIconТърг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница и с. Цар Асен, Община Пазарджик.

На основание чл. 35, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 45, ал. 1, т. 1, чл. 47, ал. 1, чл. 64, чл. 65, ал.3 и чл. 72 от Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление, под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на Община Пазарджик и правомощията на кмета на общината и на кметовете на кметства Решение № 20/30.01.2017 год., взето с Протокол № 1 на Общински съвет - Пазарджик,

 

 

ОБЯВЯВА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ

За продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, находящи се в с. Добровница и с. Цар Асен, Община Пазарджик.

Списъкът на обявените за продажба недвижими имоти – частна общинска собственост, с обявената начална тръжна цена, ще бъде изложен в сградата на Общината, на таблото до входа, както и на интернет адрес: www.pazardjik.bg.

Търгът ще се проведе на 11.04.2017 г. от 11.30 часа в сградата на Община Пазарджик – Заседателна зала, етаж 2.

До участие в търга се допускат:

- физически лица, които са закупили тръжни книжа и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК

- търговци по смисъла на Търговския закон, които са закупили тръжни книжа, не са обявени в несъстоятелност, не са в производство по несъстоятелност, не са в производство по ликвидация и нямат публични задължения към държавата и към Община Пазарджик по чл. 162, ал. 2 от ДОПК.

- не се допускат до участие в търга физически лица, еднолични търговци и юридически лица посочени в чл. 3, ал. 7 и чл. 3 “в” от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Оглед на имотите може да се извърши всеки работен ден от 10.03.2017 г. до 07.04.2017 г. на място, след заявка в съответното кметство, на чиято територия се намира имотът.

Депозитна вноска в размер на 90% от обявената първоначална тръжна цена се внася до 16.30 часа на 10.04.2017 год. по сметка IBAN BG45UBBS80023300225210 при ОББ АД Пазарджик, BIC UBBSBGSF.

Тръжната документация се продава до 17.30 часа на 07.04.2017 г. на гише “Ксерокс услуги”, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите” в сградата на Общинска администрация. Цената на един комплект за имот е в размер на 1% върху първоначалната тръжна цена, но не по-малко от 120,00 лв., съгласно чл. 53, т. 14, буква „б” от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пазарджик.

Писмените предложения за участие в търга се подават в запечатан, непрозрачен и ненадписан плик на гише № 3, находящо се в “Център за информация и обслужване на гражданите”, бул. „България” № 2, до 17.00 часа на 10.04.2017 г.

 

За справки: стая 603, 605, 606, тел. (034) 402-286; 402-357, 402-242             

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

С П И С Ъ К

на недвижимите имоти - частна общинска собственост

за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване, който ще се проведе

на 11.04.2017 г. от 11.30 часа

 

        
с. Добровница
    1. Поземлен имот 011070, местност “Гелемена“ по картата за възстановена собственост на с. Добровница, с площ от 1.017 дка, с начин на трайно ползване  – полски път, актуван с акт за частна общинска собственост № 4646/31.10.2016 г., с начална тръжна цена 2 000 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 952.60 лв.).
   
с. Цар Асен
    1. Поземлен имот 015217, местност “Песо поле“ по картата за възстановена собственост на с. Цар Асен, с площ от 4.851 дка, с начин на трайно ползване  – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: четвърта, актуван с акт за частна общинска собственост № 3197/22.08.2013 г., поправен с акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 4682/05.01.2017 г., с начална тръжна цена 2 426 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 657.07 лв.).
    2. Поземлен имот 015218, местност “Песо поле“ по картата за възстановена собственост на с. Цар Асен, с площ от 16.316 дка, с начин на трайно ползване  – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, актуван с акт за частна общинска собственост № 3198/22.08.2013 г., поправен с акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 4683/05.01.2017 г., с начална тръжна цена 8 158 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 1 678.92 лв.).
    3. Поземлен имот 015220, местност “Песо поле“ по картата за възстановена собственост на с. Цар Асен, с площ от 6.000 дка, с начин на трайно ползване  – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, актуван с акт за частна общинска собственост № 3200/22.08.2013 г., поправен с акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 4684/05.01.2017 г., с начална тръжна цена 3 000 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 617.40 лв.).
    4. Поземлен имот 015226, местност “Песо поле“ по картата за възстановена собственост на с. Цар Асен, с площ от 26.274 дка, с начин на трайно ползване  – изоставена нива, категория на земята при неполивни условия: пета, актуван с акт за частна общинска собственост № 3201/22.08.2013 г., поправен с акт за поправка на акт за частна общинска собственост № 4685/05.01.2017 г., с начална тръжна цена 13 137 лева, по оценка, определена от оценител на имоти (данъчна оценка 2 703.59 лв.).